Home

Straffeloven 185

Rasismeparagrafen - Wikipedi

 1. erende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte
 2. Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015
 3. erende eller hatefulle ytringer overfor andre mennesker på grunn av deres hudfarge, Brudd på straffeloven § 185 kan straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år. Hilsen Juristen, ung.no. account_circle
 4. Stortinget behandler for tiden en revisjon av Straffeloven, bl.a. §185: «Hatefulle ytringer». Justiskomiteen ønsker å innføre tre nye begreper i denne paragrafen: «Seksuell orientering», «kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk»
 5. eringsloven om etnisitet ble vedtatt i 2005, ble vernet mot diskri
 6. Derfor må paragraf 185 i Straffeloven fjernes I sin lengsel etter et samfunn for oss alle er det en del hindringer på Helqa Aakres vei, blant annet ett opprop som oppfordrer Stortinget til.

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Strafferett: Grensene for sjikanøse eller rasistiske ytringer - straffeloven § 185. Høyesteretts enstemmige dom 5. november 2020 - HR-2020-2133-A - er et ytterligere bidrag om grensene for hvilke ytringer som rammes av straffeloven § 185. Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken blant annet sagt følgende til en gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake. Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer».Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme

Straffelovens 185 diskriminerende og hatefulle ytringe

Straffeloven § 185 § 185. Hatefulle ytringer. Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Når straffeloven kan ramme rene meningsytringer om transpersoner, er det vel nokså klart at dette lett vil hemme diskusjon om nettopp transpersoner. Hvis § 185 utvides som foreslått av regjeringen, vil resultatet fort kunne bli omfattende selvsensur i den allerede vanskelige «transdebatten» Carl Müller Frøland. 45 § 185 og transpersoner. Øivind Benestad frykter at ytringsfriheten blir skadelidende dersom kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk innlemmes i straffeloven § 185 Nei, paragraf 185 rammer ikke blasfemi Debatt Ytringsfrihet Vilde Tennfjord I Klassekampen 13. oktober hevder idéhistoriker og forfatter Carl Müller Frøland at straffeloven §185 åpenbart er ment å ramme visse typer blasfemi Høyesteretts enstemmige dom 5. november 2020 - HR-2020-2133-A - er et ytterligere bidrag om grensene for hvilke ytringer som rammes av straffeloven § 185. Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken blant annet sagt følgende til en gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending»

Disse fire gruppene har rett på vern etter straffeloven § 185. I tillegg ønsker politiet tips om straffbare ytringer rettet mot noen på bakgrunn av en persons kjønn, alder, yrke, politiske sympatier, interesser, tilhørighet, yrke, bosted eller sosial status Straffeloven § 185 rammer nærmere bestemte diskriminerende eller hatefulle ytringer. Bestemmelsen viderefører straffeloven 1902 § 135 a, som opprinnelig rammet grovt krenkende ytringer rettet mot en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse Stortingets justiskomité gjennomførte 17. september en høring om endringer i Straffeloven, inkludert §185 som har tittelen «Hatefulle ytringer». Departementet foreslår at det i denne paragrafen (og i sju andre paragrafer) skal innføres tre nye begreper: «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» Dermed skaper § 185 i straffeloven mer usikkerhet, ikke mer klarhet, om hvor ytringsfrihetens grenser egentlig går. Er du enig med meg? Underskriv på oppropet her

straffeloven § 185, står ytringsfriheten sentralt, og den medfører etter omstendighetene at straffeloven § 185 må tolkes innskrenkende. Dette gjelder også ved ytringer som fremsettes offentlig mot utsatte enkeltpersoner eller grupper, men det vil her stå sentralt Høyesterett kom til at ytringene rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Den alminnelige tilhører vil oppfatte utsagnene som en grov krenkelse og nedvurdering av fornærmedes menneskeverd, med referanse til guttens hudfarge og etniske opprinnelse 185 i straffeloven skal balansere Grunnlovens §100 om ytringsfrihet. Retten til ytringsfrihet etter grunnloven har som hovedformål å beskytte det frie ordskiftet, og dermed selve demokratiet. Politikerne må derfor ha §100 i Grunnloven som retningslinje for utforming av §185 i straffeloven Oslo redaktørforening arrangerte 17. september, debatt om straffeloven § 185 og Arbeiderpartiets forslag om å la politiet få utskrive forenklede forelegg for «netthets» Straffeloven §185 utgjør en begrensning i ytringsfriheten. Straffansvar kommer først på tale etter at en eventuell ytring har blitt fremsatt. Det har sammenheng med at vi i Norge har et nærmest absolutt forbud mot forhåndssensur. Vi praktiserer ytringsfrihet under ansvar,.

Straffeloven § 185: Et nytt våpen i kjønnskampen

Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Vi vil fortløpende legge ut nye bestemmelser her underveis. Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler. Første del inneholder de alminnelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbar Les § 185 og § 186 i Straffeloven. §185 HATEFULLE YTRINGER. Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.Som ytring regnes også bruk av symboler.Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med. Paragraf 185 har en strafferamme på fengsel i inntil 3 år for å «true og forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt». Det nye forslaget som fremmes, er at ytringer som rammer noens «kjønnsidentitet» eller «kjønnsuttrykk» på denne måten, nå skal omfattes av paragrafen. I første omgang kan dette se uskyldig ut §185 i straffeloven skal balansere Grunnlovens §100 om ytringsfrihet. Retten til ytringsfrihet etter grunnloven har som hovedformål å beskytte det frie ordskiftet, og dermed selve demokratiet. Politikerne må derfor ha §100 i Grunnloven som retningslinje for utforming av §185 i straffeloven De siste årene har politiet trappet opp innsatsen mot brudd på straffeloven § 185 betraktelig. I en lang rekke saker har politiet tatt ut anmeldelser av antatt «hatefulle ytringer»

Regjeringens forslag om å innlemme «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» i straffeloven § 185 har vakt protester i noen miljøer. Spesielt i kristne trossamfunn og organisasjoner er det en voksende uro over hva en slik lovendring vil innebære for både ytrings- og trosfriheten Det som er alvorlig, er at KrF ikke synes å forstå at de med sin støtte til endret § 185 i straffeloven gir en helt spesiell virkelighetsforståelse strafferettslig vern. Stortinget bekrefter nå at den radikale kjønnsteorien skal beskyttes fra kritikk

diskriminerende ytringer - Store norske leksiko

 1. You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app
 2. eringsgrunnlag
 3. eringsombudets normative forståelse av hatefulle ytringer i undersøkelsen fordi den, etter Ipsos sin mening, bedre fanger opp de sosiale, kulturelle og psykologiske sidene ved fenomenet
 4. Tiden er inne for å fjerne § 185. På kommentarplass i VG 10. august presenterer Hanne Skartveit flere fornuftige synspunkter på ytringsfrihet. Hun avviser det uakseptable Ap-forslaget om å gi.
 5. I sommer laget 18 samfunnsdebattanter et opprop mot paragraf 185 i straffeloven, også kalt rasisme- eller hatparagrafen. Samtidig fremmet Arbeiderpartiet et forslag om at politiet skal få mulighet til å bøtelegge hets
 6. Straffeloven § 185 § 185 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader gennem betimelig anmeldelse eller på anden efter omstændighederne tjenlig måde efter evne at afværge ildsvåde, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, søskade, jernbaneulykke eller.
ICEJ har i dag anmeldt LO for antisemittisme og rasisme

At straffeloven skal brukes til å utrydde holdninger og dermed kontrollere borgernes sinn, er uttrykk for en autoritær renhetslengsel. Dahle er selvmotsigende når han i tillegg til å forsvare paragraf 185 skriver at «Fordommer må få komme til syne og bli fremmet for å kunne bli bekjempet» Straffeloven 185. Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer» (se lovdata). Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere

§185: En ny blasfemiparagraf – Gjenstridig

Disse gruppene vernes ikke av straffeloven § 185, men kan knyttes til andre straffebud i straffeloven. Et eksempel er § 266 hensynsløs atferd. Ser du at noen blir utsatt for dette? Da kan du tipse oss. Er dette noe som skjer med deg? Da anbefaler vi at du tar kontakt med lokalt politi. Du kan også anmelde forholdet hos dem. Det er et stort problem at ordlyden i straffeloven § 185 er så uklar. Hvem kan presist definere begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt»? Slike uttrykk gir dommere et altfor vidt tolkningsrom og åpner for vilkårlig lovanvendelse. «Grensen går ved hat», konstaterer Bangstad, Steen og Kohn kategorisk § 185. Hatefulle ytringer En radikalisert anti-religiøs majoritet kan misbruke straffeloven til å straffeforfølge religiøse ved å tolke utsagn som står i bibelen eller andre religiøse skrifter som hatefulle Straffeloven 2005 § 267, og diskriminerende og hatefulle ytringer er straffbart etter Straffeloven 2005 § 185. Det sentrale i vurderingen av om det har blitt gjort en erstatningsbetingende æreskrenkelse er å gjøre en avveiing mot ytringsfriheten. Reglene om ærekrenkelser og privatlivets fred er de samme på internett som i samfunnet for. Hatprat handler ofte om kjønn, etnisitet (hvor du kommer fra), religion, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne. Noen hatefulle ytringer er ulovlig etter straffeloven. Hatefulle ytringer kan sies muntlig eller vises fysisk gjennom kroppsbevegelser. De kan også skrives i meldinger, chatter, på sosiale medier og i kommentarfelt

Behandling av personopplysninger i Advokatfirma Raugland AS Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatklient eller som kontaktperson hos en selskalient behandler Advokatfirma Raugland AS personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av. Straffeprosessloven § 171 angir tre av de fire materielle vilkårene som må være oppfylt for å pågripe og varetektsfengsle, jf. § 184 (2). Disse kalles gjerne mistankekravet, strafferammekravet og kravet om en pågripelses- eller fengslingsgrunn. Det fjerde vilkåret er det alminnelig straffeprosessuelle kravet om forholdmessighet, forankret i straffeprosessloven § 17o a, i Grunnloven. Straffeloven (strl.) § 185. Vi skal videre se på politiets mulighet for inngripen ved en slik situasjon, jfr. politiloven (pl.) § 7. Som bakteppe for oppgaven har vi valgt å bruke den nynazistiske ideologien som har vokst fram i Norge etter krigen, samt Den nordisk Straffeloven § 185 inneholder en rekke subjektive elementer og overlater et betydelig skjønn til domstolene hva gjelder hvilke typer ytringer som ikke lenger skal være vernet av Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet.» Da Justiskomiteen avga innstilling i saken 22. oktober, hadde Frp et mindretallsforslag i to punkt

Derfor må paragraf 185 i Straffeloven fjernes - Meninge

Det hadde vært interessant å vite hva Fiske mener om «rasismeparagrafen» - straffeloven § 185 som omhandler «hatefulle ytringer», altså det hun hevder SIAN-aktivister fremsetter. Denne straffebestemmelsen gir nemlig et særskilt rettsvern til visse angivelig sårbare minoritetsgrupper, blant annet på bakgrunn av hudfarge og etnisitet Stortingets justiskomité gjennomførte 17. september en høring om endringer i Straffeloven, inkludert § 185 som har tittelen «Hatefulle ytringer». Departementet foreslår at det i denne paragrafen (og i sju andre paragrafer) skal innføres tre nye begreper: «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven

Kvinne (50) til fengsel for rasistisk kommenta

 1. straffeloven § 186 En rettsdogmatisk og komparativ analyse av bestemmelsen, og en rettssosiologisk vurdering av om den virker etter formålet Kandidatnummer: 571 Leveringsfrist: 25. november 2018 Antall ord: 17 98
 2. eringskonvensjon, som kom til etter andre verdenskrig. Les også Flem
 3. Kristiansand tingrett fant de tre skyldig i overtredelse av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Etter anke kom Agder lagmannsrett derimot til at de tiltaltes handling ikke ble rammet av bestemmelsen. Denne frifinnelsen ble omtalt av NRK og Rett24 og har skapt debatt, for eksempel i Dagsnytt atten i forrige uke
 4. erende eller hatefull ytring». Det fremgår av bestemmelsens andre ledd at: «Med diskri
 5. Straffeloven kap. 20 20. kapitel Almenfarlige forbrydelser § 180. Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen.
 6. erende ytringer, i forbindelse med en markering SIAN hadde i Arendal 6. august i år

