Home

Likestillingsloven definisjon

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person Likestillingsloven er en norsk lov som har til formål å fremme likestilling uavhengig av kjønn og loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.. Likestilling innebærer likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging. Hovedregelen er at loven forbyr forskjellsbehandling, men § 6 har kumulative vilkår som gir en svært snever åpning for lovlig. Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). Kapittel 1 Formål og virkeområde § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn. Likestilling innebærer: a) likeverd, b) like muligheter og rettigheter, c) tilgjengelighet og: d

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttryk.. Forbud mot seksuell trakassering videreføres i tråd med tidligere rettstilstand, men presiseres gjennom en mer objektiv definisjon enn tidligere. Seksuell trakassering defineres nå som enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jf lovens § 13 I Norge har likestilling mellom kjønnene vært vernet gjennom Likestillingsloven som ble innført i 1978. I 2018 trådde en ny lov i kraft. Denne erstattet den tidligere likestillingsloven og flere ulike diskrimineringslover. Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det.

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering § 21 - Kommuneloven §§ 36-38 og likestillingsloven § 21 - anvendelse på statlige nemnder og ikke-offentlige utvalg m v, herunder selskapsorganer § 3 - Likestillings- og diskrimineringsombudets kompetanse - Likestillingsombudets uttalelse i sak 2894/2005/42 TB/EJ om egg- og sæddonasjon bioteknologilove Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og. Formål. Likestillingsloven skulle fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners stilling i samfunnet. Den skulle sikre at kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og faglig utvikling. Formålet med loven var at de to kjønn skulle få like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid, men det var uttrykkelig sagt at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinnens. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002, blant annet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Likestillingsloven - Jusleksikon

Arbeidsmiljølovens kapittel 13 oppstiller vern mot diskriminering pga politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, og diskriminering på grunn av deltidsansettelse og midlertidig ansettelse, se lovens § 13-1. Diskriminering på grunn av kjønn rammes av likestillingsloven, se lov av 6. september 1978 Start studying Begreper-samfunnsfag kap 1-4. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dokumentet Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) fra 21.jun.2013 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Dokumentet Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). fra 09.jun.1978 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform eller politisk orientering 2 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING, KJØNNSBALANSE OG MANGFOLD 2018-2020 UiOs likestillingspolitikk er forankret i «Strategi 2020». I strategiplanen er den likestillingspolitiske hovedmålsettingen formulert slik: Et internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold o Likestillingsloven § 13 tredje ledd. Definisjonen inneholder både et subjektivt og et objektivt vilkår; oppmerksomheten må være uønsket, og finne sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet, men det skal også foretas en vurdering av handlingens objektive grovhet

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven

Kvotering benyttes for å indikere at man må gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer innen en yrkesgruppe, organisasjon, geografisk område, etc som man ønsker.Relevante identiteter for kvotering kan f.eks. være kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion eller geografisk tilhørighet PM-2018-2 Ny likestillings- og diskrimineringslov og nytt håndhevingsapparat . Dato: 24.01.2018. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen . Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Den erstatter likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering, som nå er opphevet Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskriminering og likestilling - Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Ny felles likestillings- og diskrimineringslov. Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft i 1. januar 2018. Den erstatter lovene likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering, som nå er opphevet

Likestillings- og diskrimineringsloven - regjeringen

Gudrun Holgersen:Likestillingsloven, særlig om lovens anvendelse i utdanning og arbeidsliv.Universitetsforlaget 1984. 234 s. Kr. 150. Gudrun Holgersens intensjon med denne boken er «å foreta en gjennomgang av en del av lovens regler og prøve å klarlegge innholdet av lovens påbud om lik behandling av kjønnene» (s. 9) Den norske likestillingsloven fra 1978 er en gjennomføring av denne erklæringen på nasjonalt nivå, og senere av kvinnekonvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering fra 1979. Men loven hadde neppe åpnet for positiv særbehandling i form av moderat kjønnskvotering uten innspillene fra den nye feministbevegelsen Definisjon av mobbing. Mobbing (eller trakassering) er negativ særbehandling over tid. Likestillingsloven fra 2002 definerer seksuell trakassering som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer, og denne loven gjelder i samfunnet generelt Bekymrer du deg over at du ikke kjenner innholdet i den nye arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.1.2006? Du kan slappe av - den nye loven inneholder stort sett de samme reglene som den gamle arbeidsmiljøloven fra 1977. Her gir advokat og arbeidsrettsekspert Nicolay Skarning en oversikt over den nye loven og endringene. 1. Innledning [

Lov om likestilling og diskriminering - NH

Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er beskyttet i flere lover. L ikestillings- og diskrimineringsloven gir gruppen et helhetlig vern mot diskriminering, og er et viktig virkemiddel for å sikre inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnet Arbeidsgiver har rett til å ta beslutninger i virksomheten gjennom arbeidsgivers styringsrett. De ansatte har imidlertid en medbestemmelsesrett som innebærer at de skal ha innflytelse på avgjørelsene som tas Likestillingsloven har i tillegg en egen definisjon for seksuell trakassering: Uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Jesnes og Retterås fra LDO utdypet disse definisjonene nærmere, og presenterte konkrete saker og avveininger som de jobbet med i det daglige

Den islandske likestillingsloven har en noe mer detaljert definisjon av seksuell trakassering: Any type of unfair and/or insulting sexual behaviour which is unwelcome and impairs the self-respect of the person affected by it, and which is continued in spite of a clear indication is given that it is unwelcome Flere former for trakassering. Seksuell trakassering deles gjerne inn i tre former: Verbale, ikke-verbale og fysiske utrykk. Verbale uttrykk er direkte bruk av kjønnede ord som hore og homse, kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, eller forslag om seksuelle aktiviteter.; Ikke-verbale former er visning av pornografiske bilder og mer indirekte former som meldinger. Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. og vil derfor ikke anses som arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljølovens definisjon av begrepet. På bakgrunn av dette vil ikke likestillingsloven § 4 komme til anvendelse i denne saken 1. likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermi-sjon. 2. diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, av-stamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 3. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsat Likestillingsloven har hatt stor betydning i norsk samfunnsliv og politikk, også for likestillingsarbeidet i UH- og instituttsektoren. Likestillingsloven har vært grunnlaget for det helhetlige arbeidet for å fremme like muligheter mellom kjønn. Formålsparagrafen om at loven skal fremme kvinners stilling gir muligheten til positi

Hva er likestilling? - Ung

 1. Her finner du brukerhistorier som er definert for Person og Enhet
 2. eringsnemnda av klager. Avgjørelse fra nemnda foreligger ikke foreløpig
 3. eringsloven og diskri
 4. På den måten stiller antagelig likestillingsloven lavere kvalifikasjonskrav enn direktivets definisjon av seksuell trakassering. På en annen side vil ikke gjeldende § 8 a om seksuell trakassering ramme adferd hvor intensjonen er å trakassere, men som likevel ikke oppleves som trakassering av den som trakasseringen ble rettet mot
 5. ering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper. Eksempler på forskjellsbehandling er diskri

likestilling - Store norske leksiko

 1. I tillegg beskriver likestillingsloven § 30 bestemmelser for hva man ikke har lov til å spørre om eller innhente opplysninger om i ansettelsesprosesser. Rådgivningstelefonen. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart
 2. utter og tenk over dette: Når du ser deg selv i speilet og virkelig tenker etter, hvem er det du ser? Hvem er personen i speilbildet? Hva står dette mennesket for, hvilke verdier har han eller hun? Og hvordan oppfattes dette mennesket av andr
 3. eringskomite mener, Likestillingsloven er ingen garanti for kvinners frigjøring, men den er et godt verktøy vi har mot manglende forståelse og vilje til å innse at vi har kvinnediskri
 4. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 5. Likestillingsloven § 4 gjelder kun ved ansettelser som kan innebære et arbeidsforhold i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven. og vil derfor ikke anses som arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljølovens definisjon av begrepet. Det samme vil gjelde for en vikar i en fastlegehjemmel,.
 6. Lørdag feires likestillingsloven i Molde. -Per definisjon kan vi ikke få for mye likestilling, for enten er man likestilt eller ikke, sier Stordal-ordfører Eva Hove (Ap)
 7. Lær definisjonen av storsamfunn. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene storsamfunn i den store norsk bokmål samlingen

diskriminering - Store norske leksiko

Video: Likestillingsloven - regjeringen

Den allmenne definisjonen på feminisme er at det er en ideologi med mål om å skape frihet, (1913), Likestillingsloven (1978) og retten til selvbestemt abort (1978) Pr. definisjon vil ikke feminismen kjempe for rettighetene til menn, hvis det er mennene som ligger bak på noen områder. Ofte hører vi at feminisme også gagner menn og at vi skal slutte å klage. Det er klart, et likestilt samfunn, hvor man selv kan bestemme hva man vil gjøre i livet, uavhengig av kjønn, er noe som gagner begge kjønn Kjønnsdiskriminering vil si å forskjellsbehandle folk på grunn av kjønn.Ordet brukes ofte synonymt med kvinnediskriminering.. Kjønnsdiskriminering skyldes ofte stereotype oppfatninger, med utgangspunkt i tradisjonelle kjønnsroller og holdninger, om at personer av ett kjønn er bedre egnet eller til bestemte oppgaver, uten at det er objektive biologiske grunner for dette Resultatlikhet definisjon. Et prinsipp for fordeling av goder som tildeler dem med størst behov mest Likhet vil si å ha samme status, kår og rettigheter som andre. Likhet er et meget sentralt begrep i moderne politisk tenkning, og har vært det siden Den franske revolusjon

