Home

Integral mellom grafer geogebra

IntegralMellom Kommando - GeoGebra Manua

IntegralMellom[ <Funksjon f>, <Funksjon g>, <Startverdi a>, <Sluttverdi for b>, <Boolsk evaluer> ] Skraverer området mellom funksjonene f og g i intervallet [a, b].. Dersom Boolsk evaluer = true blir også det bestemte integralet i intervallet beregnet.; Dersom Boolsk evaluer = false blir ikke det bestemte integralet beregnet Integral[ <Funksjon>, <Tall a>, <Tall b>, <Boolsk test> ] Skyggelegger området under funksjonen og returnerer det bestemte integralet av funksjonen i intervallet [a, b] dersom den boolske testen returnerer true.Dersom den boolske verdien returnerer false, vil fortsatt området under funksjonen skyggelegges, men integralet blir ikke regnet ut.. CAS-dele Grafen for en funksjon. Du tegner grafen for en funksjon ved å definere funksjonen i algebrafeltet eller CAS. Skjæringspunkter. Skjæringspunktene mellom to objekter bestemmes med kommandoen Skjæring(<Objekt>,<Objekt>).Du kan bl.a. bruke kommandoen til å bestemme skjæringspunktene mellom to grafer, en graf og en rett linje, eller en graf og en av aksene i koordinatsystemet GeoGebra. Eksempler på beregning af ubestemt integral, bestemt integral og areal mellem to funktioner vha. GeoGebra. Areal mellem to grafer i GeoGebra - Duration: 3:20 Geogebra - Approximating the Integral - Duration: 7:30. shaunteaches Recommended for you. 7:30. Areal mellem to grafer i GeoGebra - Duration: 3:20. Martin Thun Klausen 3,556 views

Integral Kommando - GeoGebra Manua

 1. Jeg skal tegne grafen til $y=0.2x+1$ for $x$-verdier mellom 0 og 3. Første forsøk. Jeg skriver inn funksjonsuttrykket i feltet under grafen: Da får jeg tegnet.
 2. Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business
 3. Det er 1 cm mellom hvert tall på aksene i koordinatsystemet. Avstanden mellom to tall i et koordinatsystem kalles enhet. I koordinatsystemene i GeoGebra er altså enheten 1 cm. Verktøy For å kunne bruke GeoGebra må vi vite hva programmet består av, og kjenne til de forskjellige verktøyene som finnes i programmet
 4. Sætningen om arealet mellem to grafer illustreret. Klik dig gennem denne illustration af sætningen om, at man beregner arealet mellem to grafer som , hvor f er grafen for den funktion, der ligger øverst og g er forskriften for den graf, der ligger nederst
 5. Vi kan også regne ut arealet mellom to grafer ved hjelp av integraler. LK06. Vis kompetansemål. Areal mellom to funksjoner. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du.
 6. GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and more

Funksjoner i GeoGebra 2.2Skjæringspunkt mellom to objekt Eksempel 2.5 Løslikningssystemet 2x 3y = 1 Skjæring mellom to grafer. Oppgave 2.8 Løslikningssettene a) x y = 9 og3x +5y = 11 b) y = x2 2 ogx2 + y2 = 8 Kommandoen Integral[f, 0, 6] gir oss arealet under f fra x =0 til x 6 Arealet mellom to grafer. Oppgave 1.74, side 38 Skriv i inntastingsfeltet f(x)=1/x og trykk Enter. Skriv i inntastingsfeltet g(x)=(3-x)/2 og trykk Enter. Velg verktøyet Skjæring mellom to objekt og klikk etter tur på skjæringspunktene. Skriv i inntastingsfeltet: Arealet = Integral[g, f, 1, 2]

