Home

Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring

Beregningen av erstatning etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring skjer etter reglene i denne forskrift.. Erstatning for tap av forsørger til andre enn personer som omfattes av forskriften §§ 6-1 og 6-2, skal likevel beregnes etter de alminnelige reglene i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-4 Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret ved forskrift 21 des 2000 nr. 1364. Kapittel 1. Innledning § 1-1. Anvendelsesområde Beregningen av erstatning etter lov [

 1. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res av 13. oktober 1989 (romertall III-VI) med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. Fremmet av Justis- og politidepartementet. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VI punkt 1 og 2 (Rfo (EØF) nr. 1408/71 og Rfo (EØF) nr. 574/72). Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 1989 nr. 1194, 12 nov 1993 nr. 1029, 17 des 1993 nr. 1154, 1 juli 1994.
 2. Dokumentet Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. (Norsk Lovtidend Avd. I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO
 3. 10 Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret ved forskrift 21 des 2000 nr. 1364

Forskrift om standardisert erstatning i yrkesskadesaker

4.2 Lov om yrkesskadeforsikring 13 4.3 Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring 14 5 ALMINNELIG ERSTATNING 17 6 TRYGDEN 19 7 ERSTATNING FOR TAP AV ERVERV 21 7.1 Trygdens ytelser 21 7.2 Utmåling etter alminnelig erstatningsrett 22 7.2.1 Lidt tap 22 7.2.2 Skadelidtes inntekt med og uten skaden 2 Reglene for gjenopptak av yrkesskade er hjemlet i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 5-1. Det må ha skjedd en vesentlig endring i ervervsmessig uføregrad eller medisinsk invaliditet. § 5-1 Lov om yrkesskadeforsikring - hva slags yrkesskadeerstatning har du krav på? Yrkesskadeerstatning for medisinsk invaliditet. Menerstatning ytes på grunnlag av varig medisinsk invaliditet og skal gi erstatning for redusert livskvalitet, det vil si erstatning for ikke økonomisk skade/lyte, og fastsettes på grunnlag av en avtalt forsikringssum

Lov om yrkesskadeforsikring [yrkesskadeforsikringsloven] er ansvarlig for å utbetale erstatning etter loven. Dette gjelder selv om skaden må anses forårsaket mens arbeidstakeren var i tjeneste hos en annen arbeidsgiver. En skade anses konstatert på det første tidspunkt da skadelidte enten. a Standardisert fremtidig inntektstap ; Tap av forsørger. - Du har krav på såkalt «full erstatning», uten hensyn til om noen er skyld i skaden, påpeker Tor Ingebrigtsen. Les mer: Her er alt du trenger å vite om ménerstatning. Erstatningsutmålingen reguleres av «Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring»

Forskrift til lov om yrkesskadeforsikring - Lovdat

Standardisert erstatning etter yrkesskade. Den største nyvinningen i lov om yrkesskadeforsikring er at den oppstiller standardisert erstatning for fremtidig inntektstap. Se forskrift om standardisert erstatning etter yrkesskade, Lovdata. Bruk advokat med erfaring fra yrkesskade For yrkesskader som er dekket av lov om yrkesskadeforsikring er det innført standardiserte utmålingsregler, jf. forskrift om standardisert utmåling etter lov om yrkesskadeforsikring. Hovedtema for denne oppgaven er å sammenligne og analysere erstatningsnivået ved standard erstatning for yrkesskader med erstatningsnivået ved den alminnelige erstatningsrett

Ikke tilgjengelig:Forskrift om standardisert erstatning

Saksnr. 1997/11650 E TO/EHODato: 11.02.1998 Anmodning om avklaring av visse begreper i for­skrift 21 desember 1990 nr 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring 1 Innledning Vi viser til brev fra Stat.. Dødsfallserstatning - erstatning til barn under 20 år ved dødsfall. Erstatningen er 6,5 G til 1,0 G, avhengig av barnets alder; Erstatningsutmålingen følger Forskrift om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om Yrkesskadeforsikring

Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringsloven § 13 - Anmodning om avklaring av visse begreper i for­skrift 21 desember 1990 nr 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringslove Erstatning utbetales i henhold til nedennevnte forskrift om standardisert erstatningsutmåling ved yrkesskader og yrkessykdommer. Forskrift om standardisert erstatning etter lov 16. juni 1989 nr 65 om yrkesskadeforsikring. Gitt med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd. Kapittel 1. Innledning § 1-1.

NOU 2004: 3 - regjeringen

kroner. Dette er langt mer enn grunnerstatningen i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring (standardforskriften) på 425 000 kroner utgjør. Det fremgår av § 3 i lov om Yrkesskadeforsikring at lovgiver har lagt til grunn at skadelidte har krav på full erstatning. Dette må også gjelde ved fremtidig tap • Dødsfall (erstatning til ektefelle/samboer og barn) • Begravelseskostnader (0,5 G) Forsikringssummer Forsikringssummene oppgis i antall G (folketrygdens grunnbeløp) og indeksreguleres hvert år. Summene følger forskrift om standardisert erstatning etter Lov om yrkesskadeforsikring Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser All erstatning utbetales skattefritt. Det eneste lille unntaket er erstatning som utbetales pga påført inntektstap frem til endelig utbetalingstidspunkt. Premien som bedriften betaler blir ikke tillagt inntekten din, den blir med andre ord ikke lønnsinnberettet. Se også: Yrkesskade. Lov om yrkesskadeforsikring Utvalget ble også bedt om å vurdere gjeldende regler om standardisert erstatningsutmåling i skadeserstatningsloven § 3-2 a om standardisert erstatning til barn og lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13, jf. forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring, og eventuelt foreslå endringer og tilpasninger i forhold til.

Gjenopptak av yrkesskadesak - personskadeerstatnin

Erstatning utbetales i henhold til de nedenfor nevnte forskrifter om standardisert erstatningsutmåling ved yrkesskader og yrkessykdommer. FORSKRIFT OM STANDARDISERT ERSTATNING ETTER LOV 16. JUNI 1989 NR. 65 OM YRKESSKADEFORSIKRING Gitt med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd. 1. INNLEDNING § 1-1 Erstatning under yrkesskadeforsikringen er standarisert og fremgår i Forskrift om standarisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Hvem skal forsikres? Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring og du som arbeidsgiver plikter å forsikre alle dine ansatte Lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring trådte i kraft 1. januar 1990. Loven slår fast at en skadelidt arbeidstaker har rett til full erstatning ved yrkesskade. I artikkelen gjennomgår forfatteren hvem som betraktes som arbeidsgiver etter loven og de unntak som er gjort ved forskrift av 8. desember 1989 Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Versandkostenfrei ab nur 20€ (DE) / 1-3 Gratisproben / 180 Tage Rückgaberech Billetter Her I Dag Og Selger Raskt, Sikre Dine Seter Nå, Norge Tickets 201 § 1-1. Anvendelsesområde Erstatning utbetales i henhold til de nedenfor nevnte forskrifter om standardisert erstatningsutmåling ved yrkesskader og yrkessykdommer. Forskrift om standardisert erstatning etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsik ring Gitt med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd. 1. Innledning § 1-1

Lov om yrkesskadeforsikringYrkesskadeerstatning If

Yrkesskadeforsikring gjelder for yrkesskade og yrkessykdom som er definert i folketrygdloven. Den dekker også annen skade og sykdom dersom denne skyldes arbeidsulykke eller påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser Erstatning utbetales i henhold til de nedenfor nevnte forskrifter om standardisert erstatningsutmåling ved yrkesskader og yrkessykdommer. ForskriFt om standardisert erstatning etter lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeorF sikring Gitt med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd. 1. innledning § 1-1 Dom: Utmåling etter lov om yrkesskadeforsikring Agder lagmannsrett har avsagt en dom som gjelder spørsmålet om utmåling av erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Avgjørlsen er basert på en konkret vurdering knyttet til en del enkeltposter, og lagmannsretten kommer med uttalelser om saksomkostningene når påstanden endres under sakens gang

erstatning etter reglene om erstatning til etterlatte i yrkesskadeforsikringsloven § 12 andre ledd, jf. forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 6-1 (standardiseringsforskriften) Yrkesskadeforsikringsloven dekker erstatning ved yrkesskade og utmåles etter forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Etter denne ordningen får man tilkjent erstatning for ulike poster, som hittil lidt inntektstap, hittil lidt ekstrautgifter, mènerstatning, fremtidige ekstrautgifter og fremtidig inntektstap Forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig bruk av hjemmekontor. Det er imidlertid viktig å være klar over at forskriften er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven og at den ikke regulerer spørsmålet om rett til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikringsloven

Lov om yrkesskadeforsikring [yrkesskadeforsikringsloven

 1. forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 3-2. Beløpet ville for A ha utgjort 22 ganger folketrygdens grunnbeløp. Per 30. november 2001 utgjorde ytelsen 1.650.180 kroner, etter fradrag for medvirkning og med tillegg av renter
 2. Lov om Det offentlige og andre arbeidsgiveres erstatningsansvar m.m. s27. Side 27 - 28. Ot.prp nr. 48 (1965 - 66) Lov om skadeserstatning i visse forhold. Side 40 - 42. YFORSL NOU 1988:6. Erstatning og forsikring ved yrkesskade. Side 20 - 21 og 85. Ot.prp.nr.44 (1988-89) Om lov om yrkesskadeforsikring. Side 47 - 49. Innst. O. nr.73.
 3. Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 3-2 viser tabellen for beregning av grunnerstatning: Inntektsgrunnlaget for beregningen: Til og med 7 G 22 G. Over 7 G til og med 8 G 24 G. Over 8 G til og med 9 G 26 G. Over 9 G til og med 10 G 28 G. Over 10 G 30
 4. Full erstatning . Yrkesskadeforsikringsloven skal som hovedregel gi full erstatning. Det vil si dekning av utgifter og inntektstap som følge av skaden. Dekning av fremtidig inntektstap i yrkesskadesaker er, til tross for utgangspunktet om full erstatning, standardisert i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring

Ved yrkesskade er det spesielle regler som kan gi bedre ytelser enn etter de vanlige reglene. Lov om yrkesskadeforsikring. Forskrift til yrkesskadeforsikringen. Forskrift om standardisert erstatning. NAV: Yrkesskade og yrkessykdom Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Enkelte forsikringer kan være pålagt ut fra bransjen du driver innenfor. Noen forsikringer er obligatoriske (lovpålagte), men de fleste er frivillige. Du bør bruke tid på å finne ut hvilke forsikringer som vil være aktuelle for din virksomhet Her kan det være snakk om betydelige beløp. Hvert barn under 20 år får erstatning etter denne skalaen: Barnets alder da: Lov om yrkesskadeforsikring. Forskrift til yrkesskadeforsikringen 14 Forskrift 21. desember 1990 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. 15 Også her er det mangel på rettsavgjørelser, men det finnes en uttalelse i Finansklagenemnda - FinKN-2015-439. Saken gjaldt utmåling av erstatning for tap i fremtidig inntekt etter standardforskriften og nemnda fant a

Du kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med ditt krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Slik søker du yrkesskadeerstatning. Yrkesskade skal meldes både til NAV og til Statens pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder skaden til NAV og du selv som melder den til Statens pensjonskasse Gjenlevende ektefelle etter en skadelidt arbeidstaker som hadde fått utbetalt erstatning for 100 % ervervsmessig uførhet, fremsatte krav om erstatning for tap av forsørger etter yrkesskadeforsikringsloven § 12 annet ledd, jf. forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring (standardiseringsforskriften) av 21. desember 1990 nr. 1027 § 6-1 Det er derfor viktig at lege kontaktes, slik at helseplagene etter ulykken blir nedtegnet i pasientjournalen. Erstatningsutmålingen ved yrkesskade er standardisert gjennom forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring Da lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 (yrkesskadeforsikringsloven) trådte i kraft 1. januar 1990, ble militært personell inkludert i det alminnelige erstatningsrettslige vernet for yrkesskader. Erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 tilkjennes arbeidsta

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV arbeidsstedet i arbeidstiden, jfr. lov om yrkesskadeforsikring 10. 3 Forsikringen dekker ikke a) Belastningslidelser. b) Tilleggserstatning etter forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring 1-2. 4 Ytelser ved yrkesskade/ yrkessykdom 4.1 Tapt inntekt Selskapet erstatter forsikringstakers tapt Forutsetningen om at spørsmålet om det skal betales renter av krav på yrkesskadeersatning, reguleres av morarenteloven, ble fulgt opp ved utarbeidelsen av forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikring I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter ovennevnte regler ved erstatnings-utmålingen, utbetales bare erstatning etter loven. I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter § 11 pkt. 11-1 til 11.7 en KAPITTEL 3. Historikk - Lov om yrkesskadeforsikring. Home / NOU 1988 nr. 6 1894 da Norges første lov om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker m v ble vedtatt, bortfalt retten til erstatning. Etter lovens system var det ikke den enkelte arbeidsgiver direkte som var erstatningsansvarlig for de tap som heretter skulle dekkes

Yrkesskadeforsikring: Lovpålagt yrkesskade med erstatning i henhold til Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring; Utvidet til å dekke ménerstatning ved medisinsk invaliditet under 15 % invaliditetsgrad; Fritidsulykkesforsikring: inntil kr. 435.974,- ved medisinsk invalidite Erstatning utbetales i henhold til nedennevnte forskrifter om standardisert erstatningsutmåling ved yrkesskader og yrkessykdommer Forskrift om standardisert erstatning etter Lov 16 juni 1989 nr. 65 om Yrkesskadeforsikring. Gitt med hjemmel i lov av 16.juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 13 annet ledd Alle arbeidsgivere skal etter lov om yrkesskadeforsikring tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Ved yrkesulykke eller -sykdom skal man henvende seg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet Dødsfallserstatningen nedtrappes etter alder i samsvar med Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring, § 6-1, 6.ledd. Dette gjelder også ved Annen Ulykke og Annen Sykdom. 9.1.3 Begunstigelse Forsikringsavtalen likestiller samboer med ektefelle som mottaker av forsikringssummen ved dødsfall

Dette må du vite om yrkesskadeforsikring - dinerstatning

Hjemmelen ble benyttet gjennom at det ble gitt Forskrift om standardisert erstatning for yrkesskade av 21. desember 1990 nr. 1027, som trådte i kraft påfølgende årsskifte. Disse forskriftene avviker relativt dramatisk fra skadeserstatningslovens utmålingsregler når det gjelder fremtidig ervervstap - Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969. - Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring av 21. desember 1990 nr 1027 (Standardforskriften) - Det øvrige lovverk . Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lov-bestemmelser som kan.

Personskadeportalen - Yrkesskadeerstatning : Lov om

• Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring av 21.12.1990 nr 1027 (gitt av Justisdepartementet) Kandidaten skal vite at enhver arbeidsgiver har lovpålagt plikt til å kjøpe yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Forsikringsplikten gjelder også for midlertidige ansatte Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Den dekker skade og sykdom i henhold til Lov om Yrkesskade av 1989 og Forskrift om standardisert erstatning. Dekningen er dermed lik i alle forsikringsselskaper. Forskriftene kan fås ved henvendelse til RIF Forsikringsservice AS Forskrift av 21.12.1990 nr 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. 4: Einar Nordby, »Lov om yrkesskadeforsikring», Lov og Rett 1992 s. 344, på s. 350. 5: NOU 1994: 20 Vedlegg 1 s. 172. 6: Rt. 2004 s. 8. 7: Se nærmere om dommen i Geir Woxholths artikkel i Tidsskrift for Erstatningsrett 2004 s. 91 Svar: Reglene for gjenopptak av yrkesskade er hjemlet i Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 5-1. Det må ha skjedd en vesentlig endring i ervervsmessig uføregrad eller medisinsk invaliditet. § 5-1 Vedtekter for Yrkesskadeforsikringsforeningen med seneste endringer vedtatt på årsmøtet 27. april 2018. Godkjent av Justisdepartementet 23. mai 2018

Standarderstatning ved yrkesskader : En vurdering av

Se forskrift om likestilling av yrkessykdommer, klimatiske og epidemiske sykdommer med yrkesskade. Omvendt bevisbyrde Idet det iht. § 10 er et krav om at yrkessykdommen må være påført arbeidstaker mens han eller hun var i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden, er det i § 11, 2. ledd en regel om omvendt bevisbyrde om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring (forskrift om standardisert er-statning) som er hjemlet i yrkesskadeforsikringsloven § 13 andre ledd relevant. 1.4.2 Rettspraksis og forvaltningspraksis 1.4.2.1 Høyesteret

§ 13 - Anmodning om avklaring av visse begreper i for

Comments . Transcription . Yrkesskade og fritidsulykk (25) Partane er samde om at tapt heimearbeidsevne er inkludert i framtidig ervervstap ved yrkesskade, jf. yrkesskadeforsikringslova §§ 12 og 13 og forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring kapittel 3. Den ankande parten meiner at omsynet til konsekvens taler for ei tilsvarande løysing etter skadebotlova § 3-2a For selskapets plikt til å betale renter av erstatning, gjelder regler fastsatt i lov om yrkesskadeforsikring med forskrift. 4.7 Erstatningsansvar - regress a) Har forsikringstakeren påført selskapet økonomisk tap ved manglende oppfyllelse av bestemmelsene i forsikrings-avtale og vilkår, vil selskapet kreve sitt tap erstattet a Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Forsvarsdepartementet Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Justis- og politidepartementet Forskrift om endringer i. lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65, l Avtrapping foretas i henhold til Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring, men likevel minimum dekning i henhold til Overenskomstens punkt 7. Forsikringssummene etter punkt 7 i Overenskomsten er faste uten aldersavtrapping

Erstatning yrkesskade Lov om yrkesskadeforsikring fra 1989 gir arbeidstakere krav på yrkesskadeerstatning ved yrkesskade og yrkessykdom. Forsikringsordningen gjelder i utgangspunktet uansett årsak til skaden, og det skal mye til før egen skyld grunnet manglende sikkerhet m.v. kan føre til lavere erstatning Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade, jf. lov om yrkesskadeforsikring. jf. reglene i Forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader. Oppreisning etter yrkesskade. Arbeidsgiver har plikt til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i tillegg til erstatning for økonomisk tap etter yrkesskaden Erstatning ved yrkesskade utmåles etter Lov om yrkesskadeforsikring med tilhørende forskrifter. Du har som regel krav på å få dekket: Inntektstap, merutgifter - rimelig og nødvendige utgifter som følge av yrkesskaden, tap av evnen til å utføre arbeid i hjemmet og menerstatning - tapt livsutfoldelse Menerstatning utmåles etter forskrift om menerstatning, alt etter hvor omfattende varige skader som skadelidte er påført. Kontakt en erstatningsadvokat La en erstatningsadvokat med erfaring og kompetanse innen erstatning etter personskade bistå deg dersom du har vært utsatt for feilbehandling, bilulykke, arbeidsulykke eller vil kreve erstatning etter vold Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring av 21.12.1990 nr 1027: Syketransportforskriften: Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling av 4.7.2008 nr 788: SYSVAK-registerforskrifte

Erstatning for tap av forsørger for ektefelle, samboer eller barn hvor dødsfallet skyldes en yrkesskade er standardisert ved forskrift av 21.desember 1990. Les forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring her. Erstatning til ektefelle eller samboer etter dødsfall ved yrkesskade I standardiseringutvalgets utkast til forskrift om standardisert erstatning ble det foreslått regler om renter både mht. menerstatning og erstatning for tap i fremtidig erverv. Etter forslaget skulle rentene løpe fra en måned etter at forsikringsselskapet hadde eller burde ha skaffet seg kunnskap om Rikstrygdever- kets fastsettelse av henholdsvis medisinsk invaliditetsgrad og ervervsmessig.

Yrkesskadeforsikring - Codan Forsikring Codan Forsikrin

 1. Det er gitt regler om enkelte særlige utmålingsregler om yrkesskader i forskriften om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring av 21. desember 1990 nr. 1027. Dersom skaden både er omfattet av bilansvar og yrkesskadereglene, har skadelidte i utgangspunktet krav på oppgjør etter det regelsett som gir det beste økonomiske oppgjøret
 2. lov om yrkesskadeforsikring. Erstatningen ytes uavhengig av skyld. Erstatning Dersom du er blitt utsatt for en yrkesskade har du i utgangspunktet krav på å få dekket det økonomiske tapet du påføres som følge av denne. Det innebærer at du skal stilles i samme økonomiske posisjon som om yrkesskaden ikke hadde inntruffet
 3. Om du har rett på menerstatning kan først avgjøres etter at anbefalt behandling og opptrening etter en ulykke er gjennomført, og skaden har stabilisert seg. Det betyr at du må ha blitt så bra som du kan bli før det kan vurderes om du har rett på menerstatning
 4. Lov om yrkesskadeforsikring. Se også ftrl. kap. 13. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. § 1. Lovens virkeområde. Loven gjelder ved personskade påført arbeidstakere hos arbeidsgivere i riket. Kongen kan gi nærmere regler om virkeområdet, herunder om lovens anvendelse på a) norske arbeidsgivere i utlandet, b) utenlandske arbeidsgivere i Norge, c) arbeidstakere på skip.
 5. For yrkesskade står reglene om menerstatning i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring og folketrygdloven § 13-17. Ved yrkesskade kan man ha krav på menerstatning både fra yrkesskadeforsikringsselskapet og NAV
 6. Erstatning etter yrkesskadeforsikringen . Våre hos arbeidsgiveren man jobbet hos på det tidspunkt man første gang gikk til lege for plagene som skal utbetale erstatning, dette selv om den syke har byttet arbeidsgiver eller Erstatningsberegningen ved yrkesskader er standardisert og følger av forskrift til.
 7. Lov om yrkesskadeforsikring dekker påførte og Erstatningsutmålingen under yrkesskadeforsikringen skjer langt på vei etter standardiserte regler i forskrift om erstatning for yrkesskade.Grunnlaget for beregningen av det Dersom din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring kan du kreve erstatning overfor.

Søknaden er ikke endelig avgjort - etter at tidligere avslag ble opphevet av trygderetten 20. november 2015 er det gitt nytt avslag 25. oktober 2016, som er påklaget. Det går fram av forsikringsvilkårene, som er i henhold til forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring, at ved inntekt til og med 7G har skadelidt Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand Erstatning for tap i fremtidig erverv beregnes etter standardiserte regler. Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 3-2 viser tabellen for beregning av grunnerstatning: Inntektsgrunnlaget for beregningen Grunnerstatning: Til og med 7 G 22

Rett til erstatning etter yrkesskade reguleres av Lov om yrkesskadeforsikring. Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som du har vært utsatt for i arbeid Om lov om endringer i erstatningslovgivningen m. m. NOU 1987 nr. 4 - Standardisert erstatning til barn NOU 1988 nr. 6 - Erstatning og forsikring ved yrkesskad forutsatt at skaden ikke omfattes av lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65, yforsl. Forsikringen omfatter også ulykkesskade som rammer den forsikrede på direkte reise mellom hjem og fast arbeidssted, erstatning beregnes iht Forskrift om standardisert erstatning etter lov 16. juni 1989 nr 65 om yrkesskadeforsikring Som kjent har vi allerede innført standardiserte regler for erstatningsutmålingen på enkelte rettsområder, nemlig når det gjelder erstatning til barn under 16 år etter skadeserstatningsloven § 3-2a og yrkesskader etter forskrift med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr 65 om yrkesskadeforsikring Erstatningen beregnes etter to regelverk: Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalen i staten § 24. Du har krav på erstatning etter det regelverket som gir deg høyest utbetaling. Yrkesskadeforsikringen kan dekke behandlingsutgifter som ikke dekkes av NAV. I tillegg kan du få dekket følgende poster

Erstatning for tap av forsørger for ektefelle, samboer eller barn hvor dødsfallet skyldes en yrkesskade er standardisert ved forskrift 21.desember 1990 (Forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring). Erstatning til ektefelle eller samboer etter yrkesskadeforsikring basert på 60 % uførhet. Hun krevde 13 år senere Saken er knyttet til avtaleloven § 36 og forskrift om standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven Dessuten har normalt lov rang foran forskrift Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Justis- og politidepartementet. Forskrift om endringer i forskrifter 21. november 1980 nr. 14 til lov om pant vedtas. Fastsettelse av forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften)

Du kan lese Lov om yrkesskadeforsikring her. Statlige arbeidsgivere er unntatt fra kravet om å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I stedet er Staten selvassurandør, og som ansatt i Staten vil krav bli håndtert som om det var tegnet yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse Erstatningen utmåles da etter en tabell som er angitt i forskrift, der det medisinske invaliditeten og alder på oppgjørstidspunktet er avgjørende for erstatningen. Det skal alltid utbetales erstatning for inntektstap frem til fylte 21 år, selv om skadevolder utbetaler erstatning på et tidligere tidspunkt eller dersom skadelidte kan kreve tidlig oppgjør

(6)Grunnerstatningen for varig ervervsuførhet ved fritidsulykke var i personalforsikringen standardisert på samme måte som erstatning for tap av fremtidig inntekt etter yrkesskadeforsikringsloven, jf. forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring § 3-2 Yrkesskadeforsikring. Alle arbeidsgjevarar (det vil seie alle som har nokon i si teneste) må teikne yrkesskadeforsikring for arbeidstakarane sine. Yrkesskadeforsikring teiknar ein hos private forsikringsselskap. Forsikringa skal gje erstatning for skadar og sjukdomar påførte i samband med jobb, utan omsyn til om nokon har skuld i skaden

forlenges ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet. 4.6 Renter av erstatning For selskapets plikt til å betale renter av erstatning, gjelder regler fastsatt i lov om yrkesskadeforsikring med forskrift. 4.7 Erstatningsansvar - regress a) Har forsikringstakeren påført selskapet økonomis ikke etter bestemmelsen her dersom det er gått mer enn 10 år fra kravet ble meldt til selskapet. 4.6 Renter av erstatning For selskapets plikt til å betale renter av erstatning, gjelder regler fastsatt i lov om yrkesskadeforsikring med forskrift. 4.7 Erstatningsansvar - regress a) Har forsikringstakeren påført selskapet økonomis Obligatorisk yrkesskadeforsikring. Obligatorisk yrkesskadeforsikring ble innført med lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65. Fra 1. januar 1990 ble arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper til fordel for arbeidstakere IKT-Norge har siden 2009 hatt et svært godt samarbeid med folkene bak Matrix Insurance AS som administrerer IKT-NorgeForsikring. Dette samarbeide har i mange tilfeller medført god forsikringsdekning til gunstige priser. IKT-Norge anbefaler medlemmene å undersøke dekning og priser på forsikringer fra IKT-NorgeForsikring før bedriftene fornyer sine forsikringsavtaler. Per Øivind Skard IKT. Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Skader som faller inn under dekningsområdet til lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 10 kan ikke kreves erstattet etter loven her. fra noen av disse med mindre det er tegnet forsikring for virksomheten i samsvar med forskrift etter § 7 annet ledd annet punktum

 • Håndbok v221.
 • Antall stortingsrepresentanter fra hedmark.
 • Nova 8 kapittel 2.
 • Oppvaskmaskin service stavanger.
 • Nico d kone.
 • Hvor lenge lever en øgle.
 • The killers site.
 • Brikkevev til salgs.
 • Ginger person.
 • Horoskop kärlek gratis.
 • Wonneproppen meppen.
 • Kobberfarge hår.
 • Qtc tid.
 • Politihøgskolen etterforsker.
 • Løfterik kryssord.
 • Metall resirkulering.
 • Golden retriever club.
 • Loppemarked haderslev.
 • Mollusker inkubationstid.
 • Google photo ipad app.
 • Hvordan spire bokhvete.
 • Www.lourdes france.org tv lourdes.
 • Fettstoffwechselstörung ursachen.
 • Xc60 släpvagnsvikt b körkort.
 • Hotel sonnenhaus bünde.
 • J lindeberg frakk.
 • Korta citat på engelska.
 • Panorama erstellen mac.
 • Sette makrellgarn.
 • Outlook 2010 download.
 • Mage rygg øvelser med ball.
 • Großbrand leverkusen heute.
 • Wave gothic treffen 2018.
 • I itunes.
 • Игра престолов 1 сезон 3 серия.
 • Kikkert barn.
 • Size chart converter.
 • Ikea sundsvall restaurang.
 • Inflammatorisk mat.
 • Nelaug stasjon.
 • Nissan nordic asker.