Home

Etterretning forsvaret

Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret, og støtter sivile norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Tjenesten samler inn informasjon og varsler om forhold som kan true Norge og norske interesser Overvåkning og etterretning Å vite hva som foregår er en Dette er igjen med på å dimensjonere Forsvaret til å . kunne håndtere trusler og utfordringer i fremtiden. Etterretningstjenesten støtter også militære operasjoner fortløpende med situasjonsanalyser En innføring i de hemmelige tjenestenes plass i åpne og demokratiske samfunn. Forsvarets høgskole tilbyr militært og sivilt ansatte i Forsvaret / forsvarssektoren et etter- og videreutdanningsemne på 10 studiepoeng om etterretning og etterretningens rolle i samfunnet

Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen.. Stortinget har tilsyn med etterretningstjenesten gjennom EOS-utvalget Koordinater Forsvarets etterretningsskole (FES), tidligere Etterretningstjenestens våpenskole (EVS), Forsvarets Etteretningshøgskole (FEH) og Forsvarets skole for etterretning og sikkerhet (FSES), er en norsk militær skole i Lutvann leir i Oslo.Skolen tilbyr språk- og etterretningsutdanning.. Etterretningsskolen er underlagt sjefen for Etterretningstjenesten

Etterretnings­tjenesten - Forsvaret

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret. Tiltrer som sjef for Etterretnings­tjenesten Nils Andreas Stensønes (56) overtar tirsdag jobben etter Morten Haga Lunde. nyheter etterretning sjøforsvaret. Meld deg på vårt nyhetsbrev her! Få de viktigste forsvarsnyhetene rett i mailboksen hver morgen etterretning og myndighetsutøvelse, mer tilstedeværelse og bedre mobilitet, sikring å bruke penger på Forsvaret er de samme som i 2015 og 2016da planen ble lagt. Når viktige , forutsetninger endrer seg, er sjelden det beste å la en plan ligge fast

Forsvaret og koronaviruset. Informasjon for tilsette, soldatar og presse om Forsvarets aktivitetar og tiltak under koronavirusutbrotet. Les om Forsvarets tiltak. Forsvarets oppgaver Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk Kjetil Stormark. Kjetil Stormark er en journalist, forfatter og redaktør med mer enn 30 års journalistisk fartstid. Hans spesialområder er forsvars- og sikkerhetspolitikk, Forsvaret, politiet, terrorangrepene 22. juli 2011 spesielt og terrorisme generelt, etterretning, ekstremisme og historiske forhold fra den kalde krigen Etterretning er informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. Etterretning er både: en prosess bestående av informasjonskrav, informasjonsinnhenting, bearbeiding og analyse; og et produkt; sikring av prosessen og produktet gjennom kontraetterretning; og dekkoperasjoner Etterretningsbataljonen er en avdeling i den norske Hæren.Bataljonen har base på Setermoen leir i Indre Troms og består av cirka 200 ansatte.. Avdelingen består for meste av vervede soldater, men i 2019 startet en ny ordning som lar vernepliktige kandidater konkurrere om plass som etterretningsanalytikere

Overvåkning og etterretning - Forsvaret

Etterretning, politikk og samfunn - Forsvaret

Etterretning må leveres i tide for å ha relevans for oppdrags-giverens beslutninger. Dette innebærer at tidspunktet for leveranse av etterretningsprodukter vil kunne være styrende selv om et bredere kildetilfang og en videre bearbeiding kunne hevet kvaliteten på produktet Deler etterretning med Jordan. Forsvaret Magnus Lysberg. UTENLANDSOPERASJONER: De norske spesialstyrkene har vært tungt engasjert i flere kriger de siste tiårene. Her fra 2012 i Kabul, hovedstaden i Afghanistan. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD,. Norsk etterretning er etterretningsvirksomhet drevet av norske myndigheter. En etterretningstjeneste skal innhente, kategorier og bearbeide disse for å kartlegge hvor største sårbarhet er og hvilke risikoreduserende tiltak innenfor Forsvaret som må treffes Etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. I tillegg til informasjonsinnhenting utøver en etterretningstjeneste også analyse av informasjon, kontraetterretning og dekkoperasjoner Hva er egentlig etterretning i dagens informasjonssamfunn, og hvordan skiller den seg fra annen type informasjonsinnhenting? Hvordan er samspillet mellom etterretning og beslutningstaker? Gjennom spørsmål som dette skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter, men også holdninger, rundt forhold som kan tenkes å påvirke tjenestenes relevans, legitimitet og tillit

I Forsvaret har etterretning en sentral plass i Hærens plan- og beslutningsprosess, noe man lærer på Forsvarets Krigsskole og Stabsskole. Det er ingen motsetningsforhold til politiets samfunnsoppdrag. Politiet skal ivareta egen sikkerhet, beskytte borgere, samfunnet og demokratiet. Dermed. Forsvaret utvikles i henhold til et sett grunnleggende kapabiliteter, såkalte basisevner, for å kunne løse sine oppgaver. Felles for disse basisevnene er at IKT inngår som en nødvendig bestanddel i alle. Etterretning - Forsvaret må ha evne til å danne seg nødvendig situasjonsforståelse gjennom etterretning og overvåking Oppbygging av forsvaret var en prioritert oppgave i den nye staten, som samtidig sto overfor store utfordringer på flere områder, ikke minst mottaket av flere hundre tusen innvandrere, de fleste fordrevet fra arabiske stater. Dette ga samtidig IDF tilgang på mannskaper - og israelsk etterretning tilgang på arabisk-kyndige

Utvid forsvar og etterretning til nettet for å verne om driftskritisk informasjon og opprettholde nasjonal sikkerhet. Finn ut mer. Sterkere allianser og partnerskap. Sterkere allianser og partnerskap. Del informasjon på en sikker måte, i felles operasjoner og med allierte og koalisjonspartnere,. Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære etterretningstjeneste for utenlandsetterretning. Etterretningstjenesten er en fellesavdeling underlagt forsvarssjefen. Dens hovedmål er å sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en. Forsvar Kinesisk etterretning har flere ganger fått tak i norsk romteknologi. Norsk høyteknologi, som her ved Andøya Space Centre, er interessant for kinesisk etterretning, heter det i E.

Kampen mot terror krever nytenkning – Human Rights Service

Etterretningstjenesten - Wikipedi

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Lovrevisjonen ble påbegynt i 2017 og innebærer en gjennomgang og oppdatering av hele Etterretningstjenestens rettsgrunnlag - Hadde jeg vært fremmed etterretning ville jeg sett på dette som et kraftfullt planleggingsverktøy, Hun er sjef for Forsvarsstaben og er nummer to i kommandorekken i Forsvaret

Forsvaret skal bidra til at militære trusler mot Norge ikke oppstår. Forsvaret skal sammen med allierte sikre kollektivt forsvar av Norge og allierte mot trusler, anslag og angrep. Gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner og kapasitetsbygging i utvalgte land, skal Forsvaret forebygge krig og bidra til sikkerhet og stabilitet Foto: Forsvaret - Ikke godt nok skodd. Karsten Friis, har evnen til å «sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking og etterretning» blitt dårligere i 2019 Forsvaret bekrefter at stasjonen drives av Etterretningstjenesten. E-veteranen Einar Hanssen hevdet at lytteposten ble overtatt og fjernstyrt av tysk etterretning. PST advarer om spionasje mot regjering, Storting og forsvaret. PST er bekymret for fremmede staters etterretningsvirksomhet. Sikkerhetstjenesten mener russisk, kinesisk og iransk etterretning har. Ifylgje Forsvaret består bataljonen av ei blanding av høgt akademisk utdanna personell og personell med høg teoretisk og realkompetanse innan militære fag. [4] Sjølv om bataljonen er underlagt styrkestrukturen til Hærens brigade, er bataljonen dimensjonert for å støtta alle norske operasjonar med etterretning

Forsvarets etterretningsskole - Wikipedi

Etterretningsbataljonen (Ebn) er en operativ, og hovedsakelig vervet, avdeling i Hæren, med hovedkvarter i Setermoen leir, Bardu kommune i Troms, etablert i 2002. Batajonen inngikk tidligere i Brigade Nord, men er nå direkte underlagt Sjef Hæren. Bataljonen har sin bakgrunn i etterretningsmiljøet i den tidligere Brigaden i Nord-Norge (Brig N), med dens gamle Hjulryttertropp og (fra 1961. Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen Militær etterretning har også vært en sentral aktivitet for forsvaret i Sør-Varanger. Den militære etterretningen har gode og moderne fasiliteter i Sør-Varanger kommune. Jeg ble som ordfører kontaktet av den militære etterretning om at generalløytnant Morten Haga Lunde ønsket et møte med meg

Tiltrer som sjef for Etterretnings­tjeneste

 1. Trykk på en lenke for å se aktuelle studieplaner Studieplaner for kull med oppstart i 2020; Studieplaner for kull med oppstart i 2019; Studieplaner for kull med oppstart i 201
 2. Foto: Forsvaret. Masteroppgaven er skrevet av stabsoffiser og oberstløytnant Øyvin Ravndal med 28 års allsidig erfaring i Forsvaret fra inn- og utland. Stoppe etterretning mot atomubåter
 3. - Etterretning fra NATO førte til økt terrorberedskap. Det skal ha vært etterretning fra NATO som førte til at Forsvaret valgte å øke terrorberedskapen. En norsk eller nederlandsk militærleir ble sett på som sannsynlige mål
 4. Forsvaret: Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr militære studier, og har ansvar for all høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsv..
 5. Bachelor i etterretning tilbys ved Forsvarets etterretningshøgskole, og spørsmål om utdanningen og jobbmuligheter burde rettes direkte til høgskolen.Du finner også mye informasjon på forsvarets nettsider, blant annet om videre muligheter etter utdanningen
 6. De siste månedene har det vært en rekke nyhetssaker om russiske og kinesiske spioner som blir tatt i Vesten. Det kan skyldes at mange vestlige etterretningstjenester har valgt «name and shame.

Forsvaret

Undervisning i avdelingens og seksjonens fagfelt, med vekt på etterretning, veiledning og oppfølging av studenter, sensur og vurderingsarbeid, samt drive relevant FoU-arbeid; Den ansatte må påregne å ta ansvar for og å bidra i koordineringen av fagmiljøets oppgaver etter retningslinjer fra lokal sje Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. En utdanning i Forsvaret er ikke det samme som ved de fleste sivile høgskoler- og universiteter. Noen dager er det tradisjonell klasseromsundervisning, mens andre dager tilbringes ute på øvelse, på trening eller skytebanen Høring - forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås a

Ola Kaldager (70) rusler rundt i et postkort av sommerlig idyll. Men er bekymret gjennom overvåkning og etterretning Forsvaret må ha selvstendig evne til å drive etter-retning for å etablere og vedlikeholde situasjons-forståelse i norske nær- og interesseområder. Forsvarets overvåknings- og etterretningsvirksomhet skal opprett-holde en god situasjonsforståelse Man kan søke opptak til krigsskolene eller andre utdanninger og spesialiseringer i Forsvaret (jegerkommandoene eller videre språkutdanning). Man kan selvsagt også søke andre stillinger, enten de er innenfor ledelse, språk, etterretning, utdanning eller en kombinasjon av disse Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet; S-2-2: Grunnleggende etterretning; Tema: Europa og USA; I november er det Luftforsvaret som er i fokus på Milforum. Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvaret ble opprettet som landets tredje forsvarsgren 10. november 1944 Det var etterretning fra NATO som førte til at Forsvaret torsdag ettermiddag valgte å øke terrorberedskapen