Elevene må være nøye med å merke grafer og figurer med navn (se GeoGebra) Når elevene arbeider med funksjoner, skal de ha rutenettet synlig for å gjøre avlesning av verdier lettere. Dersom bakgrunnen plutselig blir grå, må elevene se på innstillingene til rutenettet ved å høyreklikke i Grafikkfeltet , velge Egenskaper til xAkse og/eller yAkse og fjerne haken ved Avstand Geogebra regneark til graf. Hvodan man får en tabel til graf i geogebra. Tips til GeoGebra ™ 4.GeoGebra™ til Du kan bl.a. bruke kommandoen til å bestemme skjæringspunktene mellom to grafer, en graf og en rett linje, 1.5 Bestemt integral som grense for sum EKSEMPEL La funksjonen f være gitt ved f x x x( ). Her ser vi sammenhengen mellom et bestemt og et ubestemt integral. I forrige del lærte vi å beregne antideriverte til en funksjon, og nå ser vi en måte å bruke dem på. Merk at på høyresiden blir konstanten C borte i subtraksjonen, så når vi skal regne ut bestemte integraler trenger vi ikke å prøve å finne den Enterprise. Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable.. GeoGebra - 15 Linjestykke mellom to punkt MUV. Henry Murphy. 1:41. GeoGebra - 23 Skjæring mellom to objekt UV . Areal som bestemt integral del 2 2. Fortæller ved hjælp af eksempler om udregning af arealer under grafer ved hjælp a

Grafer GeoGebra™ - Studienett

Vi skal finne arealet mellom grafen til f(x) = x 3 - x og x-aksen. Som vi kan se av grafen under, ligger dette området både over og under x-aksen: Vi må da dele opp i ett integral som går fra nedre grense til skjæringspunktet, og ett som går fra skjæringspunktet til øvre grense Vi vil finne volumet av omdreiningslegemet som framkommer mellom x 1 og x 2. Vi ser at radien til en snittsirkel er lik funksjonsverdien for den aktuelle x-verdien. r = f x. Arealet av en snittsirkel blir. A x = π · r 2 = π · f x

integralregning i GeoGebra - ubestemt, bestemt og areal

Areal af område mellem to grafer i GeoGebra - YouTub

Du ser at arealet mellom kurvene er arealet under f i området mellom skjæringspunktene fratrukket arealet under g i samme område (det gule området på figuren under). Det vil si at arealet du søker er differansen mellom integralet fra et skjæringspunkt til det andre av f og samme integral av g R1 - Grafer på datan. Vil du tegne grafer på datamaskinen, fins det mange programmer å velge mellom. Vi liker programmene geogebra og graph (siste versjon er graph 4.4) I teorivideo 1 ser du hvordan man laster ned disse programmene. I teorivideo 2 ser du en liten øvelse med Graph. (Mer bruk av disse programmene lenger ute i kurset. Definere en vektor ut fra koordinater. Du definerer en vektor a i algebrafeltet eller CAS ved å skrive a := (<x-koordinat>,<y-koordinat>), f.eks. a:=(3,4).. Det er viktig at du bruker liten bokstav når du navngir vektoren. Hvis du bruker stor bokstav, så definerer du i stedet et punkt Mitt dashbord; nettMAT2 Emne 1; Sider; M6BC4-2 Arealet mellom to grafer - GeoGebra GeoGebra og integralregning De viktigste kommandoene: Integral=Integral[f,a,b], som regner ut integralet av f(x) fra x=a til x=b F=Integral[f], som regner ut det ubestemte integralet av f(x). (Men integrasjonskonstanten C m du passe p selv!

For Hire . Post jobs, find pros, and collaborate commission-free in our professional marketplace Search this site. Lisbeths matematik. Om webside Areal mellem grafer i GeoGebra /SN. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site Det finns ett antal fördefinierade funktioner och operatorer i GeoGebra som visas på sidan GeoGebra Transformationer av grafer. Del 1. Lägg in en glidare \(a\). Gör en funktion \(f(x) Från trappstegsfunktioner till integral. Skriv in en valfri funktion \(f\)

I denne teorivideoen innenfor integrasjon / antiderivasjon ser vi på arealet mellom to grafer. Fra matematikk R2 pensum 04. Geogebra 6: Hvordan finne skjæringspunkt mellom to objekt. 05. Geogebra 6: Å tegne en funksjon med start og slutt. 06. Bruk av GeoGebra i eksamen.pdf 4.18 MB. Bruk kikora for å trene mer på geogebra. Funksjoner og grafer kurs GeoGebra Hangouts - 2015.09.01 - Mundtlig prøve og undersøgende arbejde i matematik. skoleflix · 74 Visninger. 09 Aug 201 Skal vi rette den ut, så må vi gjøre det på en bestemt måte. Men når vi kutter den i små biter og sette dem sammen igjen, GeoGebra tips & triks Integral[Funksjon]: Merk: Se Bestemt integral. Polynom Målet med IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det er mange fordeler med å bli IA-virksomhet Oppgaver - 5.3 Bestemte integraler 527, 531, 535, 539, 542, 544 Se formler for ubestemte integraler side 224. 527 f x x2 2x 2, D f a) GeoGebra: f(x) x^2-2x 2 i(x) Integral[f] (Obs: GeoGebra legger ikke til integrasjonskonstanten C

