Home

Dødsårsaksregisteret ssb

Liste med Om forskning i SSB Forskning i SSB; Ansatte Dødsårsaksregisteret. Publisert: 5. desember 2000. Åpne og les publikasjonen i PDF (98 sider) Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel. Dødsårsaksregisteret. Brukerdokumentasjon. Ansvarlige Dødsårsaksregisteret. Informasjon om Dødsårsaksregisteret som inneholder opplysninger om dødsårsaker i Norge. Read in English Kontakt Få siste nytt. Informasjon til allmennheten Artikler. Snarveier. Statistikkbank Dødsårsaksregisteret. Publikasjonsliste for. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Statistisk sentralbyrå Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 1.1.2014, og publiserer statistikk om dødsårsaker fra og med statistikkåret 2013 Fram til 2001 var Statistisk sentralbyrå (SSB) datahandsamar for Dødsårsaksregisteret. Folkehelseinstituttet (FHI) tok over som datahandsamaransvarleg i 2001, men Dødsårsaksregisteret var fortsatt fysisk plassert hos SSB fram til 1. januar 2014 hvor FHI overtok heile drifta av Dødsårsaksregisteret

I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forårsaket av hjerte- og karsykdommer eller ondartet kreft Dødsårsaksregisteret skal gi grunnlag for utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal dødsårsaksstatistikk, samt overvåke dødsårsaker og belyse endringer i dødsårsaker over tid. Videre skal registeret fremme, og gi grunnlag for forskning. som videresender den til SSB Dødsårsaksregisteret publiserer her foreløpig statistikk om dødsårsaker i perioden mars-mai 2020, grunnet stor etterspørsel etter statistikk for dødsårsaker i denne perioden. Oppdatert 08.06.202

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Trafikkulykker med personskade - årlig - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Dødsårsaksregisteret Variabelliste Variabelliste Dødsårsaksregisteret v 1.0 Data fra registeret kan utleveres på flere måter, som ferdigproduserte statistikker, som anonyme data eller som indirekte eller direkte personidentifiserbare data. Ofte vil det være aktuelt å koble data fra Dødsårsaksregisteret med andre datakilder. Hvilke Dødsårsaksregisteret omfatter bosatte, enten de dør i Norge eller i utlandet, og fra 2012 også ikke-bosatte (turister, gjestearbeidere m.v.) som dør i Norge. Ved kontroll mot Folkeregisteret sendes purringer til kommunelegene for å få inn manglende meldinger. Årlig mangler det etter flere purringer dødsmeldinger for 5 - 700 dødsfall

Hjemmelsgrunnlag. Gjeldende hjemmelsgrunnlag for innsending av dødsmelding til Dødsårsaksregisteret er legeloven av 13. juni 1980 § 40 (melding om fødsler og dødsfall) 2. ledd (8): «En lege som har utstedt legeerklæring om dødsfall, eller som har behandlet en person før hans død, plikter å gi kommunelegen de opplysninger han krever om dødsårsak av hensyn til dødsstatistikken. Dødsårsaksregisteret er et register der alle dødsfall i Norge registreres. Det danner utgangspunkt for den årlige dødsårsaksstatistikken som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet. Formålet er å overvåke dødsårsaker og endringer over tid. Registeret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge siden 1951 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Dødsårsaker (opphørt) - Om statistikken - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

