Home

Læreplan muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter - NAF

 1. oriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring. Muntlige ferdigheter i faget norsk for språklige
 2. oriteter dreier seg om å øve opp grunnleggende kommunikativ kompetanse som gjør det mulig å samhandle og delta, om å bruke samtale for å utforske og få innsikt, om å mestre ulike muntlige sjangre, og om å reflektere over muntlig språkbruk
 3. Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker.Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art
 4. Muntlige sjangere (ferdigheter i parentes) - Å fortelle (legge ut, gjenfortelle, dra sammen, fortelle historier) - Å samtale (lytte, argumentere, diskutere, drøfte, videreutvikle samtalen, stille spørsmål, vente på tur, vurdere) - Å presentere (foredra, vente på tur, respondere, bruke andre ressurser og virkemidler
 5. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 5 av 14 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, o
 6. muntlige ferdigheter sett både fra læreplanperspektiv og forskingsperspektiv. For å bryte ned feltet velger jeg å introdusere læreplanperspektivet først, for så å definere de ulike kompetansene innenfor muntlige ferdigheter ved hjelp av tidligere forskning og teori om emnet. 2.2 Muntlige ferdigheter i et læreplanperspekti

Muntlige ferdigheter på et sykehjem . Heftet «Muntlige ferdigheter på et sykehjem» gir et eksempel på hvordan du kan utvikle de ansattes muntlige ferdigheter slik at kommunikasjonen i et sykehjem kan bli bedre; mellom ansatte, mellom ansatte og ledere, og beboere og pårørende Basert på den reviderte versjonen av læreplan i norsk for vg1, relevant teori og tidligere forskning utarbeidet jeg et kategorisystem for muntlige ferdigheter hvor å lytte, å samtale, å diskutere, å fortelle, å presentere og å dramatisere fungerer som de seks overordnede kategoriene for å dekke feltet «muntlige ferdigheter»

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige - Udi

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker - Muntlige ferdigheter beskrevet i generelle vendinger - dette gjør lærerne allerede (Møller, Ottesen, & Hertzberg, 2010; Møller, Prøitz, & Aasen, 2009; Skjelbred & Aamotsbakken, 2010) - Uklart hva undervisning i muntlig er. (Palmer, Jers, Haugsted ) å. Grunnleggende ferdigheter i matematikk De grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, skrive og regne, samt digitale og muntlige ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle fag. I matematikkfaget betyr det at elevene blant annet skal kunne sette ord på matematiske strategier og tenkemåter, både muntlig og skriftlig, de skal kunne lese og forstå symbolspråk, og kunne bruke digitale.

I. I forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere gjøres følgende endringer: . 1. I innledningen skal andre og tredje avsnitt lyde: Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ble utvidet fra 300 til 600 timer 1. januar 2012 Læreplan for engelsk. Muntlige ferdigheter Muntlige ferdigheter i engelsk er å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det handler om å videreformidle informasjon, tilpasse språket til formål, mottaker og situasjon og å velge egnede strategier 101 m책ter 책 fremme muntlige ferdigheter p책. 105592 GRMAT 101 maater aa fremme muntlige ferdigheter paa 150101.indb 1. 13.11.2015 09.3

Muntlige ferdigheter - Kompetanse Norg

Læreplan i mediesamfunnet Læreplankode: MOK01-02 Side 4 av 10 Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter Muntlige ferdigheter i mediesamfunnet innebærer å redegjøre for mediefaglige temaer og problemstillinger i presentasjoner og muntlige sjangre. Det innebærer også å kunne delta i diskusjoner o Grunnleggende ferdigheter i naturfag Rammeverk for grunnleggende ferdigheter VOX: Ressurser for å gi voksne opplæring i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter Hva er nytt i revidert læreplan? Denne våren har fem av læreplanene våre (matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og norsk) gått gjennom en revisjon. Endringene har hatt som mål å tydeliggjøre fokuset på de fem grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) gjennom hele opplæringsløpet muntlige ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2012a), gis riktignok lytting plass. Endringen synliggjør tosidigheten (tale og lytte) i muntlig.I forskningen om muntlige ferdigheter er det især i forbindelse med publikumsrollen at lytting nevnes. I reformevalueringen av muntlige ferdigheter i klasserommet fra 200

En analyse av læreplan for kroppsøving Artikkelen er ikke en drøfting om hva kroppsøvingsfaget bør være, Måloppnåelse i dette kompetansemålet forutsetter verken muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne eller digitale ferdigheter. Kompetansemål 8b,. Læreplan i norsk nivå C1. alfabetiseringsmodulen til ordinær språkopplæring må undervisningen tilpasses det nivået deltakeren har nådd i muntlige og skriftlige ferdigheter. Noen av målbeskrivelsene i alfabetiseringsmodulen er sammenfallende med delmål på nivå A1,.

