Home

Førerkortforskriften vedlegg 1

Førerkortforskriften § 2-1 nytt tredje ledd skal lyde: Med søker om førerett forstås en person som søker om første gangs utstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for motorvogn. Tredje ledd til sjette ledd blir nytt fjerde til sjuende ledd. Nytt Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1 -Helsekrav til føreret Vedlegg 1 § 3 første ledd første punktum skal lyde: Ved første gangs utstedelse av førerkort i klassene AM, S, T, A1, A2, A, B og BE kreves, med de unntak som følger av øvrige bestemmelser i vedlegg 1, kun egenerklæring om helse. Vedlegg 1 § 20 første ledd skal lyde

Bestemmelsene i vedlegg 1 er utformet med grunnlag i oppdaterte kunnskap om hvilke helsekrav som må være oppfylt for å redusere risikoen for trafikkulykker. I tillegg til endringene i vedlegg 1 er det foreslått å ta inn en definisjon i førerkortforskriften § 2-1 av søker om førerett § 1-6. Forholdet til annet regelverk. Denne forskrift berører ikke hva som ellers måtte være fastsatt om aldersgrenser, krav om opplæring, kompetansebevis, helsekrav m.m., for kjøring med kjøretøy, i eller med hjemmel i vegtrafikkloven eller i andre lover, slik som arbeidsmiljøloven, yrkestransportlova og brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om endring i førerkortforskriften og

Førerkortforskriften Vedlegg 1 § 29 annet ledd nr. 5. Veiledning. Malign arytmi er stort sett ensbetydende med ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Det omfatter også andre arytmier som kan gi alvorlig påvirkning av blodsirkulasjonen med plutselig bevissthetspåvirkning Vedlegg 1 - Høringsnotat Høring om forslag til forskrift om endring av førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forenklet tilgang til førerkort i klasse A1 for innehavere av førerkort i klasse B Lavere alderskrav for mopedbil (klasse AM 147 Vedlegg 1 - Høringsnotat Høring om forslag til forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Digitale selvbetjeningstjenester i førerkortforvaltningen Digitalt førerkort Behandling av personopplysninger Heving av aldersgrensen for krav til fornyelse a Statens vegvesen. Vedlegg 1 - Høringsnotat . Høring om forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskrifte Førerkortforskriften, vedlegg 1 som angir helsekravene. (Lovdata) Legemiddelkalkulator for førekort Norsk elektronisk legehåndbok (kun for abonnenter) Statens vegvesen har hovedansvaret for førerkort, se menyen Førerkor

Ved endring av helsekravene i førerkortforskriften vedlegg 1 fra 1. oktober 2016, ble muligheten til å få dispensasjon fra helsekravene sterkt innskrenket. Det ble imidlertid vedtatt en overgangsbestemmelse, som har gjort det mulig å få fornyet en dispensasjon som var innvilget før det nye regelverket trådte i kraft § 4−1 første og tredje ledd, § 4−3 første ledd, § 12−5 nytt andre ledd, § 14−1 andre og tredje ledd, Vedlegg 1 § 3 andre ledd, Vedlegg 1 § 10, Vedlegg 1 § 20 tabellen nr. 4 kolonne B andre ledd, Vedlegg 1 § 31 første ledd, tabellen kolonne B siste ledd: 01.03.2017 § 1−2, § 10−1 nytt sjette ledd: 01.01.2017 § 14−2.

Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften

Nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften trådte i kraft 1. oktober 2016 med nye helsekrav til førerett. Helsekravene ble da vesentlig mer detaljert enn tidligere. Nye og spesifiserte krav ble blant annet innført for legemidler som kan virke inn på evnen til å føre motorvogn Førerkortforskriften, Vedlegg 1 -Helsekrav: § 2. Generelt krav til helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse Merknader til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1. Vi viser til høringsbrev av 27.06.2019 (ref 19/168282-1) med tilhørende høringsnotat som omhandler endring av førerkortforskriften vedlegg 1. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er klageinstans over vedtak fra fylkesmannen i disse sakene Etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 kan personer som hadde dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 før de nye helsekravene trådte i kraft 1. oktober 2016, få fornyet dispensasjon frem til 30. september 2019, dersom det foreligger tungtveiende grunner og det etter en medisinsk vurdering ikke anses å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko IV, § 22, samt Førerkortforskriften vedlegg 1, kap. 14, § 35-37. Se disse for utfyllende informasjon. For øvrig vil regelverket kunne endre seg før vi rekker å oppdatere dette på våre hjemmesider. Vi anbefaler derfor å dobbeltsjekke med lege og/eller lovverk for mest mulig korrekt og oppdatert informasjon

Forskrift om førerkort m

Definisjoner: Førerkortgrupper, kjørevurdering m

 1. førerkortforskriften, og under punkt 3 er forslaget til endring i yrkessjåførforskriften beskrevet. Forslag til endringsforskrifter følger som vedlegg 2 til dette høringsnotatet. 2 Foreslåtte endringer i førerkortforskriften 2.1 § 2-1 Førerett, førerkort, kompetansebevis m.
 2. Førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 har blitt endret. Endringen innebærer at førere i førerkortgruppe 2 og 3 med syn på bare ett øye, som har fått dispensasjon første gang før 1. oktober 2016, vil få anledning til å søke om fornyet dispensasjon
 3. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageinstans i saker når en person ikke oppfyller fastsatte helsekrav etter vedlegg 1 i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften), FOR-2004-01-19-298, og søker om dispensasjon fra helsekravene etter førerkortforskriften vedlegg 1 §§ 7 og 45.Vårt hjemmelsgrunnlag står i førerkortforskriften § 14-1
 4. Førerkortforskriften, Vedlegg 1 - Helsekrav § 2. Generelt krav til helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse
 5. førerkortforskriften vedlegg 1 § 45 tredje ledd om adgang til videreføring av dispensasjon for førerett for tunge klasser for personer med syn på bare ett øye. I tillegg tilføyes i vedlegg 1 § 45 tredje ledd nr. 1 at fylkesmannen er førsteinstans i slike saker

Førerkortforskriften vedlegg 1 hadde frem til 1. oktober 2016 bestemmelser som var lite detaljerte og åpnet for stor grad av skjønn. Den dagjeldende førerkortveilederen - IS-2070 - ga anvisning både på hva som skulle til for at helsekravene til førerett var oppfylt, og hva som kunne gi grunnlag fo Endringer i forskrift om førerkort m.m. - vedlegg 1 - helsekrav Førerkortforskriftens vedlegg 1 som omhandler helsekrav til førerkortklassene ble, etter forutgående høring, siste gang endret med ikrafttredelse 1. oktober 2016. Høringen sendt fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet i brev datert 12.12.2014 omhandle Endringene i førerkortforskriften vedlegg 1 § 36 nr. 8 og § 20 nr. 5, som har vært på høring, er nå trådt i kraft. Endringene ble vedtatt ved forskrift av 25.10.2017 og er nå publisert på Lovdata

På bakgrunn av innspill fra embetene og fordi det fra 1. august 2011 ble gjort visse endringer i vedlegg 1 til førerkortforskriften, ble en ny utgave av retningslinjene lagt ut i september 2011. Forskriftsendringene gjaldt spesielt diabetes og førerkort i gruppe 2 mens de øvrige justeringene særlig var i kapitlene om psykiske lidelse Førerkortforskriften vedlegg 1 - Helsekrav: § 22 Spesielle bestemmelser ved noen former for bevissthetstap (synkope) og bevissthetsforstyrrelser (lovdata.no) § 22 angir spesifiserte helsekrav ved noen former for bevissthetstap (synkope) og bevissthetsforstyrrelser, som gjelder i tillegg til det generelle helsekravet ved alle typer bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser Jeg kan umiddelbart konkludere, etter å ha jobbet med denne oppgaven, med at førerkortforskriften, Vedlegg 1 - helsekrav § 4. 2. er diskriminerende overfor personer med hørselshemming. Grunnen til min påstand er at jeg har kjennskap til dette da jeg selv er hørselshemmet og tross alt har erfart hvordan det er å være hørselshemmet