GeoGebra - introduksjon til å tegne en graf - matematikk

 1. Koordinater i GeoGebra Se øving 5 Tegne grafer i GeoGebra Skriv inn funksjonsuttrykket i inntastingsfeltet For å undersøke hva som skjer når stigningstall og konstant endrer seg i et lineært funksjonsuttrykk: sett inn glider for a og b skriv inn f(x)=ax+b i inntastingsfeltet Lagre filer og eksportere bilder fra GeoGebra
 2. Funksjoner i Geogebra Vi kan bruke Geogebra til å tegne funksjoner digitalt. Skolepc skal ha programmet (søk i Windows), men hvis du ikke har programmet på din PC kan du gå til denne nettsiden Matte 1P: Hvordan tegne funksjoner i GeoGebra (produsert 10.03.2013 Funksjoner der x inngår som en del av nevneren kalles brøkfunksjoner eller asymptotiske funksjoner.
 3. Det går raskere å tegne og analysere grafer enn å gjøre dette for hand. GeoGebra er derfor svært nyttig på tentamen og eksamen. Det er mye enklere å tegne grafer i GeoGebra enn å gjøre dette i Excel eller andre lignende regneark. Grafene blir finere og mer nøyaktige enn om en tegner disse for hand
 4. betyr det at vi ønsker å summere alle de små endringene i x. Når vi lar endringen til x gå mot null, summerer vi sammen alle verdiene til f(x) for disse x-verdiene. Vi får da summen til alle de små rektanglene som dannes mellom x-aksen og funksjonen. Derfor kan vi se på integralregning som areal mellom en graf og x-aksen
 5. Hvordan skissere grafer Tegn grafen til funksjonen y=2x-1 - Matematikk . Nå er det slik at x - og y-verdiene er tallpar.For x = 2 er y = 3.Dette er et punkt på grafen og punktet har koordinatene (2,3) der x er første aksen og y er andre aksen
 6. Geogebra - 1T Geogebra - 1T Dette er IKKE en Geogebramanual - dette er en oversikt over noe av det vi kan gjøre i Geogebra, og vil stort sett dekke det vi har bruk for i 1T. Tegne grafer N˚ar vi skal tegne grafer er det best ˚a definere dem i CAS. N˚ar vi definerer noe (gir det navn), s˚a bruker vi :
 7. Verdimengde geogebra. Funksjon[ <Liste med tall> ] Returnerer den følgende funksjonen: De to første tallene (a og b) avgjør start- og sluttverdi til x.De resterende tallene er y-verdiene til funksjonen.y-verdiene blir plassert mellom a og b med like stor avstand mellom hver verdi Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen

1.5 Bestemt integral som grense for sum EKSEMPEL La funksjonen f være gitt ved f x x x( ) 4 3 2 a) Tegn grafen til f i GeoGebra. b) Finn arealet av det flatestykket F som er avgrenset av x-aksen og grafen uten bruk av CAS. c) Finn det eksakte arealet av F ved hjelp av CAS. Løsning: a) I GeoGebra skriver vi inn funksjonsuttrykket og får denne grafen Skjæringspunkt og areal mellom grafer. Andregradsfunksjonen ax 2 +bx+c. Integral og sum av rektangler. tegne og beskrive kurver på parameterform og beregne skjæringspunkt mellom slike kurver . Brukermanual GeoGebra Side 4 . Kompetansemål etter Matematikk R1 En af de vigtigste forskelle på det bestemte og det ubestemte integral er, at mens det ubestemte integral giver en funktion (nemlig stamfunktionen) så giver det bestemte integral et tal. $$\int f(x)\,dx=\text{funktion}$$ $$\int_a^bf(x)\,dx=\text{tal}$$ De to tal a og b kaldes integrationsgrænserne ØVELSE 1. TEGNE GRAFER Vi skal i denne øvelsen se på hvordan vi kan bruke GeoGebra til å tegne grafer. Vi skal starte med å tegne opp grafen til funksjonen ( )= 2−7 +10 Etter at du har åpnet GeoGebra, skriver du inn funksjonsuttrykket i inntastingsfeltet. Du må skrive funksjonsuttrykket på formen x^2-7x+1 UNDER UTVIKLING - fagfornyelsen: Matematikk 8-10 Funksjoner er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å.