Fjern «Rasismeparagrafen»! - Opprop

- Etter norsk rettspraksis rammes ikke dette av straffeloven § 185. Når noen brenner en koran, tolkes det som et angrep på religionen islam og ikke dens tilhengere. Da norske myndigheter tok stilling til at blasfemiparagrafen skulle oppheves, var begrunnelsen nettopp dette skillet Straffeloven § 185 er ment å verne mot at hat mot særlig utsatte utgrupper spres og får utbredelse i befolkningen. Det er kun de kvalifisert krenkende hatytringer fremsatt offentlig denne bestemmelsen retter seg mot - fordi det er ved slike ytringer det kan være risiko for «smitteeffekt» i befolkningen I Straffeloven § 185 første ledd første punktum, jf. annet ledd, jf. strl (2005) § 15 for forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig å ha satt frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn a Straffeloven § 272 gjelder grov kroprenkelse; en kvalifisert form for kroprenkelse, se § 271. Hvorvidt kroprenkelsen er grov beror på en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om det er årsakssammenheng mellom kroprenkelsen og visse følger, og for øvrig om det foreligger grove trekk ved handlingen (se bokstav a til f). Listen er Les mer Les me Retten til å ytre seg er begrenset i straffeloven § 185. Den beskytter enkeltpersoner mot hatefulle ytringer. Hvilke grupper i befolkningen er beskyttet i denne lovparagrafen? Hvorfor tror du nettopp personer som tilhører disse gruppene, har særlig vern? Mange nettaviser har i det siste stengt kommentarfeltene for anonyme kommentarer

I straffeloven 2005 kriminaliseres direkte hatefulle ytringer, eller diskriminerende handlinger etter § 185 og § 186. I tillegg vil en rekke andre ordinære straffebud, så som kroprenkelse, trusler og skadeverk kunne vurderes som grove når de er begrunnet i hatkriminalitet 10. anses som terror- eller terrorrelatert handling etter straffeloven kapittel 18, eller rammes av §§ 145 eller 146, eller 11. anses som oppfordring til en straffbar handling etter straffeloven § 183 eller innebærer fremsettelse av en hatefull ytring etter straffeloven § 185. Første ledd gjelder tilsvarende for handlinger foretat Straffeloven 2005 / § 185. Hatefulle ytringer. Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff • Kommentar av Magnus Matningsdal Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet / § 185. Hatefulle ytringer. Etter § 5 første ledd nr. 11 gjelder. I praksis betyr dette at §185 er en ny blasfemiparagraf. Tidligere i år underskrev et 18 profilerte samfunnsaktører et opprop mot rasismeparagrafen, hvor det blant annet heter: «Straffeloven § 185, de

Straffeloven § 185 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andr. eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne. eLov har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang Derfor foreslår han for Stortinget å fjerne hele paragraf 185 i straffeloven. Forslaget får ikke flertall. Tvert imot vil trolig stortingsflertallet støtte regjeringens forslag om å utvide loven, slik at den også forbyr hatefulle ytringer basert på deres kjønnsuttrykk og -identitet Tag: straffeloven § 185. 19. november 2016 12. mai 2018 Kristin BB. Straffelovens § 185: Hatefulle ytringer ved nedsatt funksjonsevne. Motstridende rettigheter: diskrimineringsvernet og ytringsfriheten - Hvilket vern har LHBT-personer mot hatefulle ytringer etter strl. § 185? Larsen, Benjamin Zuidhoek ( The University of Bergen , 2019-12-10 Stortinget vedtok tirsdag 3. november å inkludere begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet i straffelovens § 185. KrF var en del av flertallet

Opprop: Rasismeparagrafen hører ikke hjemme i et liberalt

Høyesterett: Ikke lov å si «kom deg tilbake til Afrika der

Grovheten av ytringene medfører at vilkårene i straffeloven § 185 er oppfylt, og ytringene ikke er vernet av ytringsfriheten. Ytringene er etter dette straffbare. Retten beveger seg inn i et farlig terreng med disse siste domspremissene, som er snublende nær å gjøre kriminalstatistikk og tilhørende tolkninger straffbare - Det har tatt alt for lang tid før denne minoriteten nå også blir anerkjent som ekstra utsatt for hatmotivert kriminalitet i straffeloven. I innstillingen står det at «Departementet foreslår å tilføye «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag» i en rekke av lovens paragrafer, inkludert straffeloven § 185 om hatefulle ytringer Straffeloven trekker rammen for hvordan norsk politi og påtalemyndighet avgrenser hatkriminalitet. det vil si straffeloven §§ 185 og 186, eller ved at anmeldelsen gjelder andre straffebestemmelser som er særskilt merket som hatkriminalitet i politiets register.. Aktuelle grenser: Straffeloven §§ 185, 263, 266, 267 og skadeerstatningsloven §§ 3-6 og 3-6a. Utvikling 2019-2020 Endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling (Innst. 315 L (2018-2019)) straffeloven § 185 annet ledd for å ha forferdiget eller anskaffet et falsk dokument for å benytte det eller la det bli benyttet på en etter straffelovens §§ 182 eller 183 straffbar måte, eller for i samme hensikt å ha forfalsket et ekte eller anskaffet et forfalsket dokument. Grunnlag: nr. 4 SS

§ 185, diskriminering og selvsensur - Verdidebat

 1. eringsgrunnlag i straffeloven paragraf 77 om skjerpende omstendigheter, paragraf 174 om tortur, paragraf 185 om hatefulle ytringer, paragraf 186 om diskri
 2. - Det er fare for at straffeloven vil bli brukt til ideologisk skolering, sa Indremisjonsforbundets generalsekretær Erik Furnes da han deltok i høring på Stortinget om regjeringens forslag til endring av paragraf 185 i straffeloven. En rekke aktører meddelte lignende bekymringer overfor Justiskomiteen
 3. Problemstillingen her er hvilken psykisk vold som omfattes av straffeloven. Psykisk vold kan omfattes av straffelovens bestemmelser om trusler § 263 , tvang § 251 familievold § 286 , skremmende plagsom opptreden § 266 , personforfølgelse § 266a og hatefulle ytringer § 185
 4. delig del 1. kapitel Indledende bestemmelser § 1 Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant. § 185 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som,.
 5. Besøksadresse: St. Marie gate 68, Sarpsborg; Postadresse: Postboks 83, 1701 Sarpsborg; Telefon: 69 11 11 11; Personvernpolicy / Informasjonskapsle

§ 185 og transpersoner - Verdidebat

Nei, paragraf 185 rammer ikke blasfemi Klassekampe

Grunnloven § 100 om ytringsfrihet er en sentral bestemmelse som åpner for en innskrenkende tolkning av straffeloven § 185. Rekkevidden av grunnlovsvernet må avveies mot andre interesser, så som f.eks. personvernet og privatlivets fred osv. Ytringsfriheten må også vurderes i lys av de interesser rettsordenen beskytter gjennom lovgivning I april la regjeringen fram en lovproposisjon ovenfor Stortinget. I den framgår det at ord og karakteristikker forbundet med «kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» skal bli innlemmet i- og omfattes av flere paragrafer i straffeloven. Deriblant paragraf 185 som dreier seg om hatefulle ytringer Derfor kommer retten til at en ubetinget fengselsstraff vil være for strengt. Det legges vekt på at bergenskvinnen har brutt straffeloven paragraf 185 ved én enkelt anledning, at hun ikke er straffet for lignende forhold tidligere og at hun ikke har fremsatt en ytring som «oppfordrer eller gir tilslutning til grove integritetskrenkelser» Straffeloven § 185 første ledd rammer «diskriminerende» og «hatefulle» ytringer på offentlig sted. Det er ikke tvilsomt at de tiltalte ved sine handlinger og symbolbruk har fremsatt en ytring. Det vises til straffeloven § 185 første ledd annet punktum, hvorved det fremgår at som ytring regnes også bruk av symboler Straffeloven - arkivfaglige viktige paragrafer: § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed.

Kvinne (50) dømt til fengsel for rasistisk kommentar

Hatefulle ytringer på internett - Politiet

Straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 til en straffbar handling etter straffeloven § 183 eller innebærer fremsettelse av en hatefull ytring etter straffeloven § 185 Her er opptak fra debatten på Kulturhuset. I sommer laget 18 samfunnsdebattanter et opprop mot paragraf 185 i straffeloven, også kalt rasisme- eller hatparagrafen. Samtidig fremmet Arbeiderpartiet et forslag om at politiet skal få mulighet til å bøtelegge hets. Både oppropet og Arbeiderpartiets forslag var helt sentralt i debatten Sistnevnte reguleres i straffeloven § 185: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler straffeloven § 77 en bestemmelse som innebærer at det vil kunne virke straffeskjerpende dersom en straffbar handling er motivert av «forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern». Dette åpner for å inkludere også andre diskrimineringsgrunnlag enn dem som har vern etter straffeloven § 185 Den norske, strafferettslige forståelsen av begrepet hatefulle ytringer, slik den er regulert i straffeloven § 185, er vesentlig snevrere enn den som det ofte opereres med i samfunnsdebatten og i den sivilrettslige diskrimineringslovgivningen

Frp-politiker kan bli ekskludert etter Facebook-hets

Video: Prop. 66 L (2019-2020) - regjeringen.n

Straffelov og kjønnskam

44 Gjennomsnittlig utmålt straff, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2011 ; Type hovedlovbrudd Forenklet forelegg Forelegg Bot ved dom Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel Ubetinget og betinget fengse Strafferett, databedrageri, dokumentfalsk, organisert kriminalitet, fortsatt straffbart forhold. Straffeloven § 185 annet ledd, jfr. § 60a, straffeloven § 145. På Justiskomiteens høring denne uka var det flere høringsinnspill som ytret stor bekymring til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Se og hør på..

