Home

Stemmerettsalder i andre land

I Austerrike, Brasil og Ecuador får 16-åringar stemme – i

Vi ser i andre land at når man får stemmerett mens man fortsatt er i en stabil livssituasjon, så er det større sannsynlighet for at de bruker stemmeretten også senere. Hvis det er noe som er ideell stemmerettsalder, så er det 16 år. Vi ser også at det ikke er noen store forskjeller mellom det ungdom og andre stemmer Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de.

Stemmerettsalderen på vei ned - Dagens Perspekti

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet Stemmerettens historie kaster lys over en viktig del av demokratiseringen i Norge på 1800- og 1900-tallet. I 1814 hadde Norge den sosialt videste stemmeretten i Europa. Ingen andre land hadde så mange stemmeberettigede i forhold til folketallet som Norge. Samtidig tok det lang tid før stemmeretten ble vesentlig utvidet Stemmerettsalder ved 18 år ble først fastsatt i Norge ved grunnlovsendring i 1978. 18 år er forøvrig alderskriterium i mange land i verden. I Norge kan man ifølge grunnlovens §53 miste stemmeretten hvis man for eksempel er i fremmed makts tjeneste eller deltar i aktiviteter myntet på å landsforræderi, forsøk på statsomveltninger og ulovligheter i forbindelse med valg I andre tilfeller har en eller flere land bedt FN om å mekle i konflikten mellom dem. Unntaket er dersom FN mener at en intern konflikt er i ferd med å bli en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet - altså at den kan spre seg til andre land og områder Flere andre land har innført stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg, eller gir 16-åringer i arbeid rett til å stemme ved valg. Da skottene stemte over egen uavhengighet fra Storbritannia i 2014, fikk også 16-åringene delta. 80 prosent av de skotske 16— og 17-åringene deltok

stemmerett - Store norske leksiko

Stemmerettsalder i norge download. registrert bosatt i Norge Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019 Begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg. 1913 . Alminnelig stemmerett for kvinner (vedtatt i 1910). 1920 . Stemmerettsalder for kvinner og menn satt til over 23 år Erfaringer med nedsatt stemmerettsalder i andre land har også vist at 16- og 17-åringene bruker stemmeretten i større grad enn ungdom i aldersgruppen 18-25 år, men at valgdeltakelsen likevel. Stemmerettsalder betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Stemmerettsalder, i både bokmål og nynorsk

Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende og beste borgerrettigheter. Gjennom avgitte stemmer i valg skal innbyggerne bestemme hvordan land, lokalsamfunn og egne liv skal styres og utvikles, hvilken retning man ønsker på samfunnsutviklingen, og hvilke muligheter ulike mennesker skal ha. Dagens stemmerettsalder i stortingsvalg er. Flere land har allmenn stemmerettsalder på 17 år, men noen har begrensninger knyttet til sivil status. Redde lokaldemokratiet. Deltakelsen ved kommunevalgene er en kilde til bekymring for mange. Dagens stemmerettsalder i stortingsvalg er 18 år. Ungdommene har likevel ikke samme muligheter til å påvirke gjennom valg som andre voksne, Østerrike er foreløpig det eneste landet med allmenn stemmerett for 16-åringer. Stemmerettsalderen har aldri vært hugget i stein 3.4. Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 181 av Guro Ødegård Land med stemmerett for 16-åringer 183 Stemmerettens utvikling i Norge 185 Debattene for og imot redusert stemmerettsalder 187 Demokratihensyn 190 Modenhet 192 Andre rettighetsbaserte aldersgrenser 19 land, lokalsamfunn og egne liv skal styres og utvikles, hvilken retning man ønsker på samfunnsutviklingen, og hvilke muligheter ulike mennesker skal ha. Dagens stemmerettsalder i stortingsvalg er 18 år. Det er et paradoks, når man vet at dagens 16- og 17-årin-ger har en rekke plikter og rettigheter pålagt dem gjen-nom lov