I denne videoen går vi igjennom noen grunnleggende regler for integralregning. Deretter bruker vi disse reglene til å løse noen praktiske problemer GeoGebra er et dynamisk matematikkprogram for skolebruk som forener geometri, For å skifte mellom forskjellige visningsmoduser kan også den lille pilen helt til høyre på skjermen benyttes. Tegne grafer i GeoGebra Koordinatene til skjæringspunktet mellom grafene er x-verdien og y-verdien som passer i begge likningene. Her kan vi også bruke Geogebra som et hjelpemiddel. Eksempel: Løs likningssettet grafisk: x + y = 7. x - y = 1 Begynn med å lage en verditabell til hver funksjon IDÉBANK FOR ARBEID MED GRAFER Klassen kan føre en plansje over hvilket vær det er. For hver dag registrerer en om det er sol, delvis skyet, overskyet, regn, snø og tegner eller limer inn en tegning på en oversiktsplansje. Dette vil bli et søylediagram. Registrering av dagens temperatur. Hver dag ved samme klokkeslet

Skjæringspunkt mellom to grafer i Geogebra on Vime

GeoGebra 6 til slik tegning. EKSEMPEL Tegn linja yx 1,5 2 Løsning: Vi åpnet programmet og klikker inne i grafikkfeltet. Hvis vi ikke får fram koordinatsystemet eller rutenettet, klikker vi på dette symbolet oppe i høyre hjørne av programvinduet. Da får vi fram denne menyen, der vi mellom annet kan vise eller skjule aksene og rutenettet Jeg tegner funksjonen f(x)=2x+3 for x-verdier mellom 0 og 10, og vil gjerne vise navn og verdi for funksjonen på grafen. I GeoGebra versjon 5 kommer navn og verdi opp på formen f(x)=Dersom[0<x<10,2x+3] GeoGebra er brukervennlig og passer godt til ungdomsskolen, da spesielt til grafer og konstruksjoner. Min erfaring er at CAS er lite brukt på ungdomsskoler i Norge. Jeg mener dette verktøyet kan forvirre mer enn det nødvendigvis hjelper på det pensumet som er i ungdomsskolen i dag

Video:

Areal mellom grafer. Integrasjon. Tem Bilde: Wenche DypbuktElevene skal bruke opplysninger om kjølevæskeblandinger og temperatur til å bruke og å lage tabeller, grafiske presentasjoner og formler for å se at et tallmateriale kan presenteres på mange måter. Hvilken presentasjonsform vi velger kan være med på å påvirke forståelsen for sammenhengene mellom variabler.Legg vekt på muntlig aktivitet/diskusjon

De må bruke GeoGebra og de må ha et sted å notere det de kommer fram til. Hvis du ønsker, kan du skrive ut oppgavene på papir. Du finner dem her. Gjennom arbeidet kommer elevene til å få flere erfaringer med andregradsfunksjoner og grafer. Målet er at de skal s Sinus 1T ble skrevet med utgangspunkt i GeoGebra 5. I boka er det også lagt opp til at elevene har en enkel Avgrensing av grafer, der vi mellom annet kan vise eller skjule aksene og ru tenettet: Nå skriver vi inn likningen for linja i algebrafeltet 3 Statistikk GeoGebra er et ypperlig verktøy til å tegne Histogrammer og søyle-/stolpediagrammer. For å gjøre dette kan bruke regnearket i GeoGebra til å føre inn tallene. Oppgave Åpne en ny GeoGebra-fil og åpne regnearket ved å hake av «Regneark» under Vis-menyen GeoGebra er et dynamisk matematikkprogram for skolebruk som forener geometri, algebra og funksjonslære. Programmet er utviklet med tanke på å lære og undervise matematikk. I denne sammenheng skal vi først og fremst se på den delen som er knyttet til geometri, gjennom konstruksjon av punkter, linjestykker og figurer 1.5 Refleksjoner Gjennom denne boken vil bruksområder for GeoGebra bli presentert. Det vil bli vist hvordan elevene kan tegne grafer bare ved å skrive funksjonsuttrykket rett inn i et formelvindu