Endringer i førerkortforskriften: Vedlegg 1 om helsekrav må endres. Obstruktiv søvnapné har ikke vært regulert i direktivet tidligere. Tilstanden har heller ikke vært regulert nasjonalt i førerkortforskriften. Den har heller ikke vært omtalt i Helsedirektoratets retningslinjer til fylkesmennene i førerkortsaker Nye helsekrav trådte i kraft fra 1.1.2016. Helsedirektoratet har ferdigstilt nye vedlegg 1 til førerkortforskriften (lovdata.no) - helsekrav til førerett. Det er utarbeidet ny helseattest og faglig veileder til disse reglene. Del denne side

Forskrift om endring i førerkortforskriften - Lovdat

 1. Av vedlegg 1 til førerkortforskriften § 6 første ledd fremgår det at Fylkesmannen har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i §§ 2, 3 og 4. Av § 6 tredje ledd fremgår det videre at Helsedirektoratet kan fastsette nærmere retningslinjer for fylkesmennenes behandling av slik saker
 2. Ut ifra bestemmelsens ordlyd, må det foreligge en uttalelse fra lege. Det er Fylkesmannen på søkerens hjemsted som i særlige tilfelle kan dispensere fra bestemmelsene, jf. § 6 i vedlegg 1 til førerkortforskriften. Dette innebærer slik jeg leser det, at det skal litt til for at slik dispensasjon gis
 3. En dispensasjon fra helsekravene etter vedlegg 1 § 6 gir ingen automatisk rett til å få utstedt førerkort. Vi ønsker å få en nærmere orientering om hva denne paragrafen i førerkortforskriften i praksis kan bety for våre medlemmer og andre eldre i Tana og Finnmark
 4. Etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 2 har førerkortinnehaver plikt til å oppsøke lege før videre kjøring, dersom han eller hun er i tvil om helsekravet er oppfylt. Kilde: Helsedirektoratet. Hadde blitt fullstendig isolert uten førerkortet
 5. Det vises til Mental Helse sitt høringssvar av 15.3.2015 om endring av vedlegg 1 til førerkortforskriften. Siden høringssvaret ble inngitt, har Mental Helse innsamlet viktige erfaringer fra medlemmer som på grunn av «psykiske lidelser» har tapt retten til å føre motorvogn
 6. Region 1 Østfold / Oslo og Akershus; Region 2 Innlandet; Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark; Region 4 Agder / Rogaland; Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal; Region 6 Trøndelag; Region 7 Nordland / Troms / Finnmark; Om NLF. Forbundet; Faggruppene; NLF-Advokatene; Ansatte i NLF; Kontakt oss; Hvordan bruke lastebil.no.

Fylkesmannen har fått flere spørsmål fra leger og andre som gjelder de nye bestemmelsene i førerkortforskriften om diabetes og førerkort gruppe 2 og 3, inkludert kjøreseddel. Førerkortforskriftens vedlegg 1 kapittel 12 omhandler diabetes, jf §§ 30 og 31 1 Bruker man Sativex utenfor indikasjon - for eksempel mot smerter - havner man under andre regler i veitrafikkloven. Siden Sativex er klassifisert som et A-preparat er reglene svært strenge. I § 7 (Førerkortforskriften vedlegg 1 - Helsekrav) åpnes det for å søke dispensasjon om å beholde førerkort Høring - Endring av førerkortforskriften I oktober 2016 trådte et nytt vedlegg, vedlegg 1, til førerkortforskriften i kraft. Helsekrav til førerett ble som en følge av dette vesentlig mer detaljert enn tidligere, samtidig som adgangen til å få dispensasjon fra helsekravene ble sterkt innskrenket

Førerkortforskriftens vedlegg 1, §36 gir detaljerte regler for bruk av enkelte legemiddelgrupper ved kjøring. