Home

Etterbetaling fra nav

Etterbetaling fra Nav Justerer opp grunnbeløpet Det betyr økte Nav-satser, noe som vanligvis skjer fra 1. mai. Dermed får mange en etterbetaling i oktober. ETTERBETALING: Grunnbeløpet skal oppjusteres, som vil gi svært mange en etterbetaling i oktober Etterbetaling fra og med mai. Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober måned. Oversikten nedenfor viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt Motregning i etterbetalinger fra NAV skjer når NAV foretar en etterbetaling av en ytelse og du er registrert med gjeld hos NAV Innkreving. Når NAV Innkreving mottar innbetaling av det motregnede beløpet vil det automatisk sendes et orienteringsbrev til deg. Klagefristen er en måned etter at motregningen er gjennomført Motregning i etterbetalinger fra NAV skjer automatisk når NAV foretar en etterbetaling av en ytelse og du er registrert med gjeld hos NAV Innkreving. Når NAV Innkreving mottar innbetaling av det motregnede beløpet vil det automatisk sendes et orienteringsbrev til deg. Klagefristen er én måned etter at motregningen er gjennomført Fikk du for lite utbetalt i 2018, får du et vedtak om etterbetaling og du får beløpet utbetalt som en engangssum. Har du derimot fått for mye utbetalt, får du et kombinert varsel- og vedtaksbrev fra Nav. Da har du en frist på tre uker for å komme med innsigelser/nye opplysninger

Etterbetaling fra Nav - Justerer opp grunnbeløpe

Skatt på etterbetaling av pensjon, uføretrygd eller andre ytelser fra NAV, samt pensjon fra andre pensjonsutbetalere, skal for inneværende år alltid trekkes etter den prosentsatsen som står i ditt skattekort Disse Nav-satsene øker fra 1. mai Hvor mye satsene øker og når pengene blir utbetalt, er derimot ikke avgjort. ØKER: Beløpet som ligger i bunn for Nav-stønadene justeres opp fra 1. mai hvert år. På grunn av corona vil du derimot måtte vente på en etterbetaling I de nærmeste månedene vil det skje små endringer i de utbetalte beløpene fra NAV til pensjonister og uføretrygdede. Dette skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Reguleringen gjelder fra 1. mai, men blir utbetalt fra juni. I juni vil du også få etterbetalt tillegget for mai. I juli får du den nye, vanlige utbetalingen. [

Regulering av grunnbeløpet og ytelser fra 1

Motregning i etterbetaling fra NAV

Jeg ble uføretrygdet i Januar i år og satt til 100% arbeidsufør siden 1997.Jeg ville tro at jeg har krav på en ganske bra etterbetaling da.Jeg har gått på AAP siden 2006 og attføring før det siden 1998, men kan ikke tenke meg jeg har kostet så enorme summer som jeg skal ha etterbetalt om det regn.. Trygdeoppgjøret 2020 ble utsatt, men nå er resultatene klare. Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er 101 351 kroner fra 1. mai 2020. Alderspensjon fra Statens pensjonskasse øker med 0,74 prosent med virkning fra 1. mai Etterbetalinger fra NAV som følge av feil praksis av EØS-regelverket, skal ikke regnes som inntekt i beregningen av bostøtte. Har du fått en slik etterbetaling fra NAV, kan bostøtten din ha blitt beregnet på feil grunnlag. Da må du klage på vedtaket ditt

Når pensjonen fra Nav øker mer, betyr det at noen pensjonister får mindre pensjon fra KLP etter regulering og samordning av pensjonen. Alderspensjon fra KLP blir samordnet med pensjonen fra Nav, og måten pensjonene blir regulert og samordnet på kan altså i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon fra KLP når G øker 7.19 Tilretteleggingstilskudd fra NAV 7.20 Tips (drikkepenger) 7.21 Transport av skogsvirke 7.22 Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiveravgift - avgiftssatser Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn 1 Generelt 2 Etterbetaling av offentlige eller private pensjoner og trygdeytelser 2.1 Generel

På generelt grunnlag og av eget tiltak undersøkte Sivilombudsmannen Navs praksis for fastsettelse av virkningstidspunkt (tidspunktet ytelsen utbetales fra) for uføretrygd i de sakene der den uføretrygdede tidligere hadde mottatt arbeidsavklaringspenger. Spørsmålet var om praksis var i tråd med folketrygdloven § 22-12 første ledd jf. tredje ledd NAV mottar melding om dødsfall fra folkeregisteret. I de aller fleste tilfeller får vi melding tidsnok til å opphøre alderspensjonen i rett tid. Noen ganger kommer meldingen om dødsfall av ulike årsaker for sent, slik at alderspensjonen blir utbetalt i en eller flere måneder etter dødsmåneden

Du får etterbetaling på tiden du har hatt en stønad gjennom NAV hvor du hadde mulighet for å få ung ufør tillegg, som f.eks AAP. Du får ikke etterbetaling (som en erstatning) for at du har hatt lav inntekt Nederlaget i lagmannsretten førte til at Nav, regjeringsadvokaten og Arbeidsdepartementet ved juletider ble enige om å tilby mannen tidenes største Nav-erstatning. -Departementet har tatt dommen fra lagmannsretten til etterretning. Lagmannsretten lot det være opptil partene å bli enige om erstatningsbeløpet

Etteroppgjør for uføre - Mange tusen får Nav-krav i novembe

 1. Nav melder nemlig nå på egne nettsider at det tidligst blir klart i løpet av november. Forsinkelsen skyldes visstnok tekniske problemer med innhenting av inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Nav opplyser at det vil legges ut ny informasjon så fort etteroppgjøret blir klart
 2. Mange enker og enkemenn kan vente seg etterbetaling fra NAV om de har gått glipp av tillegg i sin pensjon etter avdød ektefelle. I framtiden vil NAV følge opp de som ikke gjør krav på opptjente rettigheter
 3. Virkningstidspunktet er fra hvilken dato du får innvilget uføretrygden fra. Uføretrygd etterbetales ikke for tidsrom der en har mottatt arbeidsavklaringspenger, Folketrygdloven § 22-12. Det skal fremgå av vedtak dersom det er aktuelt med etterbetaling i saken. Beregning foretas av NAV Forvaltning i forbindelse med vedtak
 4. Har du fått etterbetaling av stønader fra NAV, men ikke blitt informert om adgangen til å få renter på beløpet? Vi anbefaler deg da å kontakte oss og finne ut av hvordan vi kan hjelpe deg. 22122480. oslo@robertsen.no. Postboks 2724. N-0204 Oslo. Kontakt oss
 5. Etterbetaling fra nav Her ligger relevante trygdeforskrifter, samt råd, tips og egne erfaringer i møte med trygdesystemet og andre offentlige etater når det kommer til trygd, sykepenger, rehabilitering og arbeid
 6. Re: Etterbetaling fra nav Post by krikkert » Mon May 25, 2015 22:25 I slike tilfeller har du ikke mottatt noen trygdeytelse (du har mottatt ordinær lønn), og da blir det naturlig nok heller ikke aktuelt med noen etterbetaling av differansen mellom ordinær trygdeytelse og ung ufør-trygdeytelse
 7. Kan jeg leve av det jeg får fra NAV? Utgangspunktet er en person som har vært medlem av norsk folketrygd siden hun var 16 år, og bor her i landet. Sykepenger, grunnbeløpet og prosentsatsen. Når man blir syk, kommer sykepenger først. Sykepenger beregnes som hovedregel til full lønn

Skatteetaten endrer regelverk og praksis for

 1. Dette får pensjonistene de neste tre årene. Her er oversikten som viser hva pensjonistene har å rutte med de neste tre årene
 2. Etterbetaling fra og med mai. Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober måned. Oversikten på NAV sine sider viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt. Feriepenger over 60 å
 3. Har klagesak inne hos NAV nå vedrørende avslaget på ung ufør med bistand fra advokat (Gro Sandvold). Det vil nok ta votter og vinter før de får gjort noe i forhold til den klagen og da er det greit å vite at jeg også evt får etterbetalt for den tiden Jeg tør dog ikke håpe på noe særlig ang etterbetaling, da er det heller bedre å bli positivt overrasket når/om den dagen komme
 4. Hvis en blir innvilget ung uføre rettigheter, kan en ha krav på etterbetaling tilbake til uføretidspunktet. Dette gjelder hvis du har hatt en løpende ytelse fra NAV. Du kan lese mer om ung ufør rettigheter på NAV sine nettsider. Legg også merke til at utbetalingen på ung ufør rettighetene kommer til utbetaling fra du fyller 20 år
 5. Vedlegg 2 til NAV-loven § 7: Dispensasjon fra taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 tredje ledd. Opplysninger til Helsetilsynet. Hvordan Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] er oppbygd. Kapittel 1

Så mye er 1G: - Så mye øker grunnbeløpet fra 1

Dette kan også kan innebære at Nav har mindre effektive sanksjonsmuligheter ved misbruk av uføretrygd, enn ved andre ytelser fra folketrygden. Vesentlig endring «Uføretrygden skal erstatte bortfalt inntektsevne. Det forhold at den uføre ikke har en faktisk pensjonsgivende inntekt, er dermed ikke avgjørende», heter det videre Nav gjennomgår nå sakene det gjelder og gjør nye vedtak der det tidligere er gjort feil. - Ta kontakt! Det er trolig personer som har fått stoppet en ytelse fra KLP eller en kommunal pensjonskasse som følge av vedtak fra Nav, som nå kan ha krav på å gjenoppta utbetalingen

Dine utbetalinger - NAV Norge

Ung ufør, etterbetaling fra nav » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Forbruker, jus og økonomi; Logg inn for å følge dette . Det skal være gode beviser for det gjennom årevis av dokumentasjon fra NAV og lege, erklæringer etc. Hvis du får avslag og føler avslaget er urettmessig,. Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye. Du har plikt til å melde fra om endringe NAV; Hvor mye har du krav på i arbeidsavklaringspenger? Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Målet med arbeidsavklaringspenger er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med støtte 7.18 Tilretteleggingstilskudd fra NAV 7.19 Tips 7.20 Transport av skogsvirke 7.21 Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiveravgift - avgiftssatser Etterbetaling av pensjon, trygdeytelser eller lønn 1 Generelt 2 Etterbetaling av offentlige eller private pensjoner og trygdeytelser 2.1 Generel

Jeg har snart gått 4 år på AAP. Helt fra jeg fikk innvilget AAP har NAV behandlet meg som om det bare er et tidsspørsmål før jeg kommer ut i full jobb og at de tar det for gitt at jeg er fullt arbeidsfør. Jeg har aldri følt at de har lyttet til meg. Jeg havnet på AAP fordi jeg var utbrent og utsl.. KRAV OM TILBAKEBETALING FRA NAV. Categories Uncategorized. Øystein Hagen. 20. april 2020. 3 0. arbeidsavklaringspenger eller dagpenger for et tidsrom som man senere får utbetalt erstatning for lønn eller en etterbetaling av lønn for, kan NAV kreve «det for meget utbetalte» tilbake

Uførepensjonister kan ha krav på etterbetaling fra KLP

Nav Y fattet 12. februar 2019 to vedtak om refusjon av sosialstønad i deler av As (heretter klageren) etterbetaling av ung-uførtillegg for perioden 2007 - 2017, jf. sosialtjenesteloven § 26. Av den totale etterbetalingen krevde Nav Y refusjon i kr 125 770. Etter klage ble det ene vedtaket delvis omgjort av Fylkesmannen i Vestland 23. mai 2019 Nav innvilget i vedtak 3. august 2009 bidragsforskudd fra 1. mars 2009, det vil si tre måneder før kravet ble satt frem. Kravet om etterbetaling ble avslått. Etter klage ble avslaget på krav om etterbetaling stadfestet av Nav Klageinstans i vedtak 28. juni 2010. A brakte saken inn for ombudsmannen ved klage 24. august 2010