inn koordinater som punkter og trekke strek mellom koordinatene. En figur vil da fremkomme. Elevene lærer også å stille inn aksene, skrive inn tekst i GeoGebra og importere grafen fra GeoGebra inn i en tekstbehandler. Dette er nytting å kunne med tanke på eksamen. Aktivitet 1 er tenkt gjort i klasserommet 0000 101410 GeoGebr#5BBFEC.book Page 3 Tuesday, July 19, 2011 2:11 PM. Henning Bueie. GeoGebra for lærere. UNIVERSITETSFORLAGE Altså, når jeg vokste opp så fikk vi ruteark og linjal også tegna vi grafer i alle former og fasonger. Knirk. Nå skal man bruke GeoGebra og jeg klikker i vinkel av det programmet. Og jentungen er rimelig tom i blikket hun også, selv om hun får til en del mer enn meg. Loading Statistikk 2P på Geogebra (ikke klassedelt ) - Duration: Matematikk 1P - 049 - Omvendt proporsjonalitet - Duration: 16:00 Problem ved proporsjonal og omvendt proporsjonal grafer i geogebra 6 Regresjonsanalyse i versjon 4.2.13 Regresjon i versjon 4.0.10. GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and mor Til disse oppgavene må elevene tegne noen grafer i GeoGebra. Oppgavene kan skrives ut, du finner en kopieringsoriginal her . La elevene arbeide i par. Før de setter i gang med arbeid på egen hånd, kan det være lurt å minne alle på hva det betyr at et funksjonsuttrykk er gitt på faktorisert form

Bestemt integral. Integral[Funksjon, Tall a, Tall b]: Gir det bestemte integralet av funksjonen i intervallet [a, b]. Merk: Denne kommandoen tegner også arealet mellom grafen til funksjonen f og x-aksen. Integral[Funksjon f, Funksjon g, Tall a, Tall b]: Gir det bestemte integralet av differansen f(x) - g(x) i intervallet [a, b] Beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer. som er gratis nedlastbart fra nettsiden www.geogebra.org. Du vil lære å bruke Geogebra til å løse flere av problemstillingene over. Forkunnskaper 140 timer matematikk 1T eller 140 timer matematikk 1P fra VG1 Problem with integral command in GeoGebra Graphing Calculator Votes . 1 . Views . 384 . Share. Problem ved proporsjonal og omvendt proporsjonal grafer i geogebra 6. boffe shared this question 2 hei, når jeg lager en proporsjonal graf med start/slutt i geogebra 6, får jeg en linje på X aksen på hver. Omvendt proporsjonale funksjoner; Kvadratisk funksjon . For å tegne linjer og grafer i GeoGebra, skriv inn for eksempel likningen for en rett linje i formelfeltet. Omvendt proporsjonale funksjoner (av Bjørn Ove Thue) . Her er nok det lureste å tegne det i geogebra eller på kalkulator, men du T-matte er for videregående skole. I T-matte nivået vil du få tilgang til teori, oppgaver og interaktive eksamener innenfor pensumet 1T-matte

Areal mellem grafer - GeoGebra

GeoGebra ™ 1.Kom i gang med Du kan bruge kommandoen Integral(<funktion>,<variabel>) til at bestemme et ubestemt integral eller en stamfunktion. Grafer. Vektorer. Geometriske konstruktioner. Analytisk geometri. Sandsynlighedsregning og kombinatorik. Statistik. Differentialregning. Integralregning Rette linjer digitalt med GeoGebra Vi kan bruke digitale hjelpemidler til å tegne rette linjer og andre grafer. Her viser vi hvordan vi bruker programmet GeoGebra til slik tegning. Vi skal nå tegne linja y = 1,5x + 2 ved hjelp av GeoGebra. Vi åpner programmet og klikker inne i grafikkfeltet Integral og sum av rektangel. Bruk GeoGebra til å lære om tangenten 1 2007.indd 66 01.02.2007 20:03:29. Landslaget for matematikk i skolen 67 samanhengen mellom integral og sum av rektangel. Gjennomføring av oppgåve. Opne GeoGebra. Klikk på Fil, vel Ny og sva

