Home

Veileder internkontroll

Veiledning til internkontroll - DF

 1. Veileder i internkontroll. Veileder i internkontroll (pdf) skal gi en bedre forståelse av hva internkontroll er og hvordan statlige virksomheter kan arbeide systematisk med etablering, forbedring, og oppfølging av internkontroll
 2. Veileder i internkontroll er rettet mot ledere og medarbeidere som er gitt et særlig ansvar for å legge til rette for og ivareta det praktiske arbeidet med internkontroll. Veilederen er rettet mot virksomheter som har behov for å etablere eller forbedre en allered
 3. Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1. KS' nye veileder Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll tar kommunedirektørens perspektiv og ser på hvilke grep som kan gjøres for å få helhet og sammenheng i internkontrollen
 4. Last ned Q-1172 B Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner her (PDF) Til hovedinnhold. Hovednavigasjon og hjelpeverktøy. Globale verktøy Skriftstørrelse. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac.

Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring og måloppnåelse på alle nivå. Effektiv internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i produkt- og tjenesteleveranser, og gjør virksomheten bedre rustet mot utfordringer som vil komme Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. Dette veiledningsmateriellet beskriver hvordan virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Slike aktiviteter for styring og kontroll kalles også «styringssystem for informasjonssikkerhet» Veileder i internkontroll. Om IK-akvakultur; Hvordan innføre og utøve internkontroll? Møte med myndighetene ; Den elektroniske veilederen du sitter foran nå, er ment å være et redskap for akvakulturvirksomheter. Brukt på riktig måte vil den være til hjelp ved innføring av IK - Akvakultur

Internkontroll kalles i ulike sammenhenger et kvalitetssystem, styringssystem eller ledelsessystem for etterlevelse av regelverk. Hva er internkontroll etter personvernregelverket Virksomheten må sikre en forsvarlig behandling av personopplysninger ved at man ivaretar den registrertes rettigheter og friheter, samtidig som man ivaretar virksomhetens mål ved behandlingen Last ned forskriften som PDF. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med hjemmel i lov lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 16a jf. § 2 nr. 8, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 14, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 14, lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v. § 4, lov 13. mars 1981 nr. 6. Guide til god internkontroll etter alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester Veileder Internkontroll — plantehelse . 2 Mattilsynet, utarbeidet 2009, oppdatert 2016 Innhold Veilederen virksomheter Denne veilederen 2 Hva er internkontroll? 3 Hvordan utarbeide atIK-system? 3 Internkontrollsystemets innhold (jmf. § 9) 4 Revisjonsbesøk 10 Kontaktinformasjon 1

Kommunedirektørens internkontroll, Praktisk veileder, Versjon 3 Drammen/Hamar, april 2020 ISBN 978-82-93100-56-. FIGUROVERSIKT Internkontroll er ikke noe som etableres en gang og der-etter går av seg selv. Å bedrive systematisk internkontroll innebærer planlegging,. kerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om. Noen som følger opp, også hvis noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. De beste resultater kommer med systematiske forbedrin-ger, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er dårlig butikk å ta sjanser

KS har lansert veileder for internkontroll - KS

Salgs- og skjenkekontroll - Veileder. PDF. Salgs- og skjenkebevilling. Guide til god internkontroll etter alkoholloven. Kunnskapsprøve i alkoholloven. Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling - prikktildelingssystem. Ansvarlig alkoholhåndtering. Tilvirkning, bevillingsregister, utlevering og innførsel Veileder for kommunen Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud jf. krisesenterlova. 5 Innhold Forord 6 1. Lovbestemmelsen 7 2. Hvordan veilederen er utformet 7 3. Nærmere om internkontroll 8 4. Internkontroll-prosessen 10 4.1 Startfasen 10 4.2. Veileder for hvordan internkontroll kan implementeres, verktøy for selvevaluering, eksempler og maler . 32 Hvorfor.dårlig omdømme gir liten tillitt til offentlige virksomheter . 33 Hvorfor internkontroll. §2.4/§14 Intern kontroll: Alle virksomheter skal etabler Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter Plikt til internkontroll. I følge forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal virksomheter arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter, jf. § 1 og § 5 rapporten internkontroll med andre rammeverk for virksomhets-styring (kap. 6) og råd gis om veien videre for styrking av internkontrollpraksis i kommunene, basert blant annet på en modenhetsmodell (kap. 7). Merk at rapporten ikke er en veileder for styrking av internkontroll-praksis i norske kommuner. Her fins for eksempel ingen steg-for