Opplysninger om utbetalingen fra Statens pensjonskasse før skatt blir sendt deg i et eget utbetalingsbrev. Dette utbetalingsbrevet vil du motta rundt den 10. i utbetalingsmåneden, selv om utbetalingen kan gjelde fra den 1. i måneden. Skattekort. Du trenger ikke levere skattekort til NAV, fordi skatteopplysningene sendes elektronisk fra. NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon

Etterbetaling AAP Offentlige institusjoner. Har nylig fått innvilget arbeidsavklaringspenger hos NAV, etter 14 ukers ventetid Endre type arbeidsforhold Eksempler på hvordan du bytter fra et arbeidsforhold til et annet Opplysninger om arbeidsforholdet Start og sluttdato, stillingsprosent, permisjon og andre opplysninger Startdato på arbeidsforhold Sluttdato på arbeidsforhold Stillingsprosent Dato for endring av stillingsprosent Timer per uke for full stillin Får etterbetalt fra nav nå, siden jeg søkte på en stønad i januar, fikk avslag, jeg klagde og fikk medhold i klagen. Så nå får jeg jo etterbetalt en god sum. MEN, vi har fått hjelp til husleie, strøm og livsopphold i saksbehandlingstiden.. Blir dette trekt fra etterbetalingen? Erfaringer

Feilen fra Nav kan også ha betydning for personer som har mottatt uførepensjon fra KLP. Årsaken er at KLP som hovedregel følger Navs vedtak. Det betyr at personer som er rammet av Nav-saken også kan ha fått stoppet utbetalinger og tilbakebetalt penger for uførepensjon til KLP Hvis du har tapt inntektsevnen, men ikke i en slik grad at du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, vil pensjonen bli summen av. 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G; Eksempel. Ola er innvilget 30 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Han har ingen ytelse fra NAV 1 minute ago, Anonym bruker said: Jeg påstår ikke at alle reagerer likt. Jeg sier hvordan det føltes for meg og at jeg ikke skjønner at man kan like det. Anonymkode: c7cc9...fcb Beklager, men da er du veldig enkel. Man liker det ikke, men man kan ikke styre kroppens fysiske reaksjoner. Du bør hol..

Alderspensjon - NAV

Har du for eksempel både alders- og etterlattepensjon fra SPK, vil du motta to utbetalingsbrev. Samlet pensjon vil være summen av pensjonene i de to brevene. Utbetaling. Pensjonen fra SPK utbetales månedlig fra NAV sammen med eventuelle ytelser fra folketrygden. De informerer om forhold ved selve utbetalingen - for eksempel skatt Nav lokalkontor ble flere ganger kontaktet av As advokat i forbindelse med etterbetaling av barnetillegg til innvilget uførepensjon, uten at han oppnådde å få svar. Etter det som kom frem i forbindelse med undersøkelsen av saken, fant ombudsmannen grunn til å kritisere saksbehandlingen, herunder saksbehandlingstiden, ved to Nav lokalkontor Må jeg søke både hos NAV og hos dere? Søknaden om uførepensjon fra Statens pensjonskasse blir behandlet når vi har mottatt all nødvendig informasjon, deriblant melding om ytelse fra NAV. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspenger.. Kan man få etterbetaling av bidrag? Har to barn som nå er 22 og 23 år. Ble separert og skilt da barna gikk på ungdomsskolen. Barna hadde svært lite kontakt med far på grunn av at han var rusmisbruker Har du fått innvilget ung uføre i ettertid, skal det vurderes om du har krav på etterbetaling. Det vil da ta utgangspunkt i uføretidspunktet ditt. Du kan lese mer om ung uføre på NAV sin nettsider. Trenger du mer veiledning kan du ringe NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3. Ønsker deg en fin dag videre

