Home

Straffeloven 19

Straffeloven § 19 omhandler selvtekt, altså at den som har en rett, selv håndhever den istedenfor å gå lovens vei. Bestemmelsen er ny i forhold til straffenloven 1902 og kodifiserer grunntrekkene i dagens ulovfestede lære om lovlig selvtekt. Det finnes også regler om selvtekt i særlovgivningen. Terskelen for å akseptere selvtekt som lovlig er i følge Les mer Les me Straffeloven § 19: § 19. Selvtekt. En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand Straffeloven § 19 § 19 Uagtsomhed straffes ved de i denne lov omhandlede lovovertrædelser kun, når det er særligt hjemlet. På andre lovovertrædelser er de pågældende straffebud anvendelige, også når lovovertrædelsen er begået af uagtsomhed, medmindre det modsatte har særlig hjemmel Loven er opphevet ved lov 20 mai 2005 nr. 28, som endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). Lovens tittel endret ved lov 23 jan 1998 nr. 9 (korttittel tilføyd). - Se lover 13 des 1946 nr. 14, 28 mai 2010 nr. 16. - Jf. tidligere NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23.

Straffeloven § 19. Selvtekt - Overgrep.n

Lov om straff (straffeloven) 19, 20 eller 20 a eller bestemmelser gitt i medhold av disse. 0: Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lover 29 mai 2015 nr. 36 (ikr. 29 mai 2015 iflg. res. 29 mai 2015 nr. 553), 21 juni 2017 nr. 94 (ikr. 6 mai 2018 iflg.. Utsetter omstridt endring i straffeloven. KJØNNSPOLITIKK: Regjeringen vil gjøre «kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet» til straffbart diskrimineringsgrunnlag, noe flere kristne aktører frykter vil ramme tros- og ytringsfriheten

I straffeloven kap.19, § 193, annet ledd, er det presisert at den som skaffer seg, eller annen, seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming kan bli straffet med fengsel inntil 5 år. Lovene som definerer straffbare seksuelle handlinge Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015 Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene. Kapittel 21. Vern av informasjon og informasjonsutveksling. 0: Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, endret ved lover 31 mai 2013 nr. 25 (ikr. 1 juli 2013 iflg

Straffeloven § 19 med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

Straffeloven 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler I straffeloven av 2005 finner vi de mest sentrale bestemmelsene om straff i norsk rett. For å gjøre innholdet av lovens bestemmelser mer tilgjengelig, har Foreldretvist.no utarbeidet en offentlig tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer.Lovkommentarene knytter seg til de enkelte paragrafene og er basert på lovens ordlyd, forarbeider, rettspraksis og juridisk teori Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005. Lovspeilet er i hovedsak basert på Eskelands lærebok fra 2015 og Matningdals kommentarer til ny straffelov av 2015. Listen baserer seg på straffeloven av 1902 slik den var da den ble erstattet av straffeloven av 2005 med lov av 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens ikraftsetting Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196. Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner. Du må da vurdere hvorvidt du kan ha avvergingsplikt Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Vi vil fortløpende legge ut nye bestemmelser her underveis. Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler. Første del inneholder de alminnelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbar

Straffeloven § 19 - Danske Lov

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Lovdat

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 20

Straffeloven kap. 19 19. kapitel: Forbrydelser vedrørende bevismidler § 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk Straffeloven (lov om straff) - med endringer, sist ved lover av 25. mai 2018 nr. 19 (i kraft 1. januar 2019) og av 20. desember 2018 nr. 114

Kjønnsidentitet i straffeloven. Å innlemme kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, som hatefulle ytringer, i straffeloven, er å gå for langt! Kjære leser, ønsker du tilgang til alt innhold på vår nettside? Logg inn. Velg abonnement. Velg et abonnement for å se mer informasjon.. Straffeloven definerer selvtekt slik i § 19: «En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand Prop. 66 L (2019-2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv. 19. kapitel Forbrydelser vedrørende bevismidler § 171 Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk. Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis. Stk. 3 Tyskland skjerper straffeloven Brenner du Israels flagg i Tyskland, må du i fengsel. Demonstranter som brant det israelske flagget i 2017 har ført til skjerping av straffeloven i Tyskland

Utsetter omstridt endring i straffeloven - Norge IDA

 1. Narkotikalovbrudd i norsk lov. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.I legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven. Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaovertredelse» for å ulovlig tilvirke, innføre.
 2. nelige bestemmelser. Kommentarutgave (2015) og Nytt i ny straffelov (2015)
 3. Straffeloven og legemiddelloven Det er ulovlig å bruke, besitte, erverve, tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler. 19. Dersom stoffene/preparatene er ervervet i samsvar med legemiddellovgivningen, vil brukeren ha lovlig adkomst

Hva er seksuelle overgrep? - Bufdi

 1. straffeloven § 29 første ledd bokstav b.1 Temaet for oppgaven er tap av retten til å drive næringsvirksomhet etter straffeloven § 29 første ledd bokstav b, og hvorvidt reaksjonen er effektiv dersom domfelte stifter et AS2 i Sve-rige. Det utgjør ingen stor forskjell for en norsk næringsdrivende om han stifter et AS i Norge, elle
 2. Straffeloven kapittel 19 inneholder imidlertid flere regler som særskilt beskytter personer under 18 år. 6.2 Den seksuelle lavalder 6.2.1 Sammendrag. Seksuell omgang med barn under 14 år straffes med fengsel inntil 10 år, jf. straffeloven § 195
 3. You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app
 4. TyrkiaNytt.no vil holde deg oppdatert med all nyheter fra Tyrkia. Fra sport til politikk vil vi publusere siste nyheter fra tyrkiske medier
 5. Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 69 fra 1. juli 2020 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 84 fra 1. juli 202

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 19. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag Straffeloven, straffeprosessloven og påtaleinstruksen (samleutgave) - med endringer, sist ved lover av 19. juni 2020 nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) M SID / Henrik Bjørøen (19) / For abonnenter. Breivik-saken viste at «gal» ikke er ensbetydende med utilregnelig KRONIKK / Markus Jerkø, postdoktor Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo / For abonnenter. Serievoldtektsmannen ble pågrepet første gang i 2008, men han ble ikke avhørt fordi han. Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven

I oppgaven skal jeg for det første fastlegge innholdet av straffeloven § 192 , heretter kalt strl., som omhandler voldtekt. 1 På bakgrunn av lite oppdatert teori som har oversikt over rettspraksis på området, er formålet med oppgaven å systematisere og gi en oversikt ove Ordet heleri blir blant annet brukt som overskrift til straffeloven § 317. Med heleri tenker man ofte på situasjoner der A selger en stjålen gjenstand til B. Dette var kjernen i den tidligere § 317 i straffeloven.19 Bestemmelsen er blitt revidert flere ganger de sener

Ved lov 19. juni nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) trådte det i kraft ny straffelov. Loven har medført til dels betydelige endringer i skattebetalingsloven kap.18 om straff. Blant annet ble skattebetalingsloven § 18-3 opphevet. Reglene om foreldelsesfrist følger nå av de alminnelige reglene om foreldelse som fremgår i straffeloven § 19-3.Ansvar for foretak. Straffansvar for foretak er regulert i straffeloven §§ 48 a og 48 b. Kapittel 19. Straff (§§ 19-1 - 19-7) Skrevet av Advokat Eivind Arntsen Eivind Arntsen er en erfaren arbeidsrettsadvokat, og er ansvarlig for utviklingen av dette nettstedet De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Straffeloven (Almindelig borgerlig Straffelov, lov 22. mai 1902, i kraft 1. januar 1905, ofte forkorta strl.) er ei norsk lov som inneheld dei mest sentrale reglane om straff.. Straffelova avløyste kriminallova av 1842. Lova består av tre delar, første del omhandlar generelle reglar som er eins for alle lovbrot, andre del brotsverk (bokmål: forbrytelse), tredje del misferder (bokmål. VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

3 STRAFFELOVEN (2005) §§ 273 OG 274..... 19 3.1 Straffeloven (2005) § 273 straffeloven av 1902 eller straffeloven av 2005 har egne straffebestemmelser der vold er utøvd mot barn. Dermed gjelder de samme bestemmelsene enten volden e Departementet slutter seg også til forslaget om å inndele pengefalsk i vanlig overtredelse og grov overtredelse, se om denne inndelingen av straffebudene i straffeloven 2005 i Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) side 58 og i Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) side 19 Straffeloven (lov om straff) 2005 - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft fra samme dato) Cappelen Damm Akademisk har gje Kjøp 'Straffeloven, lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff, sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 81 fra 1. juli 2020' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet, Heftet | 978824508824

Video: Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Straffeloven § 390 a rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Det er ikke lov til å ta opp andres samtaler eller snikfotografere andre mennesker Straffeloven regulerer hva som skjer der du ikke er klar over at handlingen du foretar er ulovlig. Dette er sjelden noen straffrihetsgrunn. Rettsvillfarelse er at man i gjerningsøyeblikket ikke kjenner til at en handling eller unnlatelse er straffbar, og handler i den tro at den utførte handling eller unnlatelse er lovlig. Tanken er at nå

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 21

Straffeloven § 23 § 23 Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt. Definisjoner i straffeloven. Seksuelle overgrep omfatter. seksuelt krenkende atferd, for eksempel verbale krenkelser, slibrigheter og blotting.. seksuell handling, for eksempel berøring og beføling. seksuell omgang, blant annet samleie vaginalt/analt, samleielignende handlinger, masturbering og oral-genital kontakt. Voldtekt er seksuell omgang tiltvunget ved vold, trusler eller utnyttelse av. Straffeloven § 1 § 1 Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant. Med hensyn til de i kapitel 9 nævnte retsfølger gælder en tilsvarende regel Straffeloven opererer med færre strafferammer enn straffeloven 1902, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) punkt 11.4 på side 131-132. Straffeloven bruker som utgangspunkt ikke fengsel inntil 4 år som strafferamme, men i dette tilfellet finner departementet det likevel passende å bruke denne strafferammen Lov om straff (straffeloven). Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten 0 Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, men ikke satt i kraft

Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015 straffeloven 2005, militær straffelov, straffepro-sessloven og andre lover som bør foretas i forbin-delse med ikraftsettelsen. I proposisjonen punkt 2 gjør departementet nærmere rede for bakgrunnen for lovforslaget. Punkt 3 omhandler spørsmålet om ikraftsetting av straffeloven 2005. I punkt 4 behandles spørsmålet om endringer i. Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse 23.01.2012 2012 Politi; Spm. foreldelse av betaling ilagt ved forenklet forelegg. 02.03.2018 2018 Lovbrudd; Netthandel - 350 kroners grensen og fortollingsgebyr 28.11.2019 2019 Tol

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene som er foretatt i forhold til straffeloven fra 1902.Bokens del I omhandler arbeidet med den n Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene Straffeloven (lov om straff) - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 52 (i kraft 1. januar 2020 Kjøp Straffeloven (lov om straff) fra Cappelen Damm Undervisning Straffeloven (lov om straff) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 81 (i kraft 1. juli 2020

Forsøk er i strafferetten å foreta seg noe som leder direkte mot utføringen av en straffbar handling. Ved et forsøk er forberedelsens og overveielsens tid forbi. Begrepet er sentralt i strafferetten. Forsøk på lovbrudd er som regel straffbart dersom lovbruddet kan straffes med mer enn ett års fengsel. Straffbart forsøk foreligger når man har «forsett om å fullbyrde et lovbrudd som. b) overtredelse av straffeloven §§ 231, 234, 266, 268, 273, 321, 322, 324, 332, 333 første ledd, 335, jf. 332 og 333 første ledd, 337, 338 første ledd, 340, jf. 337 og 338 første ledd, 342, 352 første ledd, 361, 363, 365, 371, 372, 374 annet punktum, 378, 392 og 393, og c) overtredelse av militær straffelov § 34 annet ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd, lov om toll og.

Straffeloven 1902 (Opphevet) - Jusleksikon

Straffeloven § 19 Uagtsomhed straffes ved de i denne lov omhandlede lovovertrædelser kun, når det er særligt hjemlet. På andre lovovertrædelser er de pågæ 4 HR-2019-1788-A, (sak nr. 19-061738STR-HRET) straffeloven (1902) § 62 første ledd, og for de forhold som er rettskraftig avgjort ved Oslo tingretts dom av 14. mai 2018, til en straff av fengsel i 2 - to - år Ifølge loven (Lovdata.no - Straffeloven, 19. kapittel. Seksualforbrytelser § 196 ) er det ulovlig også for mindreårige å ha sex med hverandre. Når det kommer til straff ønsker man imidlertid å ta noe lettere på seksuell omgang mellom jevnaldrende mindreårige på samme modningsnivå når det ikke bærer preg av utnyttelse, men er et uttrykk for ungdommelig utprøving straffeloven kapittel 19 i 2000. Dette er NOU 1997: 23 Seksuallovbrudd, Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) og Innst. O. nr. 92 (1999-2000). Disse inneholder hvilke vurderinger som ligger til grunn for endringene, samt hvordan bestemmelsene er ment å skulle forstås. Ved lov 21. mai 1999 nr. 30, Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk. Forsøk er i juridisk forstand en handling som dersom den ble fullbyrdet ville oppfylle gjerningsbeskrivelsen i en straffbar handling. For at en handling skal kunne karakteriseres som et forsøk, må gjerningspersonen ha forsett om å fullbyrde handlingen.. Et eksempel på forsøk er den som skyter mot en person vitende om at dersom han treffer, vil personen bli drept

Publisert 12.04.2018, kl. 14.19 Del. Del på Facebook. Del på Twitter. Del på epost Publisert 12.04.2018, kl Problemet er bare at den norske straffeloven ikke gjenspeiler dette En analyse av straffeloven §§ 192 og 193 og den tilhørende rettspraksis Anne Jorun Bolken Ballangrud Veiledere: Ragnhild Hennum og Anne Hellum Kvinnerettslig skriftserie nr. 71, 2007 . II. funksjonsnedsettelser kan gjøre dem mer sårbare for vold og overgrep.19 Dette er grunnen 16 Kapittel 19 Straff § 19-1. Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten § 19-2. Ansvar for arbeidstakere § 19-3. Ansvar for foretak § 19-4. Ansvar for å hindre offentlig myndighet § 19-5

Jyske Bank skriver at at banken overholder samtlige regler

19 Brottsbalken (1962:700) 21. desember 1962 1:1 og Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr. 1007 af 24. oktober 2012 § 1 20 Modéer (1988) s. 12 og Blume mfl. (1995) s. 22 og 24 21 Högsta domstolen i Sverige og Højesteret i Danmar gjenstander inn i skjeden eller endetarmsåpningen, jf. straffeloven 1902 § 206. (19) Ytterligere to overgrep er bedømt som voldtekt - straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav c. Det gjelder forholdene i tiltaltens post II og i en tilleggstiltale. Fremgangsmåte

19 elever i Tromsø smittet: - Urovekkende mange positive nå hvor lenge må jeg vente på politiet mistenkt må jeg forklare meg til politiet nekte å forklare meg til politiet nye straffeloven når kom ny straffelov oppheve bostedsforbeholdet plikt til å forklare meg til politiet politiavhør politiet lurte meg til å forklare meg. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Den ble sanksjonert 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler. Første del omhandlet generelle bestemmelser som var felles for alle lovbrudd, andre del. Lov 22. mai 1902 nr. 10 om straff (straffeloven, forkortet strl.) straffelegger i § 390 den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold. Dette er en personvernbestemmelse til beskyttelse av individets privatliv. Som blant andre Henry John Mæland fremholder i Bratholm/Matningsdal, e Toggle Nav. Mine e-bøker Finn din butikk Norli Kundeklubb Handlekur

Straffeloven med lovkommentarer - Overgrep

4 HR-2019-2048-A, (sak nr. 19-070085STR-HRET) (14) Mitt syn på saken (15) Tiltalens post I gjelder forhold begått før straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015 VGTV er Norges største web-tv-kanal. Nyheter, sport og underholdning Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Den komplette liste over syndere på Christiansborg - TV 2

Straffeloven (lovspeil) - Wikipedi

Vår pris 119,-. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder. Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som trådte i kraft 1. oktober 2015. Den avløste Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.. Arbeidet med å skrive loven ble startet av Justisdepartementet i 1978. Loven ble sanksjonert 20. mai 2005, men lovens andre del med straffebudene var ikke på plass før i 2009. Deretter tok det seks år før loven trådte i kraft

Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196

Forslaget til kapittel 19 i straffeloven 2005 inneholder bestemmelser om vern av den offentlige myndighet og tilliten til den. Blant annet foreslås det straffebud om valgordningen, om kjøp og salg av stemmer, uberettiget valgdeltakelse og etterfølgende påvirkning av valgresultatene Forbrytelse, en grovere straffbar handling. Ordet forbrytelse gikk ut av den norske strafferetten i 2015 da straffeloven av 2005 trådte i kraft. Alle straffbare handlinger blir nå kalt «lovbrudd». I norsk strafferett skilte man mellom forbrytelser og forseelser. I straffeloven av 1902 betegnes alle straffbare handlinger som er omhandlet i lovens annen del, som forbrytelser Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) 9.17.2 Gjeldende rett Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet

Kjøp 'Straffeloven : (lov om straff) av 20. mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 81 (i kraft 1. juli 2020) ; Straffeprosessloven : (lov om rettergangsmåten i straffesaker) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 19. juni 2020 nr. 84 (i kraft 1. juli 2020) ; Påtaleinstruksen : (forskrift om ordningen av påtalemyndigheten) av 28. juni 1985 nr. Hvem er en offentlig myndighet etter straffeloven §§ 163 - 167? 19.01.2012 2012 Kriminalitet; Straffeloven, under den kriminelle lavalder 15.11.2019 2019 Seksuelle overgrep; Jeg lurer på om provokasjon er en straffritaksgrunn etter straffeloven § 273? 20.03.2017 2017 Lov og ret Straffeloven 1902 trådte i kraft 1. januar 1905, og avløste da kriminalloven 1842.17 Allerede i kriminalloven var det i kapittel 18, §§ 17 og 18, regler som regulerte misbruk av overmaktsforhold. Da straffeloven 1902 ble vedtatt, ble regelen plassert i § 199 nr. 1 i kapittel 19 om «Forbrydelser mod sedeligheden»

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. Straffeloven kap. 10 . 10. kapitel Straffens fastsættelse hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark. § 81 d er indsat ved § 1.1 i lov nr. 349 af 02.04.2020 fra d. 02.04.2020. § 81 d ophæves d. 01.03.2021..

Straffeloven. Justitsministeriets lov nr. 126 af 15/4 1930, (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19) § 1 [LF 157 2019-20] 162c.19 Bestemmelsen vil derfor ikke bli behandlet nærmere i denne oppgaven. Ved at det nylig kom en lovendring av § 60a, vil det heller ikke bli foretatt noen inngående drøftelse om hvordan bestemmelsen bør utformes i fremtiden eller om det er en god/dårlig regel

5 Straffeloven § 69 19 Se Rui, Sieber, Non-conviction-based confiscation in Europe, kapittel 9 (Joachim Vogel), s. 234-235. 20 NOU 2002: 4 pkt. 9.11.1. 21 NOU 2002: 4 pkt. 9.17. Side 8 av 48 beskyttelseshensyn. Det legges til at inndragning av ulovlige gjenstander er nødvendig for straffeloven. tocFiltrér aids anbud behandling beslutningsforum bivirkninger Chemsex covid-19 eldre med hiv Et liv med hiv Fafo forebygging forskning hiv hivinfeksjon hiv i Norge hivlegemidler hivmedisiner hivnorge hivpositiv hivtest Infeksjonsmedisinsk poliklinikk koronavirus kvinner legemidler legespalten medisin medisiner msm politikk. Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 ; Lov om straff (Straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : kun kapittel 16 er tatt med, de andre delene av loven er ennå ikke trådt i kraft ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 11. mai 2012 nr. 26 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten. Straffeloven : lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 25 mai 2019 [i.e. 2018] nr. 19 fra 1. januar 2019 ; Straffeprosessloven : lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker : sist endret ved lov 20 desember 2018 nr. 114 ; Påtaleinstruksen : forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten : sist endret ved forskrift 3 juni 2016 nr. 570 (Spiral) Straffeloven lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff : sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 81 fra 1. juli 2020 Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata

Kommunetopp tiltalt for seksuelt overgrep - Altaposten

Straffeloven med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

Odelstinget har vedtatt en rekke endringer i straffeloven. Til sammen med de endringer i straffeloven som ble vedtatt i 2005 og 2008 utgjør de den alminnelige og spesielle delen til straffeloven 2005. Endringene nå innholder kapitler i straffeloven om vern av informasjon og informasjonsutveksling, om uriktig forklaring og anklage, om vern av folkehelsen og det ytre miljø, vern av den. Dom i Frostating lagmannsrett 19. april 2018 - motarbeiding av rettsvesenet, straffeloven § 157 Les mer. Dom i Eidsivating lagmannsrett 23. mars 2018 - hastighetsoverskridelse. 23. mars 2018 Saker behandlet i retten. En tjenesteperson var tiltalt for å ha kjørt i 135 km/t i en skiltet 80 km/t sone

Ytringsfrihet, rasismeparagrafen Dropp straffelovens

Tilregnelighet, sakkyndighet og straffeloven . KRONIKK: I mange rettssaker er vurdering av tilregnelighet etter straffeloven et sentralt tema. Det kan være vanskelig å forstå hva «tilregnelighet» er ANVENDELSE AV STRAFFELOVEN § 343 HVOR DET HANDLES MOT ET KONVENSJONSSTRIDIG YTRINGSFORBUD FASTLAGT VED MIDLERTIDIG FORFØYNING Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 19 Jf. tvisteloven § 21-4 jf. § 21-4, § 24-4 og § 26-5 og straffeprosessloven § 109a, § 115 (1), § 116 og § 21 Straffeloven § 271 Anke fra domfelte i sak om vold mot en elev ble ikke tillatt fremmet. Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. september 2019, HR-2019-1719-U, (sak nr. 19-119477STR-HRET), straffesak, anke over do

Straffeloven § 19

Hjem > Aktuelt > Ny bestemmelse i straffeloven - en milepæl. Ny bestemmelse i straffeloven - en milepæl. Stortinget vedtok i går nye bestemmelser i straffeloven om smitteoverføring av alvorlige sykdommer. Mennesker som lever med hiv som enten er på behandling eller bruker kondom, kan ikke lenger straffes. Loven trer i kraft 1. juli 2017 4 Se også Hilde E. Paulsen Forholdet mellom vegtrafikkloven § 3 og straffeloven § 239, særavhandling nr. 66, Universitet i Tromsø, 1995 s. 1. 5 Se Magnus Matningsdal, Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom, Jussens Venner, 2002 s. 89 - 133 (s. 92). 6 Se Johs. Andenæs, Norsk Straffeprosess Bind I, 3. utgave, Oslo 2000 s.

Politiet skal etterforske Hurtigrutenen lille blomster bil jyske bank’s mercedes – BANK NEWSSexdukker i barnestørrelse – Nyheter – NRKMercedes-Benz-S-Clas – BANK NEWS Jyskebank
 • Anastasia catch the millionaire verheiratet.
 • Multi 3a flersifrede tall.
 • Wik og walsøe whitewood.
 • West side story somewhere.
 • Gelöschte partition wiederherstellen kostenlos.
 • Verbandsgemeinde meisenheim stellenangebote.
 • Babygalerie sömmerda.
 • Zo skin health before and after.
 • Tsar alexander iii.
 • Tangle teezer test.
 • Liam hemsworth and chris hemsworth.
 • Lichtkunst künstler.
 • Toe fungus.
 • Marie curie oppfinnelse.
 • Weber grill elektro q 2400.
 • Jobb i sveits.
 • Affektive lidelser definisjon.
 • Norges mektigste personer.
 • Club carlson reservations.
 • Prince of wales theatre.
 • Super mario bros 4.
 • Hartkäse selber machen.
 • Gyldig pass.
 • Tanzen ü40 heidelberg.
 • Hercule et le taureau du roi de crete.
 • Mars karpe diem genius.
 • Hansa logo.
 • Patetisk synonym.
 • Sitrusfrukter kiwi.
 • Ein haus für punks 1993.
 • Firefly mexico comentarios.
 • Varadero.
 • Fargehjulet.
 • Lær studieteknikk.
 • David bisbal lo tenga o no descargar mp3 gratis.
 • Gaming stol prisjakt.
 • Gymnastics grips norge.
 • Assassins creed origins deluxe edition.
 • Nav meldekort spørsmål.
 • Hvordan henge opp bilder på gipsvegg.
 • Visuelle virkemidler norsk.