Inspirert av revolusjon og reformer i andre land ville han gi økt makt og frihet til arbeiderne i Norge. Fra sitt første politiske møte for arbeidsfolk i 1848 gikk det ikke lenge før arbeidet bar frukter. Derfor mener Rødt at allmenn stemmerettsalder bør settes ned til 16 år I lokalvalgene i 2011 og 2015 ble det gjort forsøk med senket stemmerettsalder i 20 norske kommuner. - Vi så ikke effekten på stemning etter disse forsøkene, men vi ser den i andre land

 1. Flere land har innført stemmerett for 16-åringer i lokalvalg, og i andre land pågår diskusjonen. Europarådets parlamentarikerforsamling oppfordret i 2015 medlemslandene til å innføre det. Hovedargumentet til motstanderne av 16-års stemmerettsalder er at det bør være samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder
 2. Forsøket med nedsatt stemmerettsalder blir omtalt som en suksess av flere forsøkskommuner og av instanser som Barneombudet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Suksessen ble begrunnet med at hele 58 prosent av 16- og 17-åringene brukte stemmeretten sin. Det er mer enn blant de «vanlige» førstegangsvelgerne
 3. I den andre enden av alderskalaen er personer over 67 år. året viser at det var i overkant av 485 000 menn over 25 år som var hjemmehørende i landet, det vil si at i rundt 5 prosent av mennene i stemmerettsalder ikke fikk lov å delta i valget. Den store veksten i antall.
 4. Det første landet i verden som fikk allmenn stemmerett for kvinner på samme betingelser som for menn var Finland i 1906, Det finst også døme på grenser på 16 år, særleg ved meir lokale val. Ein kan ha lågare stemmerettsalder ved andre val, til dømes har ein stemmerett ved. 100 år med allmenn stemmerett for kvinner

Stemmerett: fra 25 til 16 år - Forskning

- Borgere av andre EU-land kan komme til Samlet sett er det en økning på rundt 185 000 personer siden forrige lokalvalg i 2015. 260.000 ungdommer har kommet i stemmerettsalder siden siste. J.K. Baltzersen gir spørsmål og svar i saken om å heve stemmerettsalderen til 25 Han påpeker at valgdeltakelsen er høyere blant 16-åringer enn blant 18-åringer. Det stemmer med funn fra andre land. — 16-åringer har mer ro i livet sitt. De bor hjemme, og de får informasjon om valget på skolen. 18- og 19-åringer er ofte i en oppbruddsfase. Kanskje flytter de hjemmefra, kanskje skal de studere eller i militære Andre argumenter er at du som 16-åring blant annet betaler skatt, kan komme i fengsel og kan stifte familie, og at du derfor bør være med og bestemme også. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sto bak kampanjen Stem 1209, som hadde som mål å få flest mulig unge til å stemme ved valget i 2011

Stemmerett - Valgdirektorate

 1. Valdeltakinga går opp med senka stemmerettsalder. Ved å samla ulike internasjonale studiar, har dei sett på korleis senka stemmerett slår ut i andre land. Mellom anna ser dei at valdeltakinga går opp i landa der ein har fått stemmerett for 16-åringar
 2. J.K. Baltzersen har frontet et forslag om å heve stemmerettsalderen til 25. Han hadde i Bergens Tidende hovedinnlegg og svarreplikk ivår. Han fulgte opp i Nettavisen, hvor han også har skrevet om stemmerettsspørsmål i anledning det amerikanske valget. Han har tidligere skrevet i Minerva om skyggesider ved demokrati. Han var på radio om spørsmålet - ivår på NRK Ukeslutt og ihøst.
 3. *Nord-Korea: allmenn stemmerettsalder 17 år. *Indonesia: 17 år, samt uansett alder for gifte personer. Afrika: Flere land og områder blir trolig røde i løpet av uka
 4. imumsalder som er fastsatt av trumf som en person må ha før de kan stemme i et offentlig valg.I dag er den vanligste stemmerettsalderen 18 år; Stemmealder helt ned til 16 og så høye som 25 eksisterer imidlertid for øyeblikket (se listen nedenfor)
 5. Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du: Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019; Har bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen. Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen
 6. Norge er et av de rikeste landene i verden. Folk i Norge har det veldig bra. Ja, vi er nesten litt bortskjemte. En grunn til at Norge fungerer så godt som det gjør, kan være systemet demokrati, der alle landets borgere skal få være med å bestemme hvordan goder bør fordeles, og hvordan landet skal styres

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Stemmerett - Wikipedi

 1. Når evalueringen av forsøket er ferdig bør konklusjonen være at 16-åringer skal få stemme ved valg i Norge
 2. Han påpeker at valgdeltakelsen er høyere blant 16-åringer enn blant 18-åringer. Det stemmer med funn fra andre land. - 16-åringer har mer ro i livet sitt. De bor hjemme, og de får informasjon om valget på skolen. 18- og 19-åringer er ofte i en oppbruddsfase. Kanskje flytter de hjemmefra, kanskje skal de studere eller i militære
 3. - Utvalget gir nyanserte og interessante synspunkter både for og imot en senket stemmerettsalder, sier Guro Ødegård, som har studert stemmerettsdebatten i Europa. - Langt på vei følger utvalget argumentene som føres i andre europeiske land, men det norske utvalget tilfører debatten et viktig tema, nemlig debatten om myndighets-, valgbarhets- og stemmerettsalder bør være den samme
 4. Stemmerettsalder 15 år Aldersgruppen 15-18 år fikk ved Kirkevalget 2009 for første gang stemmerett i hele landet. Dette etter lokale forsøk med stemmerettsalder 15 år i 220 menigheter ved menighetsrådsvalget i 2005. Innføringen av denne forsøksordningen ble kort berørt i KIFOs evalueringsrapport fra Kirkevalget Fakta-Endringene

Venstre mener det burde være unødvendig å prøve ut senket stemmerettsalder enda en gang. Det foreligger mer enn nok kunnskap til å ta en beslutning, mener stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, som mener 16-åringer er voksne nok til å stemme. Det stemmer med funn fra andre land.. og andre land, og gjennom å se til aktuell forskning, håper vi å bidra til en mer kunnskapsbasert debatt om stemme-rettsalder. Som 16-åring har man fullført grunnskolen, og med det all obligatorisk undervisning og det aller meste av samfunns-fagundervisningen. På dette tidspunktet sitter man med de

FN, fred og sikkerhe

 1. Nordre Land ungdomsråd har enstemmig vedtatt å si nei til forslaget om stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2015. Kommunestyret i Nordre Land har derimot bestemt seg for å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015
 2. Partiene er delt i spørsmålet om stemmerett for 16-åringer. - Det er demokratisk problem at de som skal arve jorden ikke blir hørt, mener byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte.
 3. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. I 20 kommuner kan 16- og 17-åringene stemme ved kommunestyrevalget. Dette er kommunene Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu,.
 4. Grunnlovsforslag 4 (2011-2012), Dok.nr.12:04 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven § 12, § 50 og § 6
 5. Grunnlovsforslag 3 (2003-2004), Dok.nr.12:03 (2003-2004) Forslag fra Siri Hall Arnøy, Heikki Holmås, Audun Bjørlo Lysbakken og Ågot Valle om endring av § 50 i Grunnloven (stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg
 6. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunnteks

Fem argumenter for og mot stemmerett for 16-åringe

Til høsten vil noen 16-åringer kunne stemme ved kommunevalget. Erfaringer fra andre land viser at de stemmer i større grad enn eldre ungdommer 16-åringene får stemmerett! For et magisk vedtak nasjonalforsamlingen har gjort. Andre land kan om litt hente erfaringer fra Østerrike som har senket stemmerettsalderen til 16 år En utfordring er å forklare denne interaksjonseffekten. Et første utkast ble laget høsten 2010 som bidrag til et internasjonalt seminar. Dette utkastet forventes revidert og utgitt sammen med bidrag fra andre om samme tematikk i andre land, i en internasjonalt publisert bok redigert av Professor Bernard Fournier, Université de Liege, Beliga Økt deltakelse, læring, motvekt til eldrebølgen og at ungdom best kjenner sin egen situasjon, trekkes av eksperter fram som argumenter for lavere stemmerettsalder. Motargumenter er at unge i mindre grad enn eldre deltar politisk, at de mangler modenhet, har større avhengighet av andre og forholdet til andre aldersgrenser, særlig myndighetsalderen på 18 år