Jobbprat av Linda Hagen (Heftet) - Arbeidsliv og jobbsøk

Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Om faget Muntlige ferdigheter Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Muntlige ferdigheter. Lesing i alle fag. Skriving i alle fag. Kjerneelementer i skriveopplæringen i Drammensskolen. Begynneropplæring. Flerspråklighet og norsk som andrespråk av muntlige ferdigheter i naturfag går fra å kunne lytte og samtale om opplevelser og observasjoner til å kunne presentere og diskutere stadig mer komplekse emner. Dette innebærer i økende grad å kunne bruke naturfaglige begreper til å uttrykke forståelse, til å ha egne vurderinger og til å delta i faglige diskusjoner Definisjonen for muntlige ferdigheter ligger til grunn for utviklingen av denne ressursen: (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet. 2012). Last ned Med tunga på glid og ørene på stilk (PDF, BM) Last ned Med tunga på glid og øyra på stilk (PDF, NN LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og e

Muntlige ferdigheter handler om å lytte, forstå og føre samtale. Dette innebærer å reflektere, vurdere og gi respons samt dele kunnskap med hverandre (Udir, 2016). Slike ferdigheter må utvikles og læres. Hertzberg viste gjennom en undersøkelse at det er lite systematisk undervisning av muntlige ferdigheter i norske klasserom Muntlige ferdigheter og samhandling Publisert av Tone Evensen den april 16, 2017 april 16, 2017. Å bruke språket i interaksjon med andre er vesentlig når man skal lære seg så vel første- som andrespråk (Gibbons, 2010 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på er skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elevers muntlige ferdigheter i hele det 13-årige skoleløpet. Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge Muntlige ferdigheter på nivå 1 innebærer at en kommuniserer enkelt i kjente sammenhenger. En oppfatter hovedinnholdet i beskjeder og instruksjoner, og bruker enkle strategier for kommunikasjon. Nivå 2. Muntlige ferdigheter på nivå 2 innebærer at en kommuniserer aktivt om temaer av interesse i kjente sammenhenger

Læreplan i kunst og håndverk Læreplankode: KHV01-02 Side 4 av 9 med teknologi, materialer og produktutvikling kan elevene øke sin bevissthet om hvilken innvirkning naturen har på mennesker, og hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet. Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter En sosial læreplan som bare inneholder denne typen «brede» sosiale kompetanser, kan vi kalle et utilstrekkelig eller et amputert kompetansebegrep. En kan da integrere bruk av sosiale ferdigheter med innlæring av ferdigheter knyttet til muntlige og skriftlige ferdigheter Likevel er dette selve nøkkelen for å trene elevenes muntlige ferdigheter på best mulig måte. Læreren skal motivere og engasjere, og skape en flerstemmig dialog hvor terskelen for deltakelse er lav. Samtidig bør han legge til rette for en samtale der han er så lite aktiv i dialogen som mulig, og heller gi elevene mye taletid hvor de kan diskutere og reflektere i fellesskap

muntlige ferdigheter. aktivitetsbank Ressurser til hjemmeskole for flerspråklige elever. De av dere som har lest mye på bloggen min tidligere vet at jeg er opptatt av samhandling, muntlig kommunikasjon, mestring og ikke minst å bygge på elevenes ressurser Muntlige ferdigheter utvikles gjennom ulike oppgaver og de utfordringene og handlingsrommene hver oppgave gir. La elevene gi hverandre positive tilbakemeldinger på ulik stemmebruk, innlevelse og uttrykk i forbindelse med fremføring og lesing av tekstene Revidert læreplan - økt vekt på grunnleggende ferdigheter. Artikkel Rollespill og argumentasjon. Artikkel barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 biologi 1 biologi 2 Rulleringsframføring. Artikkel ungdomstrinn 8-10 vg1. fra skolene om en felles læreplan for innføringsklassene med anbefalinger om innhold og timefordeling. Lokal læreplan for innføringsklasser i HFK fokuserer på styrking av de fem grunnleggende ferdighetene - muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning, og digitale ferdigheter. Elever