 1. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Dødsårsaker (opphørt) - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 2. Dødsårsaksregisteret publiserer her foreløpig statistikk om dødsårsaker i perioden mars-mai 2020, grunnet stor etterspørsel etter statistikk for dødsårsaker i denne perioden. Publisert 10.09.202
 3. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951, og det er første gang siden dette at kreft er registrert som den hyppigste dødsårsaken se figur 1. - Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer begynte å falle i 1970-årene
 4. Dødsårsaksregisteret har mange brukergrupper, og tidligere lovgivning hjemlet både registerdrift og utlevering av personidentifiserbare opplysninger til forskningsformål (18). Tilgang til personidentifiserbare dødsårsaksdata hjemlet i den nye helseregisterloven med forskrift (11, 12) krever at forsker har nødvendig dispensasjon fra taushetsplikten og konsesjon for å behandle sensitive.
 5. I Dødsårsaksregisteret kodes dødsfall som et selvmord dersom det er angitt selvmord eller sannsynlig selvmord på dødsmeldingen eller obduksjonsrapporten. Det er en usikkerhet i selvmordstallene. Noen selvmord kodes feilaktig som ulykker, og det er dessuten en gråsone mellom ulykker og selvmord
 6. DÅR; bakgrunn og status: • Folkehelseinstituttet (FHI) overtok ansvaret for DÅR fra Statens helsetilsyn ved opprettelsen av helseregisterloven (2002). Avdelingsdirektør Stein Emil Vollset har databehandlingsansvaret. • Statistisk sentralbyrå (SSB) står for den daglige driften av Dødsårsaksregisteret. • SSB har produsert dødsårsaksstatistikk siden 1920-tallet
 7. Statistisk sentralbyrå (SSB) er databehandler for Dødsårsaksregisteret på vegne av Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), og har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk over dødsårsaker. SSB har i flere år levert årlig mikrodata over dødsårsaker til EUs statistikkontor Eurostat

Stefan Leknes, Sturla A. Løkken, Astri Syse og Marianne Tønnessen: «Befolkningsframskrivingene 2018 - Modeller, forutsetninger og resultater», SSB-rapport 2018/21. Rapporten. Dødsårsaksregisteret hos Folkeregisteret Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Dødsårsaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om helsetilstanden og dødeligheten i befolkningen, og endringer i dødsårsaker over tid Strategi for SSB; Lover og prinsipper; Liste 2 av 3. Tjenester vis mer Om lukk. Kurs og seminarer; Kurs for skoleklasser; Statistisk sentralbyrås bibliotek; API med åpne data; Data til forskning; Statistikk på oppdrag; Informasjonstjenesten; Internasjonalt samarbeid; Liste 3 av 3. Jobb i SSB; For presse Dødsårsaksregisteret inneholder opplysninger om dødsfall og dødsårsaker i Norge fra 1951 og frem til i dag. Statistisk sentralbyrå (SSB) Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. Dekker perioden fra og med 1983 til og med 2014. Arbeidsmarkedsdata fra A-ordninge Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Dødsårsaksregisteret - FH

Helse - SSB

Kommentar ved Ping Qin Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge. Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente. Interessekonflikter Ingen interessekonflikter. Referanser 1. Dødsårsaksregisteret - Statistikkbank, D3: Død ; Dødsårsaksregisteret er et register der alle dødsfall i Norge registreres. Det danner utgangspunkt for den årlige dødsårsaksstatistikken som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB).. Ny statistikkbank for dødsårsaker - F Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Trafikkulykker med personskade - månedlig - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet 168 personer omkom i veitrafikkulykker i 2011. Dette var 40 færre enn i 2010. Tallet på omkomne, målt per 100 000 innbyggere, tilsvarte rekordlave 3,4 Dødsårsaksregisteret skal håndteres særskilt, og i samarbeid med Folkehelseinstituttet(FHI), ettersom FHI er formelt eier av dette registeret og SSB er databehandler på vegne av eier. 3. SSB disponerer for statistikkformål kopier av en del sentrale registre fra andre offentlige virksomheter. I samband med statistikkproduksjonen gjør SSB

Dødsårsaksregisteret - en viktig datakilde for medisinsk forskning Finn Gjertsen finn.gjertsen@ssb.no Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 Oslo Gjertsen F. The Norwegian Causes of Death Register - an important data source for medical research Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2551-4 Statistics on mortality and cause of death. Dødsårsaksregisteret (SSB) Giftinformasjonen (Helsedirektoratet) Dødsårsaksregisteret 1925. Lov om skifte 1930. WHO-prinsipper for dødsmelding 1951. Fødselsnummer 1964. Dagens dødsmelding 1982/1993. Arbeidsgruppe revidert dødsmelding 1996-2000. FHI overtar ansvaret for DÅR 2002 I vår forrige studie etablerte vi et midlertidig forskningsregister basert på informasjon fra Arbeidstilsynet og SSB (Dødsårsaksregisteret) som omfattet dødsfall etter arbeidsskader i perioden 2000-2003 . Arbeidstilsynet registrerer skadedato, men ikke dødsdato

*Alder på barn døde i Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) i 2018 var ikke oppgitt i SSB pr. februar 2019 Kilde: Dødsårsaksregisteret - statistikkbank Folkehelseinstituttet Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak (overtok fra 2013 etter Statistisk sentralbyrå : Tabell: 08880: Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak Helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter

Om Dødsårsaksregisteret - FH

Kilde: Dødsårsaksregisteret, SSB. Kvinner lever lenger - men er sykere. Selv om kvinner lever lenge, er de ikke friske til de dør. De sliter blant annet med leddsmerter, osteroporosesmerter i ryggen, lungeproblemer, angst og depresjoner (5-7) • Dødsårsaksregisteret (DÅR) • Statistisk sentralbyrå (SSB) Personopplysninger Helseopplysninger Dispensasjon fra taushetsplikt Artikkel 6 nr. 1 bokstav e - allmennhetens interesse Artikkel 9 nr. 2 bokstav j - forskningsformål Vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt: REK - for utlevering fra NPR, KPR, DÅR HKR og kvalitetsregistren Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det i 2016 var 614 mennesker som tok selvmord i Norge - et antall som er høyere enn vi har sett de siste 25 årene. Samtidig er det viktig å understreke at selvmordsraten for 2016 var 13,3 per 100 000 innbyggere over 10 år, mot 13,0 per 100 000 innbyggere over 10 år i 2015 SAMMENDRAGBakgrunn: I en tidligere studie av Arbeidstilsynets registreringer av arbeidsskadedødsfall 2000-2003 identifisertevi - med supplering fra SSB (Dødsårsaksregisteret) - i alt 214 dødsfall i landbasert arbeidsliv blant bosattei Norge. Av disse var 171 (80%) registrert i Arbeidstilsynet. Komplettheten varierte med næring og skadetypeslik at suppleringen endret risikobildet sentralbyrå (SSB). Den vanligste metoden for selvmord er henging, etterfulgt av forgiftning, skyting og drukning. De viktigste fakta om selvmord i Norge (2016) n Ifølge nyere statistikk var det 614 selvmord i 2016 (13,4 per 100 000 innbyggere over 10 år). Av disse var 418 menn og 196 kvinner, som tilsvare

Dødsårsaker (opphørt) - SSB

Dødsårsaksregisteret (DÅR) er et av de lovbestemte (sentrale) helseregistrene og data derfra brukes til fremstilling av offisiell statistikk, og er i tillegg mye brukt helseovervåking og forskning. DÅR inngår (SSB) fra 1925 til 2013. Etter at (den første Med begge målemetoder (altså Dødsårsaksregisteret og målt overdødelighet) finner man at det nesten bare er eldre over 70 år som dør av influensa. Dødsfall blant unge er sjeldent. Ved sammenlikning av dødstall mellom år (eller mellom land), må man sammenlikne tall som stammer fra samme målemetode

Datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret 768 - 70 Anne Gro Pedersen Christian Lycke Ellingsen christian.lycke.ellingsen@fhi.no Dødsårsaksregisteret utgjør et viktig grunnlag for helseovervåking og beredskap, statistikkproduksjon og forskning. Derfor er det viktig at dødsmeldingene har tilstrekkelig kvalitet. Innføring av elektronis Studien er basert på en kohort av alle som er født levende i Norge i årene 1967-1976, totalt 626 928 personer. Helt fra fødselen av er data innhentet i en rekke registre, som Medisinsk fødselsregister, NAVs registre på pensjon, inntekt og sykepenger, Forsvarets sanitets vernepliktregister, Dødsårsaksregisteret og flere SSB-registre Videre skal SSB gis anledning til å stille vilkår knyttet til bruken av opplysningene. Som databehandler for Dødsårsaksregisteret vil SSB nevne det som kan oppfattes som manglende symmetri i registerlovgivningen 2018, SSB 2018). I Norge ser vi de samme trendene når det gjelder hvem som er mest overdoseutsatte (alder, kjønn, allmenntilstand mm) som internasjonal forskning viser. (Dødsårsaksregisteret 2018). Det er grunn til å tro at dette er minimumstall. Forskere påpeker at det er et utydeli SSB opplyser at fagpersoner hos SSB tolker opplysningene som fremkommer i disse meldingene, og registrerermetadata i samsvar med denne fortolkningen i Dødsårsaksregisteret, jf brevfra SSB 5.4.2011.SSB opplyser vider