GeoGebra 6 til slik tegning. EKSEMPEL Tegn linja yx 1,5 2 Løsning: Vi åpner programmet og klikker inne i grafikkfeltet. Hvis vi ikke får fram koordinatsystemet eller rutenettet, klikker vi på dett e symbolet oppe i høyre hjørne av programvinduet. Da får vi fram denne menyen, der vi mellom anne N r vi setter punktene inn i et koordinatsystem, ser vi at de er i en sirkel, med sentrum i origo (0, 0). Radius til sirkelen er 2. Dette resultatet er lett forklare, fordi x 2 + y 2 = 4 faktisk er Pythagoras regel for en rettvinklet trekant, der hypotenusens lengde er 2, og de andre x og y. Disse eksemplene viser at noen likninger som gir en sammenheng mellom x og y, bare har en y-verdi for. GeoGebra (digitalt verktøy i Her får du tegnet geometriske figurer eller grafer. Da får du avstanden mellom de to punktene A og B som du har plassertpå grafikkfeltet på forhånd.7 Kommandofeltet. Dersom du klikker på pila til høyre for dette feltet kommer det framen alfabetisk kommandomeny som du kan velge fra

Funksjoner i praksis handler om å finne sammenheng mellom 2 ulike størrelser. For funksjoner er den ene størrelsen avhengig av hva den andre størrelsen er. Denne sammenhengen kan vises i tabeller, som grafer i et koordinatsystem, eller som formler vi kaller funksjonsuttrykk. Det finnes flere ulike funksjoner, og i 2P-Y blir en kjent med disse Du får valget mellom å lagre diagrammet som et objekt i samme ark som kildedataene eller som nytt ark i samme Excel-dokument. Begge deler går like greit. Diagramveiviseren er nå ferdig utfylt og du trykker Fullfør. Steg 6. Formatering av diagramområdet. Plasser musepeker i ytterkant av diagrammet og klikk med høyre mustast GeoGebra er et dynamisk skriver du inn ekstremalpunkt og Her skal vi kun tegne opp grafen for -verdier mellom 1 og 5. Dette er lett å få til i GeoGebra. Elevene starter med en GeoGebra-modell som de bruker til å utforske egenskaper ved en funksjon knyttet til den 5: Sammenlign Finn eventuelle ekstremalpunkt The latest Tweets from GeoGebra (@geogebra). @geogebra. Free math apps for graphing, geometry, algebra, 3D, and more Funksjoner og likninger. Lineær funksjoner: «rette grafer» • Enkleste formen for en lineær funksjon er: •Y=x Lineære funksjoner; med et konstant ledd • Generelle måten å skrive det på er; • Y=ax +b.

Matematikk for realfag - Arealet mellom grafer - NDL

som grafer, tabeller, formler og tekst ! < identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære Denne skal vi synliggjøre ved å la GeoGebra finne skjæringspunktet mellom de to grafene. ! Skriv skjæring inn på kommandolinja i GeoGebra-vinduet Fremgangsmåter for GeoGebra 6: 8.4 Digtal graftegning - andregradsfunksjoner, s 224. 8.4 Digtal graftegning - funksjonsverdier, s 224. 8.4 Digtal graftegning - nullpunkt, toppunkt og bunnpunkt, s 224. 8.4 Digtal graftegning - avgrensing av grafer, s 225. 8.4 Digtal graftegning - likninger, s 22 GeoGebra • Geometri og algebra • Dynamisk geometriverktøy • Algebraisk verktøy Trekk linjestykker mellom AB, BC, CD, DE, EF og FG. Hva skal figuren tolke dem og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekst - identifisere og utnytte egenskapene til proposjonale, omvendt.