PPT - Legemiddelhåndteringsforskriften og annet regelverk

KS har lansert veileder for internkontroll - K

Internkontroll er en prosess, utført av styre, ledelse og ansatte, utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for å oppnå foretakets mål. Ledere bør aktivt engasjere seg i vurderingen av om etablert risikostyring og internkontroll blir gjennomført som forutsatt innen eget ansvarsområde Digitaliseringsdirektoratet sin veileder for internkontroll for informasjonssikkerhet som er basert på standarden ISO/IEC 27001; Standard for Ledelsessystem for informasjonssikkerhet ISO/IEC 27001:2013; Forrige side. Skriv ut denne siden. Veileder navigasjon. Innhold. Skriv ut alt innholdet + Lukk

PPT - Lovverk for Helsepersonell PowerPoint Presentation

Veileder om internkontroll i barnevernsinstitusjoner

 1. Veileder om plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Q-1221B Brosjyre/veiledning | Dato: 28.01.2014 | Barne- og familiedepartementet Kommunene er i introduksjonsloven pålagt en plikt til internkontroll med ordningene i loven
 2. Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter. Publisert oktober 2013 Ansvarlig avdeling: Næringsliv, produkter og farlige stoffer Last ned: Veileder i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.pdf (5MB) Søk i dokumentet. 0 Om veilederen; 1.
 3. Veileder om legemiddelhåndtering - Helse Sør-Øst RHF 2 6. november 2015 Veileder med anbefalinger utarbeidet av Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg, underutvalg nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF
 4. g, overføring, fordeling og bruk av energi m.m.). Veilederen gjelder for energianlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3
 5. NVE veileder nr. 8/2018 Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg forklarer innholdet i den nye bestemmelsen om internkontroll. I veilederen er det vist til eksempler på hvordan kravene i paragrafen kan ivaretas i anleggs- og driftsfasen, og det er tatt med eksempler på forhold som kan gi avvik ved NVEs tilsyn av internkontrollsystemet
 6. Ny veileder for internkontroll. Publisert 05.06.2020. KS har lansert veilederen Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll og en egen temaside om internkontroll. Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1
 7. VEILEDER I INTERNKONTROLL FOR IMPORTØRER OG PRODUSENTER AV FORBRUKERPRODUKTER TEMA. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-320-1 Forsidebilde: Scanpix Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Foto: Colourbo
KS - Organisering og styring

COSOs Veiledning i oppfølging av internkontroll utdyper oppfølgingskomponenten i internkontroll slik den ble drøftet i COSO-rapporten fra 1992. Veiledningen skal klargjøre oppfølgingsdelen av internkontroll og gi veiledning på hvordan organisasjoner kan gjennomføre en målrettet og effektiv oppfølging. Veiledningen består av tre hefter: 1 Ny versjon av veilederen Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Publisert: 07. nov 2016 , Sist endret: 20. jun 2018 I versjon 1.1 er flere eksempler og støtteverktøy oppdatert ut fra erfaringer og tilbakemeldinger Internkontroll er en viktig del av dette arbeidet, og internkontrollforskriften er sentral ved tolkningen av tankforskriften. § 18-1 Formål Forskriften har til hensikt å forhindre forurensning og lekkasjer fra tankanlegg. For å lykkes med et slikt.