«Forskerforbundets politikk for likestilling» er et verktøy for tillitsvalgte og medlemmer i arbeidet for kjønnslikestilling. Første del av dokumentet redegjør for generelle definisjoner og perspektiver på arbeid med likestilling, kjønnsbalanse og utfordringer knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, fulgt av målsettinger og tiltak.. I andre del av dokumentet gis det en oversikt. DEBATT Seksuell trakassering og jussen Ingen har monopol på definisjonen av seksuell trakassering. HAR KLAGET TIL FLERE AVISER: Trond Giske og Haddy N'jie Njie har hevdet at «Når en journalist. Likestillingsloven. Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979. Ny!!: Likestilling og Likestillingsloven · Se mer » Likestillingsombude Uansett: Nå vet du hva jeg mener når jeg sier feminisme, og det holder. Dette er ikke en kamp du kan vinne, det er ren kverulering. Grunnen til at jeg påpekte at det burde defineres i undersøkelsen, er ikke at jeg mener at det nødvendigvis må samsvare med min definisjon, men fordi det er best å vite hva man spør om og hva man svarer på likestilling oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Likestilling - Wikipedi

Seksuell trakassering er ødeleggende for læringsmiljøet Et læringsmiljø der seksuell trakassering forekommer er ikke bare brudd på paragraf 8 i likestillingsloven, det er også ødeleggende for kvaliteten i utdanningene Arbeidsmiljøloven har ingen definisjon av begrepene mobbing eller trakassering, men både arbeidstilsynet og forskjellige forskere har forsøkt å gi sine beskrivelser av fenomenene. I forhold til arbeidstakers mulighet for å kreve erstatning av arbeidsgiver, er de ulike forsøkene på å definere mobbing uten betydning (så lenge det ikke er snakk om seksuell trakassering, som er definert i. Han mener den er i strid med den britiske likestillingsloven fra 2010, som definerer «rase» som bestående av hudfarge, nasjonalitet og nasjonal eller etnisk opprinnelse - ikke religiøs praksis. Den foreslåtte definisjonen har blitt kritisert av mange briter, skriver Gateston Institute , inkludert britiske muslimer, som advarer om at den effektivt vil kunne beskytte islam fra gransking.

Likestillingsloven - Wikipedi

 1. ering på grunn av kjønn. Lovens formål er å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Diskri
 2. ering i internasjonale regelverk generelt innfortolkes en begrensning til de tilfeller av forskjellsbehandling som savner saklige grunner
 3. Likestillingsloven har hatt som uttalt formål å sikre kvinners rettighetsvern i Norge gjennom konkrete lovbestemmelser. Mitt valg av tema, har utgangspunkt i en undring rundt en unntaksbestemmelse for indre forhold i trossamfunn i likestillingsloven, jf. §2 andre ledd. Dette gir trossamfunn autonomi i spørsmål som er nært knyttet til dere

Likestillingsloven er ikke sendt ut til høring til de instanser den i særlig grad angår - mannsforeninger og de landsomfattende kristelige organisasjoner - som derfor ikke har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn på den, får den lagt frem i proposisjons form. 2. Tittelen: Lov om likestilling er misvisende Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) § 21 har et krav om lik lønn for kvinner og menn: «Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn Likestillingsloven § 4 forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn ved ansettelser. § 4. Forbud mot diskriminering. Diskrimineringsloven § 4 forbyr blant annet diskriminering ved ansettelser på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Prøvetid § 15-6 Likestillingsloven har hatt og har en meget viktig posisjon og betydning for den positive utviklingen i arbeidslivet, særlig med hensyn til kjønnsdiskriminering. Fjernes likestillingsloven, frykter NITO at fokuset på likestilling mellom 3.6 Bør definisjonen av seksuell trakassering endres Tekst: Tamarin Varner Å ha BPA for meg betyr nøkkelen til frihet. BPA er alt for meg. Som en ung voksen kvinne er det ikke meningen at jeg skal være avhengig av min mor og far, og når de har tid til å hjelpe meg. Som forelder til en voksen kvinne så er det ikke meningen at man skal delta og assistere på arrangementer som kino, debattmøter og organisasjonsarbeid. De fleste begynner å.

