Home

Athenske demokratiet og den romerske republikken

Det athenske demokratiet og den romerske republikk Demokratiet erstattet den aristokratiske styreformen i Athen. Demos betyr folk og kratos betyr makt, folkestyre. Det politiske systemet besto av tre deler - folkeforsamling, rådsforsamling og embetsmennene. Folkeforsamlingen var bare åpen for mannlige borgerer over 20 år, og begge. Det athenske demokratiet Det athenske styresystemet hadde først en aristokratisk styreform. En aristokratisk styreform vil si et system som ble styrt av de beste. Ordet aristokrati kommer igjen fra to ord, aristos som betyr best og kratos som betyr makt. Den aristokratiske styreformen ble senere byttet ut med demokrati Diskuter bakgrunnen for at Roma innførte republikken i år 509 f.Kr. Hva er forskjeller og likheter mellom det athenske demokrati og den romerske republikk? Hvilke land har i dag en styreform som likner på den romerske republikken Det athenske demokratiet er det første kjente eksempelet på et direkte folkestyre vi kjenner til. Det ble gjennomført etter en folkelig oppstand mot adelsstyret i Athen i 508 fvt. og fikk sin institusjonelle forankring gjennom en serie reformer foreslått av Kleisthenes i 507 fvt. Til tross for mange justeringer og flere oligarkiske kuppforsøk, overlevde det athenske demokratiet i flere. Oppgaver fra læreboka: Historie: Romerriket og Antikkens Hellas Hva er forskjeller og likheter mellom det athenske demokrati og den romerske republikk? Hvilke land har i dag en styreform som likner på den romerske republikken? Oppgave 2. Beskriv overgangen fra republikk til keiserdømme. Hva var pax romana, og hva slags virkninger fikk den.

Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. i den greske bystaten Athen, bestående av byen Athen og det omliggende landbruksområdet Attika.Det er et av de første demokratiene i verden. Andre greske bystater organiserte seg også i demokratier, de fleste fulgte den athenske modellen, men ingen er så godt dokumentert som Athens Den romerske republikk (latin: Res publica Romana ) er betegnelsen på styreformen for byen Roma og oldtidens romerske sivilisasjon. Republikken ble den styreformen for etter at dets det romerske kongedømme ble veltet, tradisjonelt datert til 509 f.Kr., og endte med etableringen av romerske keiserriket i 27 f.Kr. Det var under republikken at Romas ekspanderte fra byens umiddelbare omgivelser. Romerriket var et rike i antikken med utgangspunkt i byen Roma. Det var et av historiens mektigste imperier. Begrepet Imperium Romanum betegner romernes herredømme over andre. Det var ikke navnet på en stat eller et land, slik den norske betegnelsen «Romerriket» kan gi inntrykk av. Romerriket hadde en helt annen struktur enn en moderne stat. Utgangspunktet for det romerske imperiet var.

Det athenske demokratiet og den romerske republikk

På den måten oppsto vår oppfatning av at det er en sammenheng mellom demokratiet vårt og det som fantes i Athen. Frihetsrettighetene går igjen. Men selv om nåtidens demokrati altså verken praktisk eller organisatorisk har så mye å gjøre med det som fant sted på torget i det gamle Athen, er det likevel likhetspunkter Athenske demokratiet og den romerske republikken. Hellas' historie går tilbake til grekernes ankomst i Europa en tid før 1500 f.Kr., selv om det bare har vært en uavhengig gresk stat kalt Hellas siden 1821 Gammelromersk motvilje mot alt som minnet om luksus førte til at teateret under den romerske republikken var meget enkle, og permanente teaterbygninger kom først Det athenske demokratiet vs D en romerske republikken Den romerske republikken Likheter Det athenske demokratiet Roma oppsto ved elva Tiberen i Italia, den romerke repunlikken ble innført i 510 f.kr Egen folkeforsammling Det var de rikeste som hadde mest innflytelse Det romerske Den romerske republikken var på ingen måte noe demokrati i ordets rette forstand altså et folkevalgt folkestyre. I så måte var heller ikke det greske demokrati et rent demokrati etter vår standard, men dog ikke så elitepreget som romerriket var