Dødsårsaker (opphørt) - Tabeller - SSB

og SSB (Dødsårsaksregisteret) som omfattet dødsfall etter arbeidsskader i perioden 2000-2003 (2). Arbeids-tilsynet registrerer skadedato, men ikke dødsdato. Dødsårsaksregisteret registrerer ikke skadedato, men den står på dødsmeldingen. Dødsfall som bare var re-gistrert i Dødsårsaksregisteret ble gitt skadedato baser Det flyttes 4,375 mill. kroner fra kap. 1620 Statistisk sentralbyrå knyttet (SSB) knyttet til virksomhetsoverdragelse av Dødsårsaksregisteret fra SSB til instituttet. Det tildeles 7 mill. kroner til å utvikle et kompetansemiljø for evaluering av folkehelsetiltak og videreutvikle det nasjonale sykdomsbyrdeprosjektet, i tråd me *Alder på barn døde i Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) i 2018 var ikke oppgitt i SSB pr. februar 2019 Kilde: Dødsårsaksregisteret - statistikkbank Folkehelseinstituttet Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak (overtok fra 2013 etter Statistisk sentralbyrå: Tabell: 08880: Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak Metadata Index. This is the Metadata Index for a Nesstar Server. Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets. Click the Explore Dataset button to open the dataset Det viser tall Aftenposten har hentet ut fra databasen til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Dødsårsaksregisteret hos Folkehelseinstituttet. Ifølge Dødsårsaksregisteret var det ni personer som ble drept første halvår i både 1971 og 1975. Det laveste tallet for andre halvår er tretten personer som er blitt drept

Data fra Dødsårsaksregisteret og innsyn og kopi av

Bruddata fra perioden 2008-2018 fra hele landet vil hentes inn fra Norsk pasientregister og kobles til data fra Folkeregisteret og SSB. For pasienter med hoftebrudd ønsker man også opplysninger fra Nasjonalt hoftebruddsregister og Dødsårsaksregisteret. Forekomst av brudd før intervensjon, samt effekt av intervensjonen vil bli undersøkt Dødsårsaksregisteret Statistikkbank. Databehandling utføres av FHI (2014). (Tidligere SSB) Grunnopplæring Grunnskole (1-10 trinn), Videregående skole, voksenopplæring Kunnskapsløftet Norsk skolereform ikraftsatt august 2006, med et overordnet mål om at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdighet o Når det gjelder Dødsårsaksregisteret, oppnås dette ved at dødsmeldingene blir korrekt fylt ut av behandlende lege, ved at registeret har adekvate tekniske og faglige ressurser og ved at obduksjonsfrekvensen er tilstrekkelig høy til å utgjøre et reelt korrektiv til dødsmeldinger basert på kliniske opplysninger Dødsårsaksregisteret statistikkbank inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands- og fylkesnivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951. Hjerte og kar. Hjerte- og karregisteret (HKR) statistikkbank (statistikkbank.fhi.no) Inneholder statistikk fra Hjerte- og karregisteret Alfsen peker også på at dødsårsaksregisteret til SSB som blant annet er viktig i forhold til prioriteringer i helsevesenet blir feil når man ikke undersøker fasit i forhold til dødsårsak. - Når dødsårsaksregisteret er feil, kan man ikke utelukke at helsevesenet prioriterer å bruke penger på feile medisiner, sier Alfsen