Etterbetaling av AAP, NAV? - Forbruker, jus og økonomi

Angående barnebidrag: Jeg og min ektefelle har 3 barn. I mellom mellomste og yngste barn fikk min ektefelle et barn med en annen. Han har pr i dag ikke bidragsevne, men når vår eldste fyller 18 år vil bidraget bli tatt opp på ny av NAV Praksis fra Gatejuristkontorene: Våren 2016 ble Gatejuristen Tromsø kontaktet av en ung jente som mente at NAV hadde stoppet utbetaling av barnepensjon urettmessig. Retten til barnepensjon følger av Folketrygdloven § 18-4. Et barn som har mistet begge foreldrene har rett til dette frem til fylte 18 år og frem til fylte 20 dersom barnet er under utdanning. Vår klient var fylt 18, men. • NAV kommunal side sender varsel om utbetalt økonomisk sosialhjelp til behandlende enhet i NAY eller NFP • NAV kommunal side får beskjed om at refusjonsberettiget ytelse er innvilget. • NØS får melding om å stoppe utbetaling i påvente av refusjonskrav fra NAV kommunal side. • NØS mottar og behandler refusjonskravet I tillegg trekker Skatteetaten frem at de også jobber med ca 2400 saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket. Skatteetaten stopper innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser

Etterbetaling av overgangsstønad | Indem Advokatfirma AS

Etterbetaling for mai. Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned. Oversikten under viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt. Oversikt etterbetaling for mai 201 Normal ventetid fra du blir arbeidsledig. Du må alltid gjennom en ventetid når du blir arbeidsledig før du kan motta dagpenger fra NAV. Normalt er denne ventetiden de tre første arbeidsløse hverdagene. Tiden begynner ikke å løpe før du har meldt seg som arbeidssøker til NAV. Forlenget venteti Arbeidsgiver blir fra januar pliktig til å sende inn inntektstopplysninger digitalt til NAV. Det settes nå også en frist på tre måneder for å be om omregning og etterbetaling som følge av tariffjusteringer. Kvalifiseringsprogram. Reglene for kvalifiseringsprogram endres også fra januar 2019 Etterbetaling NAV. TiO-juristen er uteksaminert fra UiO i 2011, har spesialfag i trygderett og flere års erfaring fra Nav og Skatteetaten. Her kan du stille juridiske spørsmål. Merk dog at svarets nøyaktighet avhenger av hvor grundige opplysninger du gir Nav argumenterte da med at det var viktig med forutsigbarhet, og beholdt den opprinnelige planen med utbetaling den 20., som er vanlig bortsett fra i desember og mai

Etterbetaling fra Nav - Justerer opp grunnbeløpet. Nye NAV regler for 2019. Dette må du vite - PersonskadeAdvokat1. Planlagte endringer i utbetalinger for pensjonister og Etterbetaling. NAV-skandalen: Dette kan du ha krav på - VG. Allison vant fram mot Nav. Nå får hun etterbetalt AAP for et. Jeg mener NAV har lagt til grunn feil uføretidspunkt Når uføretidspunkt er avgjørende for om man har krav på en ytelse er det viktig at riktig tidspunkt legges til grunn. Uføretrygd er ofte en ytelse man har behov for over en lengre periode, at riktig uføretidspunkt blir lagt til grunn kan være av betydning for hvor mye man kan få i trygd Når NAV innvilger uføretrygd, blir stønaden innvilget fra det tidspunktet søkeren ble varig ufør. Uføretrygden blir beregnet ut fra et gjennomsnitt av de tre beste inntektsårene i løpet av de fem siste årene før man ble ufør. Problemet oppstår i mange saker der NAV anbefaler søkeren å forsøke arbeidsrettede tiltak i stedet for å søk

Video: Skatt på etterbetalinger av pensjon og ytelser fra NAV

De har sultet, mistet hjemmet, barnehageplassen og

Arbeidsplassen er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her får du oversikt over arbeidsmarkedet Hvor lang tid tar det før jeg får etterbetaling på ung ufør fra NAV? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 20 år. account_circle. Jente, 20 år. SPØRSMÅL. Hei. Jeg har fått innvilget ungufør fra 1.april og har fått beskjed om at jeg vil få noe de kaller etterbetaling