Muntlige ferdigheter i lærebøker - Læreboka som ressurs

Les artikkel om aktiv lytting (pdf)

Fag og læreplaner - regjeringen

Læreplan for språklige minoriteter - grunnmodul for forberedende voksenopplæring (FVO) - forsøk . Norsk for språklige minoriteter, Å ha muntlige ferdigheter i grunnmodulen innebærer å lytte, forstå og kommunisere på en enkel måte i dagliglivet og i opplæringen Læreplan i engelsk for hørselshemmede. Kombinasjon av kommunikasjonsmåter. Ved å bruke læreplanen for hørselshemmede kan eleven velge å kommunisere på engelsk på flere måter og ved hjelp av alle sansene. Valget må baseres på elevens individuelle kommunikasjonsbehov. I læreplanen er dette omtalt i hovedområde som heter direkte.

2.2 Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet.....8 2.3 Å kunne lese som grunnleggende I hver læreplan for fag er det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan diss LÆREPLAN I MATEMATIKK Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av fagkompetansen og er en del av den. I matematikk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i matematikk innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale om matematikk

Læringsmål - Kompetanse Norg

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert plan. Muntlige ferdigheter innebærer språklig interaksjon. I skriftlige ferdigheter inngår variert bruk av ord og uttrykk, begreper, språklige mønstre og tekstskaping Title: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på, Author: Fagbokforlaget, Name: kom en avgjørende endring for muntlighet som fagfelt med innføringen av ny læreplan i 2006, LK06 Kort om emnet. Emnet gir deg en fordypning i teorier og empirisk forskning om muntlige og skriftlige ferdigheter i skolen generelt og i norskfaget spesielt, og om ulike metoder for å utvikle slike ferdigheter hos elever The article explores oral skills training in six Norwegian classrooms. The analysis draws on data material from the Pisa+ study, containing video observations from six 9th grade classrooms in Norway. The results show that oral presentations are the dominant method in Norwegian secondary schools when it comes to oral skills, other methods such as discussions and meta teaching are rarely registered ferdighet. Det muntlige er dessuten flyktig, situasjonsbetinget og fanget i nuet. I læreplanen er det å kunne uttrykke seg muntlig en av de grunnleggende ferdighetene. I revidert utkast til læreplan i norskfaget er det foreslått å endre formuleringen til «muntlige ferdigheter» (Utdanningsdirektoratet, 2013)

Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter Kunne bruke talespråket til å kommunisere og forklare om kirkeåret, kristne høytider og musikk. Muntlige ferdigheter som samtale og dialog. Samtale om innholdet i noen sang- og salmetekster. Kunne uttrykke kunnskaper om og synspunkter på kirkeåret lene i foregående læreplan (KUF, 1996). En annen viktig endring i LK06 er at de fem grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter, skal integreres i læreplaner for alle fag på fagenes premisser. Disse ferdighetene er grunnlaget for all læring, både i og utenfor skolen Muntlige ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne forstå, beskrive, sammenlikne og analysere kilder og problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, definisjoner og fagbegreper i innlegg, presentasjoner og meningsytringer. Muntlige ferdigheter handler også om å lytte til, vurdere, gi respons på og videreutvikle innspill fra andre

Intertekst essens Vg1 er en helt ny lærebok i norsk for elever på studieforberedende utdanningsprogram. Boka følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Den egner seg også godt for elever som følger den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget Skolen virker i et samfunn preget av store kulturelle, teknologiske, økonomiske og miljømessige endringer. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og pedagogikkens oppgave blir å legge til rette for en ansvarlig og bærekraftig utvikling i årene som kommer Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Forøvrig understrekes følgende forhold knyttet til betydningen av å utvikle den muntlige bruken av språket. Demokratiet - man blir hørt Selvtillit - sosial evne, man blir lyttet til, kan ta og gi kritik