Det athenske samfunn og den romerske republikk

 1. Demokrati og innflytelse fulgte Romas sosiale lag. I Roma var den enkelte borgers anledning til å påvirke mer begrenset. Formålet med republikken var først og fremst å hindre én enkelt person i å ta makten, og derfor besto den av en gruppe organer som holdt hverandre i sjakk
 2. Den romerske republikken (perioden før Caesars 'romerske rike) Demokrati har sin egen historie. Det athenske demokratiet var ikke strukturert slik vi ville forstå demokratiet i dag Alle subtilitetene er involvert i skillet mellom demokrati og republikk. Demokratiet på den venstre venstresiden sier flertall vil herske,.
 3. Det athenske demokratiet varte bare i ca. 100 år og var derfor unikt for sin tid. Men arven fra grekerne lever videre i moderne tenkning, for eksempel i folkesuverenitetsprinsippet - tanken om at makten skal utgå av folket - og i maktfordelingsprinsippet - tanken om at makten må deles og spres på flere hender for å unngå maktkonsentrasjon

Historie Vg2 og Vg3 - Republikken Roma - NDL

 1. Det greske demokratiet som før bare omfattet en liten del av befolkningen, omfatter nå alle. Frihet, likhet og brorskap-fra den franske revolusjon og opplysningstiden var den gang da ikke kjent, men har kommet for fult i dag. Den romerske republikk har dannet basis for mye av styresettet vi kan f.eks. finne i de forente stater, USA
 2. Det athenske demokrati, der varede fra 508/507 f.Kr til 322/321 f.Kr er det bedst kendte eksempel i historien på direkte demokrati i modsætning til den repræsentative eller parlamentariske form for demokrati
 3. Kanskje som en naturlig utvekst av athenske demokratiet, den første dokumenterte representativt demokrati dukket opp rundt 509 f.Kr. i form av den romerske republikk. Mens den romerske republikkens grunnlov var stort sett uskrevne og håndheves av skikk, det skissert et system av sjekker og balanserer mellom de ulike statsmaktene
 4. I år 27 gav senatet ham til og med den ærefulle tittelen Augustus, den ærverdige, for hans rolle i å ha reddet republikken. Han ble øverste hærfører og samfunnets religiøse leder på livstid og fikk vetorett over senatet. Dette regnes som startet på den romerske keisertiden

Den romerske eliten ble karakterisert enten av deres politiske status eller økonomisk formue. Også forskjellen mellom fattige å rike var eksmtre i de romerske samfunnen, noe som var med på å øke forskjellen mellom befolkningen edna mer. Familien var serdeles viktige i romerske samfunn og dannet grunnlaget for hverdagen Sammenlign det athenske demokratiet, den romerske republikken og det norske demokratiet. Roma var en aristokratisk stat - selv om alle borgere kunne møte i folkeforsamlingen - var det ingen rom for diskusjon, som i Athen. I Roma stemte folkeforsamlingen kun for/imot ferdig utarbeidede forsla Antikkens historie - Den europeiske sivilisasjonens røtte

Athenske demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. i den greske bystaten Athen, bestående av byen Athen og de omliggende landbruksområdet Attika. Det er det første kjente demokratiet i verden. Andre greske bystater organiserte seg også i demokratier, de fleste fulgte den athenske modellen, men ingen er så godt dokumentert som. Republikken var således den første styreform ledet af folkevalgte repræsentanter (i modsætning til f.eks. det athenske demokrati, hvor alle borgere kunne deltage i beslutningsprocessen (det vi i dag kalder direkte demokrati) og hvor alle offentlige embeder gik på omgang mellem borgerne

Det athenske demokrati - Store norske leksiko

Og etter at Alexander den store på sin måte hadde gjort inntok, og brukt opp store deler av gresk ressurser endte det med at hele området ble holdt av andre og sterkere krefter, og til slutt endte det da også med at romere tok over hele gesjeften, og de forskjellige greske bystatene på en måte overlevde som en skygge av sitt gamle seg, de fikk ikke engang lov og krangle seg imellom om. Athenisk demokrati (6. århundre -322 fvt) er det mest kjente eksemplet på sistnevnte form; klassisk Sparta (ca. 550-371 fvt.) var en militaristisk polis med en bemerkelsesverdig blanding mellom monarki ( dobbelt kongedømme), aristokrati ( Gerousia) og demokrati ( Apella); den romerske republikken (ca. 509-27 fvt.) hadde en blandet.

Krigene i den romerske republikken Roma dukket bare gradvis som leder av Italia og deretter Middelhavet. Fra og med den legendariske perioden under konger, hadde Roma slått seg sammen med Sabines (som i voldtekt av Sabine kvinner) og etruskerne (som hersket som konger av romerne). Under den romerske republikk, dannet Roma avtaler med nærliggende landsbyer og bystater å tillate dem å forene. - Demokrati (509 f.kr.- ca. 350 f.kr.) gjør at det har mye mer å si å være en borger - Folket fikk være med å bestemme - Skole (privat) - Hadde en aktiv utenrikspolitikk, altså drev mye handel - Folkeforsamlinger - alle borgere over 19 hadde adgang og talerett. Embettsmenn ble valg, lover ble vedtatt og viktige avgjørelser ble fattet Oldtiden og den gresk-romerske antikken - tidlige sivilisasjon, bystater og imperier. Demokratiet i Athen. Romerriket. Styreformen i den romerske republikken. Romerriket under keiserne. Den romerske freden. Arven etter antikken Byen skal i sin glanstid ha hatt opptil 700 000 innbyggere. Byen, som var en betydelig sjømakt, ble ødelagt av den romerske republikk etter punerkrigene i 146 f.Kr. Den ble siden gjenoppbygget og utviklet til romerske Kartago som ble en betydelig by i den romerske provinsen Africa

Likheter mellom athen og romerriket b

Den romerske rettskulturen har på mange måter gitt grunnlag for den samfunnsutvikling vi lover med de velkjente Athenske lover gitt av Solon4 som forbilde. under republikken og i keisertiden. Sekvensen var beregnet på menn av senatorstand, og I principatet delte keiser og senat den politiske makten mellom seg, mens keiseren hadde monopol på militær makt. BA-oppgaven kan være komparative (for eksempel den romerske republikk sammenlignet med det athenske demokratiet),eller fokusere på spesielle hendelser og utviklingsforløp og overgangen fra republikk til principat Det athenske demokratiet i lærebøkene 3.4 - Den romerske republikken Den greske og romerske sivilisasjonen har en lang og komplisert historie, og det er nødvendig å avgrense hvilke sider av deres historie jeg tar med i analysen av lærebøkene. I Hellas' tilfelle vil je De gamle grekerne i Aten og maktfilosofen Machiavelli ville vært såre enige om at maktfordeling og demokrati er like livsviktig som det Vi kan verken ha rent tyranni, monarki eller demokrati. Her er det sterke likheter med det athenske demokrati.- Atenerne fordelte makten på ulike som han fant i den romerske republikk.

Diktatur. Merkelig nok kommer ordet diktator fra et embete i den romerske republikk. På latin kommer ordet fra dictare som betyr å si noe igjen og igjen. En diktator ble normalt utnevnt for en begrenset periode på seks måneder når det var behov for spesielle tiltak Den tredje republikk var det lengste styresett i Frankrike siden den franske revolusjon i 1789 Den tredje republikken i Frankrike (fransk La Troisième Republique, ofte stava La 3ème Republique) varte frå 1870/75 til 10. juli 1940 og er ei nemning på det franske styresettet og i vidare tyding tidsrommet i fransk historie mellom det andre franske keisardømet og Den fjerde republikken.Det.

Athenske demokrati - Wikipedi

4. Pek på forskjeller mellom demokratiet i Athen og dagens demokratier. 5. a. Hvordan ble Sparta styrt? b. Hva kjennetegnet ellers samfunnet i Sparta? Pek på årsaker. 6. Hva menes med hellenismen, og hvordan oppstod den? 7. Gjør rede for hvordan den romerske republikken ble styrt Kvinner og demokrati 5 (Jameson, Katz, kilder: Ancient Greek Democracy s. 249-263) Diskusjonspresentasjon. Borgerne i Athen, en priviligert, parasittisk minoritet? 4 + 5. I hvilken grad var det athenske demokratiet avhengig av . a. kvinnenes innsats for husholdet (oikos) b. metoikenes handels- og produksjonsvirksomhet. c. slavenes arbeidsinnsat Den romerske republikken (latin Res Publica Romanorum) er ei nemning på styresettet i det området byen Roma herska over frå 510 fvt. til omdanninga til det romerske keisarriket.Sjølve omgjeringa frå republikk til keisarrike var ein lang prosess, men det er ofte sett i samanheng med Julius Cæsar si utnemning av seg sjølv som diktator på livstid i 44 fvt., og 2. september 31 fvt., slaget. Den startet imidlertid tidlig på 1100 tallet , som en maktkamp mellom paven og den tysk-romerske keiseren over hvem som skulle utøve På mange måter de samme idealer som hadde kjennetegnet det athenske demokratiet. Som tidligere hevdet så etablerte de nord italienske republikker handels kolonier(særlig i det østlige.

12. Friheter og rettigheter i Athen. 13. Ober/Hansen-debatten: Likheter og forskjeller i syn på det athenske demokratiet Opponentkommentar: 25, 26, 27 11.02.2008: Jon W. Iddeng Seminarrom 410 Niels Henrik Abels hus Den 'klassiske' romerske republikken og blandingsforfatningen Det politiske systemet i den romerske republikken(ca. 100 f.Kr.) Senatet var det mektigste politiske organet. Medlemmene var menn fra de ledende borgerfamiliene(ca. 300). Ikke åremål(man kunne altså sitte mer enn ett år avgangen, og man visste ikke hvor lenge man ble sittende) Gresk og romersk politisk historie (Heftet) av forfatter Per-Bjarne Ravnå. Historie, oppkomsten av det athenske demokrati, og har tatt doktorgraden på en avhandling om politikk i den romerske republikken Den romerske republikken grunnlegges Roma (også Det er det første kjente demokratiet i verden. Andre greske bystater organiserte seg også i demokratier, de fleste fulgte den athenske modellen, og den østromerske keiser Zenon valgte å ikke utpeke en ny vestromersk keiser

Den greske halvøya ble en romersk klientstat i 146 f.Kr.; Egeerøyene ble lagt til dette territoriet i 133 f.Kr..Athen og andre greske bystater gjorde opprør i 88 f.Kr. Utgreining og sammenligning, av de to styreformene i demokratiet Athen og republikken Roma. Oppgavetekst: «Sammenlign det politiske styresystemet i Athen med. Den romerske republikken grunnlegges Roma (også kalt Rom) er hovedstad i Italia og i tillegg hovedstad for Den hellige stol og Malteserordenen, som begge er suverene. I antikken var Roma hovedstad i Romerriket, datidens suverent største og mektigste stat. Roma kalles «den evige stad», på latin urbs aeterna

Den romerske republikk - Wikipedi

Etter Vestromerrikets fall fortsatte det romerske imperiet å påvirke politikken og maktkampen i Middelhavsområdet og midtøsten i fra Konstantins by Den greske antikken 19/08/201 Den romerske republikken; Det romerske keiserriket; Athen utviklet et styringssystem der de vanlige borgerne fikk mye makt og innflytelse, derav navnet demokrati Det vil si at det var mange fler som ikke hadde stemmerett. Andre greske byer dannet også etter hvert, og mange fulgte den athenske modellen, men ingen ble så.

Athenisk demokrati utviklet seg rundt det sjette århundre f.Kr. i den greske bystaten (kjent som en polis) i Athen, bestående av byen Athen og det omkringliggende territoriet Attica.Atenensk demokrati blir ofte beskrevet som det første kjente demokratiet i verden. Andre greske byer opprettet demokratier, de fleste etter den athenske modellen, men ingen er like godt dokumentert som Athenes. II Antikken og samtalen Fremveksten av demokratiske ideer i greske bystater Mål: Analysere fremveksten av demokratiske ideer i greske bystater. Først må vi definere begrepene. Demokrati betyr folkestyre, og de greske demokratiene er de første i verdenshistorien. Hver borger hadde stemmerett, og for å bli borger, måtte man være over 25 år og

I denne introduksjonen til gresk og romersk historie beregnet på historiestudenter ved universiteter og høyskoler, kan du lese om framveksten av bystatene i Hellas fra omkring år 1000 f.Kr., via den romerske ekspansjonen under republikken i århundrene f.Kr. og stabiliseringen i den påfølgende keisertiden og fram til Romerrikets fall i vest på 400-tallet e.Kr Kurset gir en grundig innføring i faktorene som påvirket politiske avgjørelser i Den romerske republikk, med hovedfokus på perioden fra ca. 150 til 49 f. Kr. Det innbefatter kunnskaper om materielle og kulturelle forhold for alle lag av den romerske befolkningen, og god forståelse for mekanismene som virket i de politiske prosessene Hvilke kriser gjennomgår den romerske republikkens fra slutten av 100- tallet f.v.t.? Den romerske republikken gikk blant annet en landfordelingskrise. Flere og flere romere ble eiendomsløse, noe som altså både var et sosialt problem, i og med at de ikke hadde nok å leve av, men også et militært problem, siden man ikke fikk nok soldater Aleksander den store hadde ingen klar etterfølger riket ble derfor delt i tre deler - Egypt, Syria, og Makedonia - under ledelse av makedonske generaler som etablerte seg som selvstendige konger. I disse rikene utviklet oppsto den hellenistiske kulturen. 7. Patrisierne, elitestanden, hadde størst makt i den romerske republikken. 8

Romerriket - Store norske leksiko

Hva er forskjellen mellom demokrati og republikk? Hovedforskjellen mellom et demokrati og en republikk ligger i grensene som regjeringen setter av loven, som har implikasjoner for minoritetsrettigheter. Begge regjeringsformene har en tendens til å bruke et representasjonssystem - dvs. at borgere stemmer for å velge politikere. Kapittel 8: Roma blir et verdensrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Den første puniske krig. Det athenske demokrati blev først initieret af Solon som konstruerede den i teorien. Den som virkeliggjorde den var alligevel Kleisthenes med sine reformer, 508 f.Kr.. Grunden var at alle frie mænd, som var mindst 20 år og havde en fader som var athensk borger i byen, eller dem som boede inden for bystatens område, måtte deltage ved valg til folkemenigheden Professer Doktor i pseudohistorie Johan Joensen giver her en letforståelig, om end vidtrækkende, gennemgang af det athenske demokrati. Velbekomme

Den nye athenske generalen, Demosthenes, Etter nederlaget var den athenske statskassen nesten tom, og imperiet så svekket at mange trodde dets storhetstid var over. Byen ble en turist-attraksjon for den romerske eliten, som kom for å studere de uvanlige spartanske tradisjonene Den athenske fuldborgers pligter og Det direkte demokrati. Den athenske fuldborgers pligter og Det direkte demokrati. Skip navigation Sign in. Search. Romernes republikk - Duration:. Den romerske republikken. Den romerske republikken ble til i 510 f.Kr. Før det hadde Roma vært styrt av konger. Ordet konge ble senere et skjellsord. Gjennom stenderkampene klarte plebeierne, folket, å skaffe seg politiske rettigheter og større innflytelse på styringen av republikken i forhold til de rikeste, patrisierne I forhold til demokratiets rolle i den romerske republikken er det muligens Fergus Millar som har trukket lengst i retning av å definere Roma som et demokrati. Gjennom en rekke kontroversielle artikler på 1980-tallet har han forsøkt å gjenopprette den romerske borgere

Det gamle Athen ga oss ikke demokratiet - Forskning

Romerske republikk Keiserriket Vestriket Østriket Via erobring og assimilering kom Romerriket til å dominere sørlige og vestlige Europa, Anatolia , Nord-Afrika , og deler av nordlige og østlige Europa. Roma dominerte alle områder langs Middelhavet , og var en av de mektigste faktorene i den antikke verden. Det er ofte gruppert inn i den klassiske antikken sammen med antikkens Hellas , og. Roma blir en republikk ledet av to konsuler som styrte sammen i ett år. De var øverste hærførere i krig. Fra 400-tallet f.Kr.: Romerne er i stadige konflikter med nabofolk på grunn av befolkningsøking og matmangel. Etter hvert ble krig en normaltilstand for den romerske bonden. Romerne gjorde krigsfanger til slaver