Så bestemte HOD (Helse og Omsorgsdepartementet) at FHI skulle overta Dødsårsaksregisteret fra 2014 og da opphørte databehandleravtalen med SSB. Så nå er det vi som publiserer statistikk fra Dødsårsaksregisteret og leverer ut data bl.a. til forskning. Vennlig hilsen Datatilgang v/Yngve P. Seniorrådgiver (etternavn forkortet av forf. • Dødsårsaksregisteret (SSB) • Kreftregisteret •MSIS • Medisinsk fødselsregister • Kvalitetsregistre (hjerte/kar, slag..) Primærkoding - nytte utover finansiering • Ole-Fredrik Melleby www.kith.no Hvorfor er det behov for så mange registre? • Selvsagt: ulike formål - forskjellig

Trafikkulykker med personskade - årlig - SSB

 1. Dataene er hentet blant annet fra CVDNOR-prosjektet, Medisinsk fødselsregister, SSB, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Se innslaget på NRK nyheter her (sett på lyd). NRK laget også artikkel på nett her. Du kan lese artikkelen her: J Am Heart Assoc. 2017 Mar 6;6(3)
 2. DÅR - Dødsårsaksregisteret FD-trygd - Forløpsdatabase trygd, en forløpsdatabase ved SSB med opplysninger om trygdeforhold og andre typer statistiske data FHI - Folkehelseinstituttet MFR - Medisinsk fødselsregister NAPOS - Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer Haukeland universitets-sykehus HF NAV - Arbeids- og velferdsetate
 3. dre bra, ønsker vi å samarbeide og lære av Asker, o
 4. Annenhver dag - i snitt - tar en person som er under psykisk helsevern livet sitt. Det viser nye tall fra 2008-2015. - Vanvittig, sier forskeren som fant tallene
 5. Se SSB sine sider for Norges offisielle statistikk på trafikkulykker 09000: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype Personer drept eller skadd 0-5 år, 6-15 år Statistikkbanken 09011: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, trafikantgruppe og politidistrikt (
 6. I september 2012 utførte SSB en kobling mellom Forsvarets helseregister og dødsårsaksregisteret. «Vi kan bekrefte at av den informasjonen som Forsvarets helseregister fikk av SSB har.
 7. 1.12.3 Dødsårsaksregisteret 19 1.12.4 Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) 19 1.12.5 Det svenske demensregisteret (SveDem) 20 1.13 Oppsummering 20 2. IPLOS DIAGNOSEPROSJEKT OG DATAKVALITET 21 2.1 Bakgrunn og formål 21 2.2 Utvikling i datakvalitet 2

Datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret Tidsskrift for Den

Det gjør at det ikke er så naturlig for SSB å holde på med helsestatistikk, sier hun. Driften av Abortregisteret og Dødsårsaksregisteret er flyttet fra SSB til Folkehelseinstituttet i løpet av de siste årene, blant annet fordi det krever spesialkompetanse å drive disse SSB bruker denne filen til å koble på data fra Forløpsdatabasen Trygd og sosioøkonomiske registre, og sender filen avidentifisert (dvs. med fødselsnummer fjernet) (Dødsårsaksregisteret, Cohort of Norway og ungdomsundersøkelsene «Ungdom i seks fylker»).

Dødsårsaker (opphørt) - SSB

Dødsårsaksregisteret og forskning Tidsskrift for Den

SSB kobler fødelandskode og utdanningskode, og fra dødsårsaksregisteret tilkobles dødsdato og dødsårsak for mor, far og barn. SSB fjerner deretter personnumre og returnerer filen til Medisinsk fødselsregister Figur 1. Fellesregistermodellen. Hjerte- og karregisteret er bygget opp som et basisregister med tilknyttede nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Basisregisteret, illustrert ved den stående søylen til venstre, består av data fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Det sentrale folkeregisteret Dødsårsaksregisteret (SSB): tid for dødsfall og dødsårsaker. Opplysninger innhentet av LAR-tiltaket. Når det gjelder intervjuet som blir foretatt av en av de tilsatte i LAR har annet helsepersonell ansatt i LAR-tiltaket adgang til de opplysningene som er innsamlet Figur 1.1: Risikoen for å dø av pneumoni i aldersgruppen over og under 70 år. Tallene er basert på statistikk fra SSB om antall pasienter med pneumoni og influensa i kontakt med somatiske sykehus og tall fra Dødsårsaksregisteret. Figuren viser en betydelig høyere risiko for å dø av pneumoni blant personer over 70 år sammenliknet yngre