Disse Nav-satsene øker fra 1

Ektefelletillegget falt bort fra 1.1.2015. Hvis du mottar ektefelletillegg per 1. januar 2015, vil du beholde tillegget ut perioden du har fått det innvilget for. Maksimalt 10 år etter 1. januar 2015. Slik søker du. Det må først avklares med NAV om du har mulighet for å være i arbeid før du søker om uføretrygd. Du kan søke elektronisk KRAV: I fjor fikk over 19.000 uføretrygdede betalingskrav fra NAV for å ha mottatt for mye. men 2,5 prosent førte til etterbetaling - altså omtrent 9.000 personer Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse Hvis Nav ser at det ikke er noen endringer for dine inntektsopplysninger fra forrige beregning, og du har fått utbetalt riktig uføretrygd for inntektsåret 2017, vil du ikke få brev. Viser det seg at du har fått for lite utbetalt i forrige kalenderår, får du et brev om etterbetaling, og du får utbetalt etterbetalingen som en engangssum En trygdemottaker krevde erstatning fra trygden etter at etterbetalt trygdeytelse ikke ble utbetalt ham, men i stedet refundert sosialtjenesten. Dette var gjort selv om fristen i folketrygdloven § 22-7 om at trygdeytelsen kunne holdes tilbake i inntil tre uker, var utløpt. Kravet ble avslått under henvisning til at ytelsene fra hhv. sosialtjenesten og trygden var gitt for samme formål og.

Planlagte endringer i utbetalinger for pensjonister og

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten. Trygdeoppgjøret er pensjonistene og de uføres «lønnsoppgjør». I trygdeoppgjøret bestemmes det hvor mye pensjonen og uføretrygden skal øke med i år Tilskottet fra den enkelte pasient kan ikke settes høyere enn et beløp som på årsbasis svarer til 6,25 pst. av grunnbeløpet. Utbetaling til Nav-kontor o.a. Fradrag ved etterbetaling av pensjon o.l Uførepensjonister kan ha krav på etterbetaling fra pensjonskassen Er du rammet av NAV-saken, og har fått uførepensjon fra pensjonskassen, bør du ta kontakt med oss etter at NAV har gjort nytt vedtak Grunnbeløpet i folketrygden (G) reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Økning og etterbetaling foretas normalt i juni. Nav har en historisk oversikt over grunnbeløpet fra 1967 og fram til i dag. Ta kontakt med NAV for nærmere informasjon og henvendelser dersom har spørsmål om grunnbeløpet. Relevant regelver Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og dokumentasjon fra Nav som viser hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år

Gjeldsordning og etterbetaling fra nav - Juss - Diskusjon

Hva blir trukket i etterbetaling på AAP fra NAV? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 19 år. account_circle. Gutt, 19 år. SPØRSMÅL. Hei. Jeg har gått på AAP helt til jeg mistet den for noen måneder siden. Det ble søkt om forlengelse, men pga ventetid måtte jeg søke om sosialstønad Den som mente seg berettiget til renter måtte fremme krav etter erstatningsrettslige regler. § 22-17 er nå endret slik at det skal ytes renter ved etterbetaling i nærmere bestemte tilfeller, der det blir gitt ekstraordinær etterbetaling etter reglene i § 22-13 sjette ledd eller § 22-14 fjerde ledd og når Arbeids- og velferdsetaten retter ytelser som er gitt med for lavt beløp Nav burde jo egentlig trukket fra forskuddet fra denne etterbetalingen, men de valgte altså å heller kreve inn pengene lenge i etterkant. Dermed har han fått etterbetaling for denne perioden + forskudd på dagpenger under denne perioden Det jeg da lurer på er følgende: 1) Har jeg krav på etterbetaling for de to årene på rehabiliteringspenger? Jeg hadde jo da også en alvorlig, varig lidelse. 2) Jeg har lest at det i 2009 kom en ny lov ifht renter på etterbetaling fra nav, og at man kunne få renter på etterbetaling av trygdeytelser dersom nav hadde gjort feil Ofte går det flere år før NAV oppdager at en trygdemottaker har fått for store utbetalinger fordi han eller hun har gitt gale opplysninger, og da kan trygdemottakeren ende opp med å måtte betale tilbake et betydelig beløp. Årsaken til at det kan gå lang tid før feilen oppdages, er at NAV bl.a. kontrollerer sin informasjon mot trygdemottakernes selvangivelser