Areal mellom grafen og x-aksen Areal mellom grafer Typeequationhere. Dette er et uegentlig integral siden ln ikke er definert for =0. Merk at ln =1×ln . Vi setter =ln. - Anvende graftegner som GeoGebra for å tegne, løse og analysere funksjonsuttrykk og problemstillinger 3-4 Lav --Se noe sammenheng mellom noen av uttrykkene innenfor funksjoner (tekst, verditabell, funksjonsuttrykk/formler og grafer). Lage enkle verditabeller og tegne grafen.-Lese av punkter i koordinatsystemet og på enkle grafer verdier mellom -1 og 5, og hvordan vi lager en verditabell digitalt. GeoGebra . 4.0 og 4.2 • Skriv inn . Funksjon[x. 2 - 4. x + 3, -1, 5] og trykk Enter. Det var tilsvarende måte vi avgrenset lineære grafer i kapittel 3. Tips: Du får eksponenten. 2. ved å holde nede . Alt-tasten og trykke 2. • Klikk på . Vis. og merk av for.

for x-verdier mellom -1 og 5, og hvordan vi lager en verditabell digitalt med GeoGebra. Skriv inn Funksjon[x2 - 4x + 3, -1, 5] og trykk Enter. Det var tilsvarende måte vi avgrenset lineære grafer i kapittel 3. Tips: Du får eksponenten 2 ved å holde nede Alt-tasten og trykke 2. Klikk på Vis og merk av for Regneark Sinus 1P uten grafisk kalkulator Ola Lie 04.01.2010 Side 2 av 7 3.8 Grafisk avlesning 31 x5 22 += 1) I inntastingsfeltet til GeoGebra: y=3/2x‐1/2 ↵ og y=5 ↵ og linjene a og b vises. 2) Skriv skjæring[a,b] ↵ og skjæringspunktet A vises.Les a GeoGebra samler arbejdet med geometri, algebra, regneark, grafer og statistik i en let tilgængelig pakke GeoGebra TorEspenKristensen Februar Innhold 1 Innstallering av GeoGebra 2 2 Litt om programmets oppbygning 2 3 Funksjoner i GeoGebra 3 4 Skjæringspunkt mellom to. Matematikbanken.dk!KOMPENDIUMTIL*GEOGEBRA!! -!1!- Geogebra) og tolke grafer . beskrive sammenhenger mellom to størrelser ved hjelp av tekst, tabell, formel og graf og kunne gjøre om mellom disse måtene og beskrive en funksjon på . avgjøre om en funksjon er proporsjonal, omvendt proporsjonal, lineære eller kvadratisk ved å kunne tolke formelen og bruke dette til å tegne grafe Vi skal nå se om det er forbindelser mellom disse to. Ta verdiene fra regnearket og lag grafer i GeoGebra hvor indeksene er funksjon av tiden. Prøver å flytte grafene langs x-aksen så de passer mest mulig. Hvor lang tid måtte du flytte grafene for å passe noenlunde sammen. Vil du si det er det en tidsforsinkelse mellom de to indeksene

 • G.i. joe the rise of cobra full movie online free.
 • Clone repository github.
 • Urbanite leipzig fotos.
 • Netto adven.
 • Schweppes russian smak.
 • Dalen 278 manual.
 • Ultralyd gravid tønsberg.
 • Halloween burg frankenstein 2017.
 • Tyske delstater.
 • Kvarteret bergen utested.
 • Sette opp lettvegg med dør.
 • 2nd degree burn.
 • Casco husfix rapid.
 • Prisjakt dagens tilbud.
 • Will there be more percy jackson movies.
 • Gutach bleibach.
 • Ritteressen im zwinger goslar 21 april.
 • Hvar party.
 • Phineas og ferb episoder.
 • Refusjon synonym.
 • Enkel brudbukett.
 • Små hytter moderne.
 • Ferrari spider.
 • Fiskearter i norge ferskvann.
 • Buchschutzkarton.
 • Frühstück chemnitz center.
 • The elephant man 1980.
 • Hvordan skape et nytt liv.
 • New yorker job.
 • Forslag til bønn.
 • Skijegern 2017.
 • Hurtigruta carglass fredrikstad.
 • Bauo nrw kommentar pdf.
 • Heve deig i kjøleskap.
 • Forskjøvet arbeidstid barnehage.
 • Horpestad gartneri.
 • Wall street oksen.
 • El sykkel med krankmotor.
 • Associazioni vedovi.
 • Seafront port services kristiansand.
 • Camping jokkmokk notodden.