Lovens definisjon av seksuell trakassering. Hva er så forbudt seksuell trakassering i følge loven? Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1.1.2018. Loven bygger videre på definisjonene fra den tidligere likestillingsloven og definerer seksuell trakassering er som følger I likestillingsloven inngår også FNs kvinnekonvensjon, som fastslår at alle former for diskriminering av kvinner skal avskaffes. Norge er således forpliktet til å arbeide for å endre de underliggende normene som fører til stereotypiske kjønnsroller 1 Kjønnskvotering som positiv særhandsaming etter likestillingsloven, EØS‐retten og kvinnekonvensjone Helseopplysninger om arbeidssøkere ved ansettelse - hvor går grensene for arbeidsgiver? (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 1.12.2009 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning

seksuell trakassering - Store norske leksiko

ld18_Likestilling_og_diskriminering_95.qxp_Opplæringslovmal 29.12.2017 11.42 Side 6. Kapittel 4 Forskrift 90 § 22 Myndighet til å gi forskrift 90 Kapittel 5 Ikrafttredelse og overgangsregler 90. Likestillingsloven og trossamfunn. Norges første likestillingslov vedtatt i 1978 gjaldt «på alle områder, med unntak for indre forhold i trossamfunn». Bestemmelsen ble endret i 2010, og fjernet i 2013 Kjønnsdiskriminering i likestillingsloven. Alle kan være enige i at diskriminering på bakgrunn av kjønn ikke er en spesielt god greie, og derfor har vi i Norge likestillingsloven. Det interessante er at loven per definisjon er kjønnsdiskriminerende. I første setning i første paragraf

Likestilling og inkludering - regjeringen

 1. 2. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) §8a: «Det er ikke tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering regnes som forskjellsbehandling på grunn av kjønn
 2. En artikkel som tar for seg en definisjon av rettferdighet. Tentamen i 10. klasse. Bokmål Artikkel. Rettferdighet i Om likestillingsloven. Bokmål Resonnerende. Likestilling. Teksten forteller om hva Gro Harlem Bruntland utrettet, og generelt om likestilling..
 3. erings- og likestillingsloven, personopplysningsloven, folketrygdloven mm.
 4. Definisjonen inneholder både et subjektivt og et objektivt vilkår; oppmerksomheten må være uønsket, Arbeidsgiver har etter likestillingsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. Med forebygging menes tiltak av preventiv karakter

Forsiden - Lovdat

Forbudet mot seksuell trakassering har vært lovfestet i likestillingsloven av 1978 siden 1. juli 2002 og har sin bakgrunn i EUs likebehandlingsdirektiv. 86. 2.4.1 Seksuell oppmerksomhet. Forbudet i tidligere likestillingslov er videreført i loven her, selv om definisjonen av seksuell trakassering er noe endret En slik endring av lovens formål må nødvendigvis føre til endringer i bestemmelsene ikke bare i likestillingsloven, men også i diskrimineringsombudsloven og annen lovgivning. Blant annet bør kvinnekonvensjonens definisjon av diskriminering av kvinner innarbeides i likestillingsloven § 1 Likestillingsloven slår fast at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for likt arbeid og arbeid av lik verdi. ville lønnsoverhenget per definisjon være null. Tarifftillegg blir imidlertid normalt gitt på ulike tidspunkter for ulike lønnstakergrupper veilederens definisjon av seksuell trakassering. - I veilederen er det vist til at det i forarbeidene til likestillingsloven er uttalt at det skal legges til grunn en såkalt kvinnenorm ved vurderingen av om noe er seksuell trakassering. Dette er begrunnet med at kvinner og menn ofte har ulik oppfatning a Definisjonen av indirekte forskjellsbehandling er endret slik at det går tydeligere Det følger av likestillingsloven og dens forarbeider at likestillingslovens forbud mot diskriminering i.

Likestilling - SS

Miljødirektoratet har oppnevnt nye villreinnemnder for perioden 2016 - 2019. Samtlige villreinnemnder har nå en kvinneandel på 40 % eller mer. Dette er et resultat av endringer i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever som ble gjort 15. september 2007. De nye villreinnemndene er oppnevnt i tråd med likestillingsloven Da likestillingsloven kom i 1978 var en av intensjonene å få flere kvinner i høyere utdanning. Man kan ikke si at det er nødvendig å hjelpe kvinner med dette i dag. Kjønnspoengene er noe som henger igjen fra en tid hvor mennene skulle være familienes forsørgere og kvinnene omsorgspersonene I dette foredraget redegjør seniorprofessor i teologi, Kari E. Børresen, for islamsk og kristen tenkning omkring kvinners stilling i samfunnet. Børresen leder for tiden et internasjonalt. For at trakasseringen etter likestillingsloven skal være straffbar kreves det imidlertid noe mer. Da må vilkårene i den samme lovens § 39 oppfylles. Etter denne paragrafen kan den straffes «som i fellesskap med minst to andre personer grovt overtrer forbudet mot å trakassere noen på grunn av etnisitet, religion eller livssyn»

Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold Kifinf

Likestillingsloven. Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979. Ny!!: Kvotering og Likestillingsloven · Se mer » Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttryk Følgende definisjon er i overensstemmelse med definisjonen av seksuell trakassering i EU-kommisjonen (Commission of the European Communities, 92/151/EEC): «Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket. Det som kjennetegner seksuell trakassering er at den er uønsket Ved stiftelsen i 1887 var Det norske Arbeiderparti (DNA) en politisk sekt. Omkring 1935 var det blitt landets sterkeste folkebevegelse og politiske kraft Oppsigelse på grunn av samarbeidsproblemer. Samarbeidsproblemer kan utgjøre saklig grunn til oppsigelse, enten det dreier seg om samarbeidet mellom ansatte eller mellom ansatte og arbeidsgiver.Imidlertid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, slik det alltid må når arbeidsgiver vurderer å si opp ansatte.Utgangspunktet for vurderingen er arbeidsmiljøloven § 15-7. I kjølvannet av Haddy Njies bok om det vi kan kalle Giske-saken har både hun og Trond Giske selv, vist til en formulering i Norsk Redaktørforenings veileder om forebygging av seksuelle trakassering, hvor det heter at «Seksuell trakassering er forbudt i Norge». Med det som referanse har Njie hevdet at «Når en journalist skriver at Trond har seksuelt trakassert noen, anklager journalisten.

Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser, tidligere også omtalt som seksuell sjikane, er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet. 24 relasjoner Hvert fjerde medlem av Juristforbundet har opplevd diskriminering. Kvinner er sterkest representert, mens blant studentene stikker også etnisitet og religion seg tydelig ut som årsaker for diskrimineringen. Felles er at få varsler om forholdene. Det viser en ny undesøkelse gjort av Evidente på oppdrag fra Juristforbundet baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene Omtanke, Solidaritet og Samhold. Alle innbyggere har rett til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted og økonomi. er. Likestillingsloven slår fast at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Jfr. vedlegg 2. MÅL: Iverksette tiltak for å sikre likelønn. Status: Årsverk fordelt på kvinner og menn: Alle Alle Kvinner Menn Personer: 1069 Årsverk: 818 Personer: 847 Årsverk: 650,28 Personer: 22 inndeling finner vi også i den islandske likestillingsloven. Land Definisjon på seksuell trakassering Island Som seksuell trakassering regnes «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Oppmerksomhet omfatter både verbal Det finnes også, i den samme veilederen, en annen definisjon, som favner videre: «Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, For at trakasseringen etter likestillingsloven skal være straffbar kreves det imidlertid noe mer. Da må vilkårene i den samme lovens paragraf 39 oppfylles

 • 7brides.ru отзывы.
 • Mazda tribute test adac.
 • Körperfettanteil drastisch reduzieren.
 • Fosen mekaniske verksted frøya.
 • Wohnmobilstellplatz hildesheim.
 • Buchkalender a4.
 • Catfish mtv watch online.
 • Wm song 2014 youtube.
 • Psicologos en torreon.
 • Gemeinde ostbevern bankverbindung.
 • Audi a6 hybrid 2018.
 • Christopher maloney final song.
 • Kjørelengde tesla.
 • Hvordan lade rc batteri.
 • Chateau d'if movie.
 • Santa barbara city college.
 • Gavekort vianvang.
 • Kursy walut online 24h.
 • Bærum seilforening.
 • Abba sko.
 • Statped sørøst.
 • Fabola campus säljes.
 • Ju 87 g.
 • Hash salt best practices.
 • Teoriprøve ce gratis.
 • Dormagen michaelismarkt.
 • Fotball historie.
 • Hva passer til svart bukse herre.
 • Trang fødsel youtube.
 • Hvorfor henger det et skip i kirken.
 • Zoosk app.
 • Yacht båtar till salu.
 • Nova darmstadt hochzeit.
 • Outlook 2010 download.
 • Cappelen damm tv.
 • Kopernikus steckbrief.
 • Judd apatow movies.
 • Nettbutikk chanel.
 • Vedfyrt varmtvannstank.
 • Spandau nobel.
 • Jysk overmadrass.