Skatt på etterbetaling av trygdeytelser og pensjonerEventyrlege forhold på LifjellEvakuér barna frå Moria nå!Informert om plikter, men ikke om rettigheter - VelferdFem forslag til et enklere regelverk for foreldrepermisjon

Hei! Jeg lurte på om man har rett på en etterbetaling fra man først kom inn under Nav-systemet til man får innvilget uføretrygd? Har forstått at det er en vesentlig differanse mellom utbetaling for full trygd og andre ytelser. Jeg har vært inne i Nav-systemet siden mars 2007 grunnet en alvorlig p.. - Nå er datoene for gjennomføringen satt, og årets trygdeoppgjør vil gjennomføres 1. og 2. september. Virkningstidspunktet vil fortsatt gjelde fra 1. mai, slik at utsettelsen ikke får betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen YES!! Får etterbetalt barnebidrag som bf skylder, men får jeg det fra NAV før han betaler, eller må jeg vente til han har betalt? Av Anonym bruker, Oktober 29, 2010 i Anonymforum - Skravl Eller Nav kan være erstatningspliktig etter regler utenfor folketrygden. Ifølge et Nav-rundskriv plikter Nav å redegjøre for om Nav har pådratt seg erstatningsansvar. Konklusjonen er at en mottager av sosialhjelp kan ha mye mer omfattende rett til ytelser fra folketrygden eller erstatning enn man tror Søkte først nå om bidragsforskudd.. Etter hva jeg har skjønt skal jeg få 1080 kr i mnd.En venninne av meg sa at NAV kun etterbetalte for 3 mnd..Jeg spurte her en gang om NAV etterbetalte overgangsstønad, fikk da svaret nei, men jeg fikk etterbetalt fra barnets fødsel, så det var en gledelig ove.. Utbetaling fra NAV. Når arbeidsgiverperioden er utløpt trer folketrygdens ansvar inn hvor man normalt vil få utbetalinger fra NAV. Offentlige arbeidsgivere og større private foretak har ofte avtale med NAV om at de fortsetter med å betale ut lønnen også etter utløpet av arbeidsgiverperioden og får dette tilbakebetalt fra NAV

 • Fiskeravgift 2018.
 • Nobelpris burma.
 • Hobbybutikker på nett.
 • Skf bearing 3d.
 • Korvbrödsbagarn örebro jobb.
 • Kleider unter 5 euro.
 • Jobbiga frågor till killar.
 • Deepest deep.
 • Beste disney filmer.
 • Mills peanøttsmør.
 • Likestillingsloven definisjon.
 • Kjærlighetssorg etter et år.
 • Chinyere.
 • Rle 4 trinn.
 • Windelsoor bilder.
 • Ledning platetopp.
 • Smatting.
 • Bøying av adjektiv engelsk.
 • Østfoldbadet priser.
 • Bamble dyreklinikk.
 • Danmarks kungafamilj.
 • Mb spiele hotel.
 • Big waves surfing videos.
 • Areal gårdsbruk.
 • ga.src = ('http:' == document.location.protocol ? 'http://ssl' : 'http://www') '.google analytics.com/ga.js';.
 • Ungiftige balkonpflanzen für katzen winterhart.
 • Buss til woodbury outlet.
 • Koka kikärtor utan blötläggning.
 • Kan fugler spise kransekake.
 • Follikkelstimulerende hormon.
 • Var bodde tycho brahe.
 • Continental viking contact 5.
 • Komplett abort.
 • Trafikkulykke arendal.
 • Reelle tall.
 • Sunwing kypros.
 • Smatting.
 • Skf bearing 3d.
 • Egil drillo olsen datter.
 • Horoskop wassermann april 2018.
 • Neueste nachrichten ludwigshafen.