Til hausten vil nokre 16-åringar kunne røysta ved kommunevalet. Røynsler frå andre land viser at 16-åringar røystar i større grad enn eldre ungdomar. - I land der stemmerettsalderen er 16 år, har det vist seg at 16-åringane i høgare grad nyttar seg av stemmeretten enn eldre veljarar under 30 år. Fleire forskarar meiner livssituasjonen er [ I kjølvannet av Stortingets behandling av grunnlovsforslaget om senket stemmerettsalder 29. januar - utsatt fra ifjor vår - var det stemmerettsalderdebatt i Dagsnytt 18 ved ukens avslutning, 1. februar.. Grunnlovsforslaget dreiet seg altså om å senke stemmerettsalderen til 16 år. På Stortinget er en overveldende opposisjon til forslaget tilhenger av å bevare dagens stemmerettsalder

Stemmerettsalder I Norge - uspaaonline

Andre politiske vedtak: * Betydelig økning av CO2-avgiften. Venstre vil også innføre avgift på nedbygging av natur. * Fritt skolevalg for videregående skoler i hele landet. * Gjøre fraværsgrensen i videregående skole mer fleksibel. (NTB) Kjøp Alexander Graus Hypermoral fra Document Forlag her! Her er ebok-utgaven skulle gjennomføres en forsøksordning med nedsatt stemmerettsalder ved lokalvalget i 2011. I 20 kommuner rundt om i landet fikk alle som fylte 16 år i løpet av valgåret stemme. I gruppen med forsøkskommuner var alle fylkene bortsett fra Oslo representert, det var e For å stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet i en kommune. Du føres inn i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret den 30. juni. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn t.o.m. 14. september Befolkningene i demokratiske land stort sett positive til internasjonalt samarbeid. Men det er langt flere unge og høyt utdannede som har tillit til at problemer kan løses av FN og internasjonale organisasjoner

Stemmerettsalder • Stemmerettsalderen har vært senket i flere etapper - 25 år i 1814 - 23 år i 1919 - 21 år i 1949 - 20 år i 1967 - 18 år i 1978. 24.08.2009 4 Stemmerettsalder og i flere andre land • Bekymring over valgdeltakelsen? • Eller et taktisk ønske Stemmerettsalder • Grunnlovsforslag (fra SV) nedstemt i 2007: Å senke alderen til 16 år -Mye debatt om å senke aldersgrensen, både i Norge og i flere andre land •Bekymring over valgdeltakelsen? •Eller et taktisk ønske? (Mitt parti slår best an hos de unge) -Østerrike vedtok i 2007 -som første land -å senke til 16 å Også i årets kommunevalg får 16- og 17-åringer stemme i en håndfull kommuner Forsøksordning med stemmerett for 16 og 17-åringer! Heisann! Vi arbeider med et skoleprosjekt i samfunnsfag. Prosjektet går ut på å jobbe for en sak i lokalsamfunnet vi bryr oss om. Vårt mål er å få flere av ungdommene til å interessere seg i politikk. • Vi vil at det skal være mulig for 16- og 17-åringer å stemme ved lokalvalg i Sandefjord Kommune. • Vi ønsker et forsøk.

Laos har gjennom tidene ført en svært omskiftelig tilværelse; snart som selvstendig land, snart som lydrike under andre makter, senest som en del av Fransk Indokina fra 1893. Som følge av Geneve-avtalen fikk Laos full selvstendighet i 1954 som et konstitusjonelt monarki, men borgerkrigen mellom den monarkiske regjeringen og den kommunistiske Pathet Lao-bevegelsen pågikk frem til. Farmors eldste søster fikk stemmerett i 1913 og stemmerettsalder var 25 år. I dag er likestilling selvsagt for de fleste av oss. Man er på ingen måter i mål, spesielt ikke i andre deler av verden. Forskning og utvikling ga over tid vaksiner som reduserte et utall risiki og utryddet enkelte sykdommer. Noen gjenoppstod I de fleste kulturer og land har denne voksenalderen blitt satt til 18 år, og derfor blir personer under denne alderen behandlet som unge av lov og lovhåndhevende myndigheter. Det er normer for ulik oppførsel i forskjellige land, og det er altså en røykealder, drikkealder, stemmerettsalder og samtykke til seksuell atferd, og så videre Praktisering av røysteretten i andre land I alle dei andre nordiske landa (Sverige, Danmark, Finland og Island) er den allmenne røysteretten 18 år. Austerrike er det einaste landet i Europa som har innført allmenn røysterett for 16-åringar. Utanfor Europa er det berre Cuba og Nicaragua som har ein slik røysterettsalder Totalt sett framstår presten med en helt annen makt enn andre ansatte, også andre vigslede ansatte. Dette bevirker ikke tverrfaglighet og samarbeid, og hever ikke de andre vigslede gruppenes status. Det er rimelig at prestene er bedre representert i bispedømmeråd enn andre yrkesgrupper, fordi dette tilsetter prester

Stemmerettens historie - NRK Norge - Oversikt over nyheter

Dette gjøres gjennom en studie av valgprogram for åtte partier og andre listestillere i perioden 2009-2017. fra knappe 40 prosent i 1989 via 21 prosent i 2009 til cirka 18 prosent i 2017. I den andre enden av en by/land-skala har Tromsø, er basert på selvvalgt egeninnmelding blant dem som er i stemmerettsalder - Regjeringen gjennomfører et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder for å få erfaringer fra flere valg og flere kommuner. Vi vil blant vite om valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringene som stemte i 2011, blir høyere i 2015 når vi sammenlikner med ungdommer som ikke deltok i forsøket

Ingen vet akkurat hvor mange samer som bor i dagens Norge. Likevel hevdes det ofte at Oslo er Norges største samekommune, og at bare en viss prosentandel av samene driver med rein. Et vanlig spørsmål om samene i Norge er hvor mange de «egentlig» er. Et typisk svar inneholder som regel tallet 40 000, eventuelt [ er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret; Kåfjord kommune er som en av 20 kommuner på landsbasis og eneste i Troms med i forsøksordningen med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

Kartlegging av stortingspartienes holdninger til lav valgdeltakelse Jeg har spurt alle de politiske partiene på Stortinget om de synes at lav valgdeltakelse, spesielt blant unge, er bekymringsverdig. Hva kan gjøres for å øke valgdeltakelsen, hva burde politikerne gjøre? Senke stemmerettsalderen? Innføre e-valg? Eller helt andre tiltak I flere land kreves det også en viss oppslutning om folkeavstemningen for at den skal være gyldig. Noen land har stemmeplikt slik at registrerte velgere må stemme. Saker kan bli lagt ut til folkeavstemning av myndighetene, enten fordi loven krever at en sak blir vedtatt gjennom folkeavstemning eller fordi politikerne mener det er viktig at saken blir avgjort av hele befolkningen Kommunestyrevalget 1934 ble gjennomført i de aller fleste kommuner den 15. oktober 1934, mens noen kommuner måtte gjennomføre det på andre dager. Det ble valgt representanter til herreds-og bystyrer i 682 herredskommuner, med til sammen 12 715 representanter og 17 311 vararepresentanter, og til bystyrer i 38 større og 27 mindre byer med til sammen 2260 representanter og 2267.

Over 57 prosent av 16- og 17-åringene stemt

 1. Mange land som bruker uttrykket demokratisk republikk i sine offisielle navn (som Algerie, Kongo-Kinshasa, Etiopia, Nord-Korea, Laos og Nepal) regnes som udemokratiske hybridregimer eller autoritære regimer av Economist Intelligence Units Democracy Index og ikke gratis av den USA-baserte, amerikansk-regjeringsfinansierte ikke-statlige organisasjonen Freedom House
 2. Behov for synonymer til LOVLIG for å løse et kryssord? Lovlig har 34 treff. Vi har også synonym til ganske og tillatt
 3. Lokalvalget i år var det andre hvor stemmerett for 16- og 17 - Inntil nå har vi vært for å holde på dagens stemmerettsalder på 18 år, men vi er spente på å krever EØS-svar fra de rødgrønne 23:50 Weinstein fortsatt på sykehus etter kjennelsen 23:49 Mann knivstukket i Søndre Land 23:01 City med drømmeutgangspunkt i.
 4. ell post. [1] og ofte må du være registrert for å stemme. [2] X Forskningskilde ; Andre krever at du er av god karakter og for å forstå kontoret du bedriver. Fyll ut de aktuelle skjemaene
 5. I landet var deltakelsen 65 prosent. 16- og 17-åringenes stemmegivning skilte seg ikke i nevneverdig grad fra andre velgere når det gjaldt hvilke parti de stemte på. Ingen av partiene kunne hente ut noen særlig gevinst av redusert stemmerettsalder
 6. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Uttalelse fra Levanger Ungdomsråd, datert 07.11.08. (Barneombudets stemmerettshefte)(St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati)Saksopplysninger: Barneombudet har ved skriv av 13.3.2008 til alle landets kommuner tatt opp spørsmålet om det er mulig å gjennomføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalget 2011

Et forslag som opptar flere enn de mest grunnlovsiherdige, er å innføre 16 års stemmerett her i landet. Flere partier står bak dette, blant andre Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne. Men de når ikke frem, fordi det overveldende flertallet mener at stemmerettsalder og myndighetsalder bør være den samme. For tiden er den 18 år USA er landet som fortsatt lager gode hamburgere og motorsykler som Harley Davidson, reis til USA og opplev hyggelige og åpne amerikanere, du blir neppe skuffet, og skulle du bli syk så får du førstehjelp. Så får vi håpe på at USA også innfører helsehjelp til alle slik som i Europa, men dette vil desverre ta tid - Ved å ikke bruke stemmeretten sin sier man indirekte at man ikke bryr seg om hvordan landet blir styrt, at man er tilfreds med å la andre bestemme over seg, sier den unge politikeren - Til dere som er redde for at 15-åringer er for kunnskapsløse og uerfarne til å stemme ved kirkelige valg, vil jeg si: Det finnes mange kunnskapsløse og uerfarne 50-åringer også, sa Leif Christian Andersen fra Stavanger bispedømmeråd i Kirkemøtets plenumsdebatt lørdag

Synonym til Stemmerettsalder - ordetbety

Bør det være en plikt, ikke bare en rettighet å stemme ved valg? Ja, mener den nyvalgte lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom Kjell Ingolf Ropstad.Debatten om stemmerettsalder kom opp igjen etter av barneombud Reidar Hjermann denne uken tok til orde for å gi 16-åring For de andre partiene er utslagene i prosentpong midre. Ser vi på økningen i rene prosent - utfra enten gjennomsnittet eller medianverdien (som gjør at de mest ekstreme utslagene, fra for eksempel EU-valget i 1993, ikke får så stort utslag) ser vi samme tendens, men noe større utslag for de små partiene (se figur og tekstboks) Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Dere som i dag styrer land og rike, er en skam for dagens ledende politikkere. Har benyttet meg av stemmeretten hvert eneste valg siden oppnådd stemmerettsalder og går nå i mitt femogåttiende år. Det blir mange besøk ved stemmeurnene. Jeg tror, om jeg ikke kommer på andre tanker.