Dødsårsaksregisteret - Store medisinske leksiko

Litteratur Forord. Duun, O. Ragnhild.Oslo: Olaf Norlis Forlag og Johan Grundt Tanum Forlag: p 166, 195. 1949. Thesen, R. Mennesket og maktene.Olav Duuns dikting i. Konkret vil man finne ut hvorfor man i Finland har like gode utfall som i Norge, men til en lavere kostnad. Søknaden gjelder et delprosjekt av et NFR-prosjekt, samt av et EU-prosjekt. Data skal hentes fra Norsk Pasientregister, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, samt SSB (Forløpsdatabasen Trygd, Utdanningsdatabasen, samt inntekt/formue) * Ansvar for grunnlagsdata, dvs, data fra NPR, Dødsårsaksregisteret, SSB og Folkeregisteret * Personalansvar. Seksjonsleder - Registerseksjonen Kreftregisteret. jun. 2010 - okt. 2013 3 år 5 måneder Personalansvar for registerseksjonen, inkludert timebetalt

Dødsårsaker (opphørt) - Om statistikken - SSB

Statistikkbanker - FH

Video: Kreft er nå hyppigste dødsårsak i Norge - FH

Dødsårsaksregisteret - en viktig datakilde for medisinsk

Studien er en registerstudie hvor det søkes om tilgang til og sammenstilling av registerdata fra Dødsårsaksregisteret, IPLOS-registeret, utdannings- og inntektsdata fra SSB, Folkeregisteret og trygdedata fra NAV. Dataene skal kobles på individnivå og utleveres avidentifisert til forskningsprosjektet Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning og fått fortidligfødte barn har økt risiko for å rammes av akutt koronar hjertesykdom. Studien baserer seg på informasjon om mer enn 500 000 norske kvinner som fødte mellom 1980 og 2002, og på 1275 sykehusinnleggelser eller dødsfall som følge av akutt hjerteinfarkt i perioden mellom 1994 og 2009

Mount Everest er verdens farligste sted

Selvmord og selvmordsforsøk - Folkehelserapporten - FH

 • Kurkuma aldi.
 • Norsk weimaraner klubb.
 • Wann starben die dinosaurier aus.
 • Olaf ryes plass 12.
 • Matmesse oslo 2018.
 • Kontrast möbel frankfurt.
 • Sternzeichen stier weiblich.
 • Vondt i korsryggen etter løping.
 • Norges natur landskap.
 • Veranstaltungen landkreis cham 2018.
 • Depreciation.
 • Ramadan hvorfor.
 • Bygge garasje uten å søke.
 • Sy poncho opskrift.
 • 9ma wikipedia.
 • Krogenæs møbler forhandler.
 • Arte doku.
 • Balines katt.
 • Nobels fredspris 2017 vinner.
 • Manchester united logo history.
 • Apotektekniker stavanger.
 • Enkelt treningsprogram.
 • Botox tyggemuskel.
 • Cappelen damm tv.
 • Tierheim berlin hunde.
 • Golf 2 explosionszeichnung.
 • Integrationskurs heidelberg.
 • Vold i nære relasjoner definisjon.
 • Camping jokkmokk notodden.
 • 4 zimmer wohnung kassel privat.
 • Muen venabygdsfjellet.
 • Two and half man alan.
 • Flirt geschirr weiß.
 • Odd spångberg ab.
 • Sims 4 clothing female.
 • Chasing cameron.
 • Søppelbøtte med vippelokk.
 • Babylonske samfunn.
 • Ina svenningdal instagram.
 • Million dollar listing new york episodes.
 • Fireout 24 optisk bruksanvisning.