Ytringsfrihet, rasismeparagrafen Dropp straffelovens

Ser i avisen at stortingsrepresentant Ingunn Foss mener at statens hus skal legges til Lyngdal. Dette som «premie» for at de slo seg sammen med Audnedal kommune i kommunereformen, og skaffet seg en hale mot nord øst, hvor raskeste vei mellom de to hovedsentraene går gjennom en nabokommune og hvor både næringsliv og kultur er vidt forskjellig Den norske konsulentforening - konsulentforeningen.no: Dette kurset gir deg det du trenger for å lede de som sitter på hjemmekontor eller andre steder i verden. Kurset gir deg maler som du kan bruke til å organisere ditt team.. Lovene mot diskriminering angir grunnlagene uttømmende, og skiller seg dessuten fra straffeloven ved at bevisbyrden i disse lovene delvis legges på den som er anklaget. Sett i sammenheng med at det ikke forslås å presisere «kjønnsuttrykk» og «kjønnsidentitet» straffelovens § 77 i), forstår vi at §§ 185 og 186 knyttes tettere til diskrimineringslovene Lovgivning - grunnloven, straffeloven og særlover. Grunnloven. Den tyske grunnloven, vedtatt forsommeren 1949, var det statsrettslige grunnlaget for det nye (vest-)tyske demokratiet. Fra 1990 ble den videreført som grunnlov for det nye gjenforente Tyskland Stortinget ber regjeringen igangsette en utredning for å vurdere behovet for en ny straffebestemmelse som verner alle borgere mot særlig hatefulle ytringer, gitt en langt høyere terskel enn etter dagens straffelov § 185.

b) overtredelse av straffeloven §§ 231, 234, 266, 268, 273, 321, 322, 324, 332, 333 første ledd, 335, jf. 332 og 333 første ledd, 337, 338 første ledd, 340, jf. 337 og 338 første ledd, 342, 352 første ledd, 361, 363, 365, 371, 372, 374 annet punktum, 378, 392 og 393, og c) overtredelse av militær straffelov § 34 annet ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd, lov om toll og.

Hadia Tajiks meningspoliti – VGFrp-politikere i Arendal tok SIAN i forsvar også etterSIAN-profiler tiltalt for flere tilfeller av muslimhets
 • Valkyrie meaning.
 • Kiel color line.
 • Ayurvedisk.
 • Polizei nachrichten hochdorf assenheim.
 • Hva skjer i oslo.
 • Stadt am gangesdelta.
 • Hvorfor var folk fra tredjestanden misfornøyde?.
 • Mb spiele hotel.
 • Garasjesalg bergen.
 • Bactéries hétérotrophes.
 • Good will hunting.
 • Maritim bergen.
 • Veranstaltungen meppen 2017.
 • Odontologen sahlgrenska barn.
 • Tommy hilfiger nettbutikk norge.
 • Georg friedrich händel søsken.
 • Vel blåst uttrykk.
 • Hotel pommerscher hof heringsdorf bewertung.
 • Willhaben tiere katzen.
 • Hva betyr å legge noe på is.
 • Tall norsk.
 • Reserved sukienki.
 • Per fugelli sitater helse.
 • Rock am berg 2018.
 • Parainfluensa vs influensa.
 • Jazz oslo 2018.
 • Hvordan henge opp bilder på gipsvegg.
 • Kräuter roastbeef niedrigtemperatur.
 • Lotusrot.
 • Vinter.
 • Festnahme schrobenhausen.
 • Hvor shoppe i new york.
 • Infrarød sauna med dusj.
 • Amfetamin nedtur varighet.
 • Hvordan starte opp en app.
 • Bilhuset toyota.
 • Hotel pommerscher hof heringsdorf bewertung.
 • Integrationskurs heidelberg.
 • Ägyptisches museum köln.
 • Leg herford damaschkestr.
 • Kveker engelsk.