Dokument 12:13 (2019-2020) - stortinget

stemmeretten både i Norge og i andre demokratiske land historisk har blitt utvidet slik at den i dag med få unntak omfatter alle landets myndige borgere. Høyre har merket seg at Stortinget så sent som i mai 2007 behandlet spørsmålet om stemmerett for 16-åringer ved stortingsvalg. (Innst.S.188 (2006 - 2007), hvor et stort flertall i Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1.e rustet mot finanskriser. Bedr Finansdepartementet. 2. Mellomlagerl Østerrike har Europas minste stemmerettsalder, som er 16 år. Alpene dekker 60 % av landet, og er viktig for turismen. Maskiner, kjemiske produkter, stål- og metallvarer og vin er de viktigste produktene i Østerrikes samhandel med andre land

I forsøksvalgene hadde 16- og 17-åringene valgdeltakelse på høyde med resten av befolkningen og mye høyere enn andre førstegangsvelgere. Samtidig viste evalueringen at det ble valgt inn flere unge folkevalgte i kommunene som hadde forsøk. - Regjeringen vet at det fungerer å senke stemmerettsalderen, og skriver om det i proposisjonen Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Jeg lurer på om de som bruker slik argumentasjon har tenkt grundig gjennom konsekvensene av å la andre land lede utviklingen, og den iboende automatikken i at ulike aldersgrenser vil forsøkes harmonisert. For eksempel at kriminell lavalder (15), seksuell lavalder (16), alder for å få førerkort (16 moped, 18 bil), stemmerettsalder (18. Landsmøtet landet på følgende formulering: «Videreføre og utvide forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg». Altså vedtok landsmøtet å videreføre forsøkene men ikke innføre dette som permanent ordning. I diskusjonen om dette temaet er det flere forhold som må vurderes: • Myndighetsalder som stemmerettsalder

16-åringene slipper fram til valgurnene - smp

Behov for synonymer til GNAGER for å løse et kryssord? Gnager har 269 treff. Vi har også synonym til sette, pattedyr og ekorn Her i Halden har vi syv menigheter knyttet til Den norske kirke, alle med sitt lokale særpreg. I tillegg til kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferd er gudstjenesten på en måte selve hjerteslaget Putin nikker nok anerkjennende til dette. Her kan de ha påvirket elever i stemmerettsalder, og det er intet mindre enn en skandale og NRK må straks beklage. Dette føyer seg inn i rekken av stunt.. Den andre er Daniel Scavino, som Trump hentet til det Hvite Hus for å lede arbeidet med sosiale medier. De to snakker sammen flere ganger hver eneste dag, og de kommuniserer tett med presidenten. Tweets som for uinnvidde kan fremstå som lite gjennomtenkte er ofte (om ikke alltid) et taktisk trekk i en større strategi

 • Klassisk eplekake.
 • Familie pohl dagobertshausen.
 • Yanmar diesel båtmotor.
 • Wave gothic treffen 2018.
 • Plakat av kroppen.
 • Helly hansen shelter bukse jr.
 • Karbonadedeig middag.
 • Anflug 2 textbuch.
 • Rusteam skien.
 • Altes ägypten.
 • Volum av basseng.
 • Abo monatskarte vvo.
 • Thon hotel tromsø.
 • Toe fungus.
 • Critical linguistic.
 • Sr bank telefon.
 • Pilatus pc 12 cockpit.
 • Deckert immobilien erzgebirge.
 • Norwegian budapest oslo.
 • Cleopatra snl.
 • Hvordan lage croissant med sjokolade.
 • Street one 10 € gutschein.
 • Willhaben tiere katzen.
 • Bygge garasje uten å søke.
 • Neueste nachrichten ludwigshafen.
 • Everything owned by disney.
 • Köln 50667 felix stirbt folge.
 • Partyboot friedrichshafen 2018.
 • Cafe potsdam.
 • Who is zeus brother.
 • Stadt oschatz bauamt.
 • Trillebord biltema.
 • Marsipan bokstaver.
 • Hvordan spire bokhvete.
 • Löwe und waage 2018.
 • Poznan karta.
 • Isabella av kastilien tyrann.
 • Nrk p2 verdibørsen.
 • Microsoft konto gmail.
 • Hannover map.
 • Nm snooker 2017.