Skolens plandokumenter legger vekt på at læreren skal bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse, men i praksis blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for å utvikle elevenes faglige kompetanse. En mulighet er å innføre sosiale ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdighet. Argumentet er at sosiale ferdigheter er like viktig som å lese, regne og skrive fra skolene om en felles læreplan for innføringsklassene med anbefalinger om innhold og timefordeling. Lokal læreplan for innføringsklasser i HFK fokuserer på styrking av de fem grunnleggende ferdighetene - muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning, og digitale ferdigheter. Vi vi Muntlige ferdigheter i kroppsøving innebærer å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale. Det innebærer blant annet å kunne formidle inntrykk og opplevelser fra ulike aktiviteter (K06). I læreplanen står det at elevene også uttrykker seg muntlig i utforminga av regler for lek, ulike typer spill og annen samhandling (Udir, 2016) Kort om emnet. Emnet gir en fordypning i forskning om muntlige og skriftlige ferdigheter i skolen og metoder for å utvikle slike ferdigheter. Sentrale temaer i emnet er forholdet mellom muntlig og skriftlig språkbruk, praktisk retorikk, eksplisitt sjangerundervisning og vurdering av elevers muntlige og skriftlige ferdigheter

muntlige ferdigheter: lytting, muntlig produksjon og muntlig samhandling. Materiellet var med som grunnlagsdokument i utarbeiding av Kunnskaps-løftets læreplaner for språk. Det var likevel med doku-mentet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter at fikk vi et forsterket fokus på lytteferdigheten Ferdigheter er å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver, og omfatter blant annet kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 28). Meld. St. 28 gir imidlertid ingen retning for hvordan skolene skal bruke disse definisjonene i lokalt arbeid med læreplanene, i didaktisk arbeid eller i arbeid med tilpasset opplæring Læreplan for førerkortklasse A V850 i Statens vegvesens håndbokserie Forsidefoto: Knut Opeide ISBN: 978-82-7207-708-1 . 3 V850A ÆREPLAN ØRERKORTKLASSER ferdigheter, holdninger og den motivasjon føreren trenger for å mestre trafikkmiljøet på en sikker måte. Kompetansen omfatter mer enn observerbar Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket

En ferdighet er en lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemt aktiviteter og arbeid ofte med et ikke ubegrenset innskudd av tid, energi, eller begge deler.Ferdigheter kan ofte deles inn i områdene generelle og spesifikke ferdigheter. For eksempel innen området arbeid, vil noen generelle ferdigheter inkludere tidsallokering, gruppearbeid og ledelse, selvmotivering og annet, mens område. Muntlige ferdigheter - Å kunne uttrykke seg muntlig . er å lytte, tale og delta i kommunikasjon. Beskriv ferdigheter eleven mestrer, og hva eleven strever med. Hvordan har elevens utvikling/framgang vært? Grunnleggende ferdigheter relatert til læreplan i matematikk.. Jun 26 Kurstilbud: Muntlige ferdigheter på ny. Jorunn Nyhus. Forside nyhet, Kurs og konferanse. Margrethe Sønneland er stipendiat i Lesevitenskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandlingen hennes undersøker ungdomsskoleelevers deltakelse i litterære gruppesamtaler om vanskelige tekster Disse er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Det er nok stor enighet om at dette er fem sentrale ferdigheter. Følgende setning kommer tidlig: « Disse ferdighetene er nødvendige redskaper for læring i alle fag og er avgjørende for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv . LÆREPLAN FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Linje: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: • utvikle ferdigheter i å bruke mål - og mottakeranalyse • utvikle ferdigheter i å bruke IKT herunder muntlige presentasjoner, samt brev, rapporter, søknader,.

Fokus på muntlige ferdigheter - NAF

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre se Muntlige ferdigheter Muntlige ferdigheter Aktivitørfaget . Aktivitøren helsefag. 1 Etikk og kommunikasjo

Læreplan for fremmedspråk Videregående opplæring - vilbli

ferdigheter: Under middels måloppnåelse 2: Middels måloppnåelse 3-4: Over middels måloppnåelse 5-6: Beherske ulike muntlige roller. Kan delta i faglige samtaler og presentasjoner, som aktør og tilhører Vurdering av muntlige ferdigheter.pdf Se på 6. Vurdering av muntlige ferdigheter.pdf i et separat vindu. Personvern. Kontakt oss. Skjema for vurdering av muntlige ferdigheter.pdf Se på 4. Skjema for vurdering av muntlige ferdigheter.pdf i et separat vindu. Personvern. Kontakt oss. Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet. cut/past fra Kompetanse Norge. FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE. Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne

Læreplan i engelsk (ENG1-03) - Udi

VOX-midler til kurs i muntlige ferdigheter. For første gang utlyser VOX midler til kurs i muntlige ferdigheter!Det betyr at det for første gang er mulig å søke om midler til opplæring i muntlig norsk for minoritetsspråklige i kombinasjon med opplæring i andre grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen Klassesamtaler og muntlige ferdigheter. Alt som sies er svar på noe - og de muntlige uttrykkene elevene kommer med vil alltid være i forhold til noe som er sagt eller skrevet av en annen. Begge bøkene gir et inspirerende bidrag til å analysere, forstå og utvikle mangfoldigheten av samtalene som foregår i skolen Kategoriarkiv: Muntlige ferdigheter Den første dagen etter sommerferien. august 19, 2016 Andrespråksundervisning, Grammatikk, Læringsteorier, Muntlige ferdigheter, Phonetikk/Phonologi irinapattaeva. I år skal jeg undervise norsk som andrespråk til elever på videregående nivå Fritekstfelt for læreplan for å gjengi hele kapittelet om grunnleggende ferdigheter der beskrivelsen av de enkelte ferdighetene avviker fra malen ved at noen av dem er slått sammen; ved tekstgjengivelse av læreplanen som fastsatt tekst, skal denne (når den er brukt) erstatte de fem spesifikke beskrivelsene

muntlige ferdigheter» (s. 5). Boken har to hoveddeler: Del I består av sju vitenskapelige artikler om muntlighet, mens del II knytter sammen teori og praksis ved å presentere «101 måter å fremme muntlige ferdigheter på». Artiklene spenner over et vidt felt, her skal jeg gi et par eksempler. Retorikk og muntlig kreativite Muntlige tekster. Språk og kultur. TEKSTER. Illustrasjoner i Spenn. Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring. Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige ferdigheter og på vurdering

Pris: 343,-. heftet, 2015. Sendes i dag. Kjøp boken 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (ISBN 9788245017991) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Hva er muntlige ferdigheter. Hva er muntlige ferdigheter? Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det betyr å mestre ulike språklige handlinger og å samordne verbale og andre delferdigheter Heftet illustrerer hva muntlige ferdigheter er i praksis, og viser eksempler på hvordan lærere kan jobbe for å trene muntlige ferdigheter hos voksn Ny læreplan. 28.04.2017 Grunnleggende ferdigheter > Ferdigheter for framtida >> Kilder: Kunnskapsdep. (Film: Norsk Lektorlag) Foreldre pulsen -ett viktig tema hver uke. Les flere artikler. Snakk om en dramatisk verden. Hoderegning «Yes, I can!» - engelsk i hverdagen. Forstå brøk

Læreplan. Ressursen kan gjerne benyttes fra 4. til og med 10. trinn i Norsk: Etter 4. årstrinn (NOR1Z22 - Norsk 3.- 4. årstrinn) Kortversjonen er at eleven skal skrive dikt, bruke språklige virkemidler, kombinere ord, lyd og bilde, variere setningskonstruksjon og framføre tekstene for medelevene. Muntlige tekster Muntlige ferdigheter. Respons på oppfølgingsspørsmål. 3 . Viser fremragende forståelse for hva spørsmålet handler om. Inkluderer korrekte og fullstendige fakta, data og begrep. Bruker relevant ordforråd og terminologi. Stiller oppklarende spørsmål hvis nødvendig

Eksempeloppgave digitale ferdigheter 4tr 2013. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (Heftet) av forfatter Kåre Kverndokken. Pedagogikk. Pris kr 375 (spar kr 54). Se flere bøker fra Kåre Kverndokken

Læreplan i Vg2 elenergi og ekom - hoering

07.05.2019 1 Ny læreplan i naturfag ‐ konsekvenser for undervisningen Kirsten Fiskum Realfagkonferansen 2019 A1: 11:15 -12:00 7.5.201 Udir beskriver fire ferdighetsområder i muntlige ferdigheter: Forstå og vurdere: omfatter de reseptive aspektene ved muntlige ferdigheter og innebærer å lytte, tolke og vurdere muntlig tekst og vise respekt for den som taler. Utforme: omfatter bruk av ulike uttrykksmåter som støtte i både spontan og forberedt tale

Endring av forskrift i norskfaget – NAFO

Solneset skole : Læreplanen i matematikk på tre minutte

OK Frisør

Engelsk er et obligatorisk og gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole.Faget skal gi kunnskaper i engelsk språk muntlig og skriftlig, samt kunnskap om kultur og samfunn i engelsktalende land.. Fagets formål tar utgangspunkt i at engelsk er et verdensspråk; at man i møte med andre ofte har bruk for engelsk, at engelsk benyttes ofte i kultur og vitenskap; at leting etter. Sosial læreplan - Venn oppvekstsenter 3 Dersom elevene mestrer disse, vil det være lettere å etablere nye ferdigheter av samme kategori. De fem ferdighetsdimensjonene er som følger: Samarbeidsferdigheter, sjølkontrollferdigheter, sjølhevdelsesferdigheter, empatiferdigheter og ansvarlighet Klassesamtale (synlig læring og elevens muntlige ferdigheter). Samtale med elev. Observering av læringspar . Muntlig tilbakemelding. Lekser. Kapitteltest. 24-25. Romlige former. MA07. Kjenne igjen sylinder, prisme, kule og pyramide, kjegle. Kunne ordene hjørne, kant, flate. -smartboardoppgaver-bygge former i papi

MERK Innholdet på dette nettstedet har ikke blitt oppdatert siden 2016. Mye vil fremdeles være aktuelt, men alle fakta, f eks knyttet til lovverk, er ikke korrekt Læreplan. Språk og språklæring. Kommunikasjon omfatter også presis og sammenhengende framstilling i en rekke muntlige og skriftlige sjangrer, inkludert sammensatte tekster. Tilpassing av språkbruk til ulike sosiale, kulturelle og samfunnsfaglige sammenhenger inngår i hovedområdet Dette undervisningsopplegget skal både fokusere på grunnleggende ferdigheter og det framtidige yrket som elevene vil ut i. Elevene skal først og fremst få en innføring i hvordan man holder en presentasjon, og her skal læreren illustere dette gjennom selv å holde en presentasjon om sitt yrke som lærer. Det blir fokusert på presentasjonens form og innhold Elevenes digitale ferdigheter Kompetansepakker . Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.no. Eksterne ressurser kompetanse.udir.no dubestemmer.no delrett.no iktipraksis.no. Om IKT-plan Ansvarlig redaktør: Øystein Nilse

 • Yamaha wr125x kåpesett.
 • Klassisk eplekake.
 • Polypp i øret.
 • Varadero.
 • Gemeinde ostbevern bankverbindung.
 • Slette hot or not.
 • Nattåpent lagunen november 2017.
 • Gul ørevoks baby.
 • Overwatch forum.
 • Deutzia magnifica.
 • Usd in nok.
 • Pannekaker med havregryn.
 • Honda civic type r 2017.
 • Wo liegt alaska.
 • Åse barnehage.
 • Bacimycin øye.
 • Kjøpe sikringsradio.
 • Saks hotel frankfurt.
 • Norsk forening for gatebarn i estland.
 • 1 choice tiller.
 • Marc chagall kirchenfenster.
 • Tre hjul sykkel dbs.
 • Python regex multiple flags.
 • Chiralität.
 • Obs bygg kokstad.
 • Coffee bay hanau freiheitsplatz.
 • One line ascii art generator.
 • Studentenwohnanlage trier.
 • Når blir det nordlys.
 • The hobbit actors.
 • Forza motorsport 7 pc prisjakt.
 • American football troisdorf.
 • Hva gjør en rådmann.
 • Arsenal 2006 2007.
 • Mario barth waldbühne stream.
 • Gratis ticket efteling verjaardag facebook.
 • Elektriske ilinger i kroppen.
 • Playmobil 6872 amazon.
 • Kjøp kampfisk.
 • E bike kufstein.
 • Mike myers halloween.