Internkontroll - DF

Internkontroll som styringssystem har lange tradisjonar, ikkje minst i industriell verksemd, og har vist seg nyttig både i leiinga av private og offentlege organisasjonar. Det viktige for oppdrettsselskapa er at dei har gode prosessar som hevar kvaliteten på drift og produksjon og som bidrar til at gjeldand Internkontroll er rett og slett en samling med systematiske tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldende krav. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av hva din virksomhet driver med. Omfanget av arbeidet med internkontroll avhenger også av virksomhetens størrelse og arbeidsområde § 7: Internkontroll § 8: Kompetanse og opplæring § 9: Leveringssikkerhet § 10: Forebyggende sikring § 11: Beredskap § 12: Beskyttelsestiltak § 13: Vannbehandling § 14: Vannbehandlingskjemikalier § 15: Distribusjonssystem og internt fordelingsnett § 16: Materialer § 17: Registrering § 18: Plangodkjenning § 19: Prøvetakingspla

Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet

Under følger en utdypning av delaktiviteten Etablere rammeverk for dokumentasjon av internkontroll. Dette er en etableringsaktivitet. Den vil være aktuell dersom virksomheten mangler et slikt felles helhetlig rammeverk, eller dersom det eksisterende har store mangler eller svakheter KS har lansert veileder for internkontroll. KS har lansert veilederen Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll og en egen temaside om internkontroll. Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1

Veiledningen «Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet» er tilgjengelig på nett. Vi håper at den oppdaterte veiledningen vil være til nytte. Både for dere som allerede baserer arbeidet på denne veiledningen, og for dere som nå vil benytte anledningen til å bygge opp et helhetlig og systematisk arbeid med styring og kontroll Veileder om legemiddelhåndtering - Helse Sør-Øst RHF 2 6. november 2015 Veileder med anbefalinger utarbeidet av Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg, underutvalg nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Videre blir det en presentasjon av KS' nye veileder som tar kommunedirektørens perspektiv og hvilke grep som kan gjøres for å få helhet og sammenheng i internkontrollen. Kurset gir også praktiske eksempler fra Horten kommune på hvordan de ser sammenhengen mellom styringssystem, internkontroll og utviklingsarbeid Tilsynet har vedtatt forskrift om risikostyring og internkontroll. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009

Veileder i internkontroll - Fiskeridirektorate

Informasjonssikkerhet og internkontroll Personopplysninger skal beskyttes tilfredsstillende. Samtidig skal de være tilgjengelige for de som trenger dem - når de har behov for dem. På disse sidene gir vi råd til hvordan man kan jobbe med en forsvarlig behandling av opplysningene Veileder for oppdrettere - legemiddelbruk i oppdrettsanlegg: 02.05.2016: PDF: Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter: 04.03.2016: PDF: Veileder internkontroll plantehelse: 29.02.2016: PDF: Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer (Liriomyza. Gjennom å ha god internkontroll og god informasjonssikkerhet sikrer virksomheten at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig. Denne veilederen gir en innføring i hva internkontroll handler om, og hvordan man kan etab Internkontroll kan innførast gjennom eit prosjekt beståande av fire steg. Under finn du tilrådde malar til kvart steg. 1. Leiarfastankring. Sjå til at du fastankrar internkontroll for leiinga, få godkjent oppstart for prosjekt og utarbeid framdriftsplan

Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97 Denne siden gir en oversikt over alle maler, eksempler og støtteark som er presentert i denne veilederen. Malene og eksemplene er også å finne under de aktivitetene der de naturlig hører hjemme i veiledningsmateriellet

Veileder fra regjeringen Plikt til kommunal internkontroll av introduksjonsordningen; Veilederen gir anbefalinger til kommunene om gjennomføring av internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet Publisert: 24. feb 2016 , Sist endret: 20. jun 2018 Den primære målgruppen for veiledningsmateriellet er virksomhetenes fagansvarlig for informasjonssikkerhet, i rollen som lederstøtte og pådriver i internkontrollarbeidet 2 Veileder i forvaltningsrevisjon (2016), Norges kommunerevisorforbund, kap. 13, har ikke nødvendigvis de samme juridiske kravene til internkontroll som en kommune. For en offentlig eier er det likevel viktig å påse at styret har den nødvendige kontroll med virksomheten