At forsvaret er i Afghanistan er jo en kjent sak og at man trenger folk som behersker språket er en naturlig følge. Kan det derfor være slik at forsvaret bruker dette for å promotere skolen, mens det er mer hemmelighold rundt hva man gjør når man har lært seg russisk eller arabisk Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet; S-2-1: Løpende etterretning; I november er det Luftforsvaret som er i fokus på Milforum. Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvaret ble opprettet som landets tredje forsvarsgren 10. november 1944. Frem til da hadde det eksistert to flyvåpen; ett i Marinen og ett i Hæren Du finner 17 ledige stillinger med søkeordet etterretning på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Norske myndigheter vet godt at russerne driver digital etterretning. De pleier bare ikke å si det høyt. Kommentar Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. «Basert på informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne. På grunn av et massivt etterretningstrykk fra fremmed etterretning, vurderer Etterretningstjenesten å bytte hjemmehavn fra Kirkenes til Harstad for etterretningsfartøyet F/S «Marjata»

Studietilbud Utdanning ved Forsvarets høgskol

Nei, nå har det jammen gått alt for lenge uten litt vaskeekte britisk hangarskipporno! HMS Queen Elizabeth skal om få strakser delta i Øvelse Joint Warrior 20-2, og dette for første gang som kjernen i Royal Navys nyopprettede hangarskipgruppe, som går under det meget overraskende navnet United Kingdom Carrier Strike Group (UKCSG).I den forbindelse tok hun i går imot fire F-35 fra No 617. etterretning. etterretning. Aktuelt / ETTERRETNING / Intervju. Aktuelt / ETTERRETNING / Intervju. Den potensielle spion. Spioner i kjøleskapet, i mobilnettverket, og i helsevesenet. Digitalt grense­forsvar under utredning. Øystein Bø svarer Sigve Indregard om digitalt grenseforsvar. Foredrag • 18.08.2017 Lagt ut for 3 dager siden. Org. nr: - Stillingsident: 4286455652 Presentasjon av stillingen:Forsvarets høgskole (FHS) er enSee denne og tilsvarende stillinger på LinkedIn

Slik jobber russisk etterretning mot Norge - Aldrimer

Les også: Forsvaret undergraver Regjeringens politikk. Etterretning og overvåking. Vekten er 2050 gram alene, eller rundt 2,5 kilo med utstyrspakken Nordic Unmanned skal levere, som er optisk og termisk kamera. Farten er rundt 13 meter per sekund, og flytid rundt 50 minutter. Indago 3 er en VTOL-drone (vertical takeoff og landing) forsvaret etterretningsbataljonen Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger I dag snakker både forsvarspolitikere og ledelsen i Forsvaret ganske åpent om målet med vår militære etterretning i havområdene i nord. Det er viktig for Norge - og selvsagt for USA og NATO - å ha korrekt kunnskap om hva som skjer hos vår store nabo i øst. Det samme gjelder selvsagt for Russland, motsatt vei innenriks etterretning nyheter forsvaret. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter

etterretning - Store norske leksiko

Forsvaret etablerte for første gang bachelorstudier i etterretning i 2013. I forbindelse med dette og at skolen fyller 60 år tas det nye navnet Forsvarets etterretningshøgskole i bruk fra 1. januar 2014 Forsvaret satser sterkere på å vinne tillit og støtte i befolkningen på sosiale medier og internett. I Afghanistan har norske soldater forsøkt å vinne krigen ved hjelp av psykologisk krigføring