Andres meninger bør ikke diskvalifiseres på forhånd fordi man har fordommer mot personer og grupper. På 1700-tallet ble den moderne republikken for alvor etablert - i USA og i Frankrike. Samtidig var det i Europa (rester av) Det tysk-romerske keiserrike med sentrum i Østerrike Den romerske forma for tidleg demokrati har inspirert vestlege nasjonar i årti, både når det gjeld å lage eitt «parlament» for aristokratar og eitt for «vanlege folk», men òg med namna; senat og folkeforsamling er to namn som går igjen på mange av utviklingsstega til demokratiet i Vesten Hvordan gikk den romerske republikken fra å være en liten kongemakt i år 500 fvt. til å bli et av verdens største og lengstlevende riker? Her snakker vi oss fram til bor... - Luister direct op jouw tablet, telefoon of browser naar Episode 50 - Den romerske republikken van Den gang da - Historie og samfunn - geen downloads nodig

Athenske demokratiet og den romerske republikken

2) Skisser retorikkens betydning i den romerske republikken på 100-tallet f. Kr. i kontrast med det klassiske Athen på 400- og 300-tallet. Ø I motsetning til det klassiske Athen hadde den romerske republikken ikke noe di-rekte demokrati, men det fantes noen demokratiske elementer. Derfor var behove Den romerske republikken er ei nemning på styresettet i det området byen Roma herska over frå 510 fvt. til omdanninga til det romerske keisarriket. Sjølve omgjeringa frå republikk til keisarrike var ein lang prosess, men det er ofte sett i samanheng med Julius Cæsar si utnemning av seg sjølv som diktator på livstid i 44 fvt., og 2. september 31 fvt., slaget ved Actium Uglen som er avbildet på de mange athenske myntene er sannsynligvis det mest kjente dyret avbildet på en mynt. og i 508 ble Athen et demokrati. Og det er også rundt da vi ser et skille i myntene. Under tyrannen var myntene ofte enkle og kjedelige. i mayakulturen og i Den romerske republikken var ugle forbundet med uhell og død Hvordan gikk den romerske republikken fra å være en liten kongemakt i år 500 fvt. til å bli et av verdens største og lengstlevende riker? Her snakker vi oss fram til bor...- Ouça o Episode 50 - Den romerske republikken de Den gang da - Historie og samfunn instantaneamente no seu tablet, telefone ou navegador - sem fazer qualquer download Den Ancient Agora of Athens er det mest kjente eksempel på en gammel gresk agora, som ligger mot nordvest av Akropolis og avgrenset i sør av høyden av Areopagos og på vestsiden av åsen kjent som Agoraios Kolonos, også kalt Market Hill.Den første bruken av Agora var til et samlingssted for kommersiell, forsamling eller bolig

Republikk (fra latin: res publica, «stat», egentlig «offentlig sak») er en statsform for regjering hvor makten er gitt til valgte individer for en begrenset periode og som representerer velgerne og styrer i henhold til lovverket. I moderne tid er definisjonen av en republikk vanligvis begrenset til en regjering som utelukker en monark. Statslederen er direkte eller indirekte valgt, eller. Gresk og romersk politisk historie (Heftet) av forfatter Per-Bjarne Ravnå. Historie. oppkomsten av det athenske demokrati, etableringen av de hellenistiske rikene, og har tatt doktorgraden på en avhandling om politikk i den romerske republikken

Det athenske demokratiet vs D en romerske republikken by

Hverken den store bronsestatuen av Athena Promachos, dvs.Athene som kjemper i fronten, som stod mellom propyleene og Parthenon, eller den store elfenbeins og gullstatuen (krysselefantin) av Athena Parthenos, jomfruen som sto inne i Parthenon, var senter for kult.Kultstatuen av Athene skal ha falt ned fra himmelen som en gave til Athen, og var laget av oliventre Selv om den greske antikken er mer dominerende som inspirasjonskilde i vårt samfunn, enn den romerske, har også den satt sine spor gjennom forskjellige strukturer, former og fasonger (se: buer, broer, akvedukter, søyleganger, dører, pilaster) Kallirhoe er skrevet i det første århundret f.Kr. og er det eldste kjente eksempelet vi i dag besitter av den såkalte antikke greske romanen.Her.

Det formelle og reelle demokratiet «Folkets valg er den øverste lov», fastslo den romerske politikeren Marcus Tullius Cicero (106 - 43 før Kristus) Platon. Platon (Athen 428/27-348/47) er også en av våre aller største filosofer. I sine mange dialoger tar han opp alle vesentlige spørsmål vi kan stille oss, og gir svar som kan gjelde like godt i dag som den gang han skrev dem. Platon mente at dialogen var den beste måten å få frem filosofiske tanker på, og i det er det mange filosofer som har vært enige med ham, men ingen som har. I denne introduksjonen til gresk og romersk historie, særlig beregnet på historiestudenter ved høyskoler og universitet, kan du lese om fremveksten av bystatene i Hellas fra ca 1000 fvt, via den romerske ekspansjonen under republikken i århundrene fvt og stabiliseringen i den påfølgende keisertiden og fram til Romerrikets fall i vest på 400-tallet

Forskjeller: Antikkens Roma vs Athen - Historie - VG Nett

Historie Vg2 og Vg3 - Den romerske antikken - NDL

Republikken ble forankret i en grunnlov og utviklet en avansert kodeks med sivile lover. Ingen av delene etablerte imidlertid noen varig politisk orden. I prinsippet var den romerske republikken et slags demokrati; alle statsmaktens utøvende politikere og lovgivende menn ble valgt til sine embeter. I praksis var den romerske republikk et oligarki Pris: 371,-. heftet, 2007. Sendes i dag. Kjøp boken Gresk og romersk politisk historie av Per-Bjarne Ravnå (ISBN 9788202238049) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

gresk storhetstid og romersk republikk - Noddi . READ. Hellas i antikken. Fra Mykene. til • ville ha en blanding av kongedømme og demokrati • mente kvinner var ufullstendige mennesker og. Den romerske republikken. 510- 30 f.Kr. Keiserdømmet. 30- f. Kr til 476 e. Kr. Østromerrikets I Augustus 'tid oppstod også ideen om at prinsene og den romerske staten i stor grad var den samme. Tilfellet med den romerske republikkens raske utglidning til et autokratisk regime som maskerte som en republikk viser hvor lett den transformasjonen kan skje. Om forfatteren. Timothy Gamle greker ville ikke gjenkjenne vårt demokrati Sjekk Det athenske sjøforbundet oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Det athenske sjøforbundet oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Demokrati og republikk . Når vi bruker ord som demokrati og republikk tenker vi kanskje ikke over at det er arv fra antikken. Men det er det, bare at begrepene har ett litt annet innhold i dag enn for to tusen år siden, men grunntanken er den samme. Inspirasjon og forbilder. Opp gjennom historien har menneske i Europa jevnlig hentet.

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Ny!!: 508 f.Kr. og Demokrati · Se mer » Den romerske republikk. Den romerske republikk (latin: Res publica Romana) er betegnelsen på styreformen for byen Roma og oldtidens romerske sivilisasjon

Hvem var mest demokratisk i antikken? historienet

 • Dna polymerase 1.
 • Adaptasjonsanalyse.
 • The walking dead staffel 8 wer stirbt.
 • Ai artificial intelligence ending.
 • Ravn kråke.
 • Hvordan henge opp bilder på gipsvegg.
 • 2 chainz wife.
 • Hva er en mor.
 • Hotel alter brauhof bad belzig.
 • Føde på privatklinikk.
 • Laksevåg vgs elektro.
 • Konto eröffnen online.
 • Jedes wochenende allein.
 • Polere corian.
 • Ashwagandha life.
 • Horoskop skorpion morgen frau.
 • A creme oparfymerad.
 • Hay bøying.
 • Garage mieten hildesheim nordstadt.
 • Ekstremvær vestlandet.
 • Ovnslakk biltema.
 • Skoliose österreich.
 • Vann på laminat.
 • Takstol produsent.
 • Adam & eve türkei hotelbewertungen.
 • Camping stjørdal kommune.
 • Zitate geburtstag frau.
 • Dikt nytt hjem.
 • Wave gothic treffen 2018.
 • Anunnaki.
 • Wave gothic treffen 2018.
 • Cc cowboys halden.
 • Ausländeranteil wuppertal 2017.
 • Leeds map.
 • Digitalisering av lyd.
 • Hotel sonne eichstätt.
 • Kan man påvirke barnets fødselsvekt.
 • Drimmedua lyrics.
 • Technorama winterthur.
 • Löwe und waage 2018.
 • Helenas hemmelighet anmeldelse.