Internkontroll - Arbeidstilsyne

Veileder om legemiddelhåndtering - Helse Sør-Øst RHF 2 Revidert 04.05 2020 Veileder med anbefalinger er utarbeidet av Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH), underutvalg nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF. Veileder i legemiddelhåndtering for Helse Sør-Øst ble første gang utarbeidet i 2010 som en oppfølgin § 5 stiller krav til innholdet i og dokumentasjon av internkontroll. Etter nr. 2 skal alle arbeidstakere ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. Dette innebærer også at arbeidstakerne er kjent med endringer i internkontrollen Internkontroll krever ryddighet og et gjennomtenkt system. I dette ligger også at alle som arbeider i virksomheten er kjent med hvordan internkontroll på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet praktiseres, og tilsynsmyndighetene må kunne forstå hvordan virksomheten arbeider med helse- miljø- og sikkerhetsområdet Etablering av internkontroll handler om både utforming av styrende dokumenter, Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en veileder i hvordan man kan utforme helhetlig opplæring innen informasjonssikkerhet. Vi anbefaler at man baserer seg på denne veilederen når man utformer kompetansetiltak Veileder til hvitvaskingsloven - korrigering av rundskriv 8/2019 Publisert: 27. juni 2019 Sist endret: 7. januar 2020 Dokumentnummer: 8/2019 Finanstilsynet har oppdaget enkelte feil i rundskriv 8/2019 Veileder til hvitvaskingsloven, som nå er rettet

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i

2014 - Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen; Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 2005 - Risikostyring i staten, Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen; 2007 - Veileder: Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter; 2013 - Kort om internkontroll - for deg som er lede § 3-7. Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkoho

Internkontroll, egenkontroll, system for at enkeltbedrifter og virksomheter skal planlegge og organisere et kontroll- og dokumentasjonssystem for å sikre oppfyllelse av krav fastsatt i lover og forskrifter. Et internkontrollsystem skal etter internkontrollforskriften av 6. desember 1996 nr. 1127 blant annet inneholde bedriftsledelsens mål for miljø- og sikkerhetsaktiviteter, beskrivelse av. Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Kontaktperson: Implementering av internkontroll på anskaffelsesområdet Det må understrekes at virksomhetene ikke står fritt til å sette ambisjonsnivå. Det foreligger noen minimumskrav, eksempelvis internkontroll vil i utgangspunktet ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for bevillingshaverne, selv om det må medregnes noe ekstra bruk av ressurser og kostnader i en oppstartsfase. På sikt antas plikten til internkontroll å innebære en effektivisering av driften

skolen for å ivareta forskriftens bestemmelser om internkontroll (§4). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veiledning til forskriften ble revidert i 2014 og består nå av to veiledere: Miljø og helse i barnehagen - veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole Etablere internkontroll for arkiv. Internkontrollen i offentlige organer skal omfatte arkivarbeidet. Denne veilederen hjelper dere med å innrette arkivplanen som et redskap for internkontroll. Veileder for arkivering og journalføring i departementene og statlige virksomheter

Internkontroll Mattilsyne

Kravet om internkontroll gjeld heile livslaupet til eit vassdragsanlegg, frå det vert planlagt, under bygging og drift og til det er lovleg nedlagt i samsvar med krava i vassressurslova § 41. Eksisterande forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga gjeld frå 1. januar 2012 og denne rettleiaren er ei utdjuping av forskrifta Forskrift om risikostyring og internkontroll. Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 2) § 1. Virkeområde § 2. Forholdsmessighet . Kapittel 2. Ansvar for risikostyring og internkontroll (§§ 3 - 5) § 3. Styret § 4. Daglig leder § 5. Utkontraktering . Kapittel 3. Risikostyring og internkontroll (§§ 6 - 8) § 6. Risikostyring § 7 Veileder IS-2038 Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Veiledere fra Helsedirektoratet utarbeides innenfor helsefaglige temaområder der det er behov for utdypende beskrivelser av faglige spørsmål, Trykk: Andvord Grafisk Mnd/år: 12/2012 lovverk, administrative, organisatoriske og institusjonelle forhold

Rådgivningsselskapet KIBY as

Etablere internkontroll Datatilsyne

Innhold Veileder for orden i eget hus. Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor, og det har lenge vært et krav om at offentlig sektor må utnytte informasjonen sin på en bedre måte for å bli mer effektiv, gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, og bidra til økt rettssikkerhet Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 7, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a tredje ledd og § 3-4a andre ledd, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og. Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering Statens helsetilsyn - Internserien 7/2010 Under de enkelte temaene (kap. 3-5) vises det til internkontrollkrav som er særlig aktuelle å vurdere i tilsynet. For en mer samlet gjennomgang av kravene til internkontroll vises ti

Internkontrollforskriften - Arbeidstilsyne

Internkontroll «Internkontroll skal være ledelsens verktøy for å ivareta sitt ansvar og demonstrere etterlevelse etter personvernregelverket, og de ansattes verktøy for å utføre oppgaver på en forsvarlig og sikker måte» Vi veileder i hvordan man lager et internkontrolldokument Dette er en veileder for deg som har ansvar eller sentrale oppgaver innen virksomhetens internkontroll og arkivfaglige arbeid. Hvem dette er vil variere ut fra virksomhetens størrelse og oppgaver, og om den er statlig eller kommunal Veileder Hovedbedrift samordning. Denne veilederen har til hensikt å gi råd om hvordan kravene til samordning av virksomheters HMS-arbeid, samordning av internkontroll og hovedbedriftsrollen kan forstås, samt gi veiledning og praktiske eksempler på hvordan samordningen kan gjennomføres

Guide til god internkontroll etter alkoholloven

Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift 16.des 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling er hjemlet i lov av 12. mai 2000 2.3 Krav til strålevernkoordinator og internkontroll (HMS). Veileder i internkontroll; Hvordan innføre og utøve internkontroll? Sjekkliste for internkontroll; Sjekkliste for internkontroll. Test din egen virksomhet! Sjekklisten under gir deg raskt en pekepinn på hvordan det står til med internkontrollarbeidet ditt Internkontroll er å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Internkontroll er kvalitetssikring. HMS betyr helse, miljø og sikkerhet. Internkontrollsystem er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene barnehager og skoler med veileder (jfr. § 4 Åpningstider: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.45 Sommertid 15. mai - 14. september: Sentralbord: 55 23 80 00 Varsle oss: 55 23 83 36 Norsk FMC: 55 23 83 36 E-post: postmottak@fiskeridir.no Organisasjonsnummer: 971 20 34 2 Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Videre skal det gis oppst

Video: Veileder - Mattilsyne

INTERNKONTROLL I SEKRETARIATET Arbeidsgruppe -ny veileder •Benedikte Vonen, FKT/TEMARK •Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekr. Romsdal •Wencke S. Olsen, RKS •Anne Karin Femanger Pettersen, FK Arkivverkets veileder for å etablere internkontroll for arkiv (åpnes i ny fane) Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet på difi.no. Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i eget hus (PDF) fra KS (2013 Internkontroll innebærer at skolen/ barnehagen selv må føre kontroll med om kravene i lovverket er oppfylt. Internkontroll forutsetter at virksomheten har omsatt kravene til konkrete mål for barnas arbeidsmiljø, kartlagt utfordringene og planlagt og iverksatt tiltak for å nå målene

Veileder for orden i eget hus. Veileder for orden i eget hus. Digitaliseringsdirektoratet versjon 2.0, 06.07.2018. Innholdsfortegnelse. Innledning. Målgruppe Krav om orden i eget hus følger av regelverk om internkontroll, informasjonssikkerhet, personvern og arkiv, hvor oversikt over egen informasjon er grunnleggende Hensikten med internkontroll er å sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter og etterlevelse av regelverk, samt å oppdage problemer, feil og mangler - og unngå gjentakelse. Innenfor miljørettet helsevernområdet er det flere forskrifter som stiller krav til internkontroll. Du finner link til d Dokumentasjon, evaluering og kvalitetsforbedring (internkontroll) Lenkjer Helsedirektoratet IS-10/2015, inkludert maler for søknader for dispensasjon, vedtak og meldinger Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjeneste

veileder som Miljødirektoratet har laget som viser en trinn for trinn-prosedyre for substitusjon. Substitusjon er en pågående prosess. Illustrasjon: Miljødi-rektoratet REGELVERK Produktkontrolloven omhandler helse og miljø og produktets egenskaper gjennom livsløpet. I § 3a står det at hvis virksom-heten bruker et produkt som. Trykk her for å gå til Arbeidstilsynets veileder. Last ned internkontroll mal. Internkontroll-malen har alt du trenger for å kartlegge HMS/IK-arbeidet i din virksomhet. Sammen med vår HMS-ekspert har vi utarbeidet en internkontroll mal som du kan laste ned gratis og fylle ut..

PPT - Internkontroll og Alkohol PowerPoint Presentation

3.1 Internkontroll 14 3.2 Hvitvaskingsansvarlig 14 3.2.1 Hvitvaskingsansvarliges ansvar og organisering 14 3.2.2 Konsernforhold og filialer 15 Dette rundskrivet er en veileder som gir uttrykk for Finanstilsynets vurderinger av hvordan hvitvaskingsregelverket er å forstå Bruksområdet er internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Det er det samme som styringssystem og ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Formålet er at offentlige virksomheter skal ha tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerheten; det vil si tilstrekkelig styring og kontroll på sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjon Difis veileder Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet beskriver et sett av systematiske aktiviteter for å ha tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Veilederen legger opp til helhetlig internkontroll og inkluderer også rutiner som understøtter personvernregler Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge Veileder nr 1-2017 Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE NVE ISSN 1501-0678 Veilederen 3.1 Internkontroll - IK-vassdrag..21 3.2 Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg.

 • Wii konsole.
 • Sanibel 4001 duschwanne.
 • Messenger kurier erfahrungen.
 • Angrep i egypt.
 • Merkelig gjenstand kryssord.
 • Immobilien münchen kaufen.
 • Open water.
 • Kasus form.
 • Norsk økonomi 2017.
 • Trollstigen åpen 2018.
 • Übersetzung deutsch vietnamesisch app.
 • Største fjell i sverige.
 • Lovoo nickname.
 • Hva er maks dataoverføringshastighet på ubiquiti amplifi hd home wi fi router?.
 • Lg g4 mobil.
 • Hochwasser rhein.
 • Lavkarbo kaker med mandelmel.
 • Mein stadt immobilien.
 • Philip emilio nummen.
 • Ketten fädeln kindergarten.
 • Tidsklemma barn.
 • Firefox quantum android.
 • Fotodynamisk terapi.
 • Slette kjøp app store.
 • Oppvaskmaskin service stavanger.
 • Leie sumodrakt.
 • Švihov popelka.
 • Rebel flag.
 • Kokte poteter oppbevaring.
 • Barglobus antikk.
 • Dachcafe giessen party.
 • Remington halvautomatisk hagle.
 • Brandstad jessheim.
 • Beste cocktailbar berlin.
 • Besettelse synonym.
 • Pinchos oslo anmeldelse.
 • 3t rosten buss.
 • Trillebord biltema.
 • Lex romana.
 • Mini hochspannungsgenerator selber bauen.
 • Harry potter test meine geschichte.