Norske spesialstyrker bygget på tungtvannssabotasjen - NRK

Etterretningsbataljonen - Wikipedi

SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar. Heller enn å bruke pengene på jagerfly med en totalkostnad på 270 milliarder, og et forsvar innrettet mot å delta i internasjonale NATO-ledede kriger, ønsker SV et forsvar innrettet mot å forsvare Norge I fjor mente toppbyråkrater at FOST måtte få mer informasjon fra de de hemmelige tjenestene og trengte fullmakter til overvåking. Ett år senere vil departemantet vingeklippe dem Forsvaret vært engasjert i et antall operasjoner utenlands av svært varierende karakter. Gjennomgående trekk i de NATO-operasjonene Norge har deltatt i, er både at det fellesoperative er blitt mer og mer tydelig, men også at fellestaktisk samvirke gjennomføres på lavt taktisk nivå Siden starten i Palo Alto, Silicon Valley i 2004 har Palantir vokst enormt som leverandør av avansert programvare for dataanalyse til etterretning, forsvar, politimyndigheter og finansaktører i en rekke land. Hvilke planer de har for sitt nye datterselskap i Norge er foreløpig uvisst - Etterretning fra NATO førte til økt terrorberedskap. Det var etterretning fra NATO som førte til at Forsvaret valgte å øke terrorberedskapen, og en norsk eller nederlandsk militærleir ble sett på som sannsynlige mål, skriver Dagbladet

Forsvaret | Cosmopolis JournalenAntonsen, KatrineJakobsen, StåleJohansen, HåvardF16 - ForsvaretSanitet førstegangstjeneste – AvløpspumpestasjonAndreas Holmen - Universitetet i Stavanger (UiS) - AskerRussisk hangarskip ved norske oljeplattformer - Forsvaret - VG

Tysk militær etterretning oppdaget 20 islamister i forsvaret Av: Christian Skaug 5. november 2016, 16:49 I følge taushetsbelagte opplysninger lekket til tyske medier, har Tysklands militære etterretningstjeneste avslørt 20 islamister som har vervet seg til landets forsvar med sikte på å skaffe seg militær opplæring, skriver Die Welt Torgeir Haugaard / Forsvaret. Uten et oppdatert lovverk kan Norge risikere å bli et slags hackerparadis. Kronikk Dette er en kronikk. Dette er selvsagt en viktig del av det, men vi må ikke glemme at det er utenlandsk etterretning det er snakk om. Hovedkvarteret til Politiets sikkerhetstjeneste i Nydalen i Oslo En god etterretningstjeneste er avgjørende for forsvaret av Norge, og gjør det mulig å forsvare Norge mot truslene vi står overfor. Norsk etterretning har avverget terrorangrep mot Norge og.

 • Hotel friesenhof büsum.
 • Beef jerky usa.
 • Scandic laholmen strömstad sverige.
 • Nevrotisk test.
 • Trolltunga på ski.
 • Startivestfold.
 • Commedia dell'arte costumes.
 • Luftgevær konkurranse.
 • Juicy couture kosebukse.
 • Clinic 1 sandvika.
 • Baltics.
 • Dr ed bezahlung.
 • Sphynx cat tattoo.
 • Zoosk app.
 • Nova darmstadt hochzeit.
 • Klesfabrikk norge.
 • El miedo no anda en burro reparto.
 • Schimmel im keller gefährlich.
 • Ketten fädeln kindergarten.
 • Wacken 2018 datum.
 • Russebuss.
 • Bmi calculator child.
 • Den hvite slavehandelen.
 • Fosfor kilder.
 • Rent a wreck steinkjer.
 • Vipps beløpsgrense.
 • Sortland bibliotek søk.
 • Zabytki gdańska fontanna neptuna.
 • Arbeitslos mit 50.
 • Kichererbsen falafel vegan.
 • Zelf mochi maken.
 • Allergi blåbær.
 • Finne wifi passord ipad.
 • Berlinmurens fall konsekvenser.
 • Lavkarbo pizza.
 • Sanibel 4001 duschwanne.
 • Volvo xc40 leasen.
 • Hva betyr gult kort i langrenn.
 • Roman abramovitsj echtgenotes.
 • Otaku stream app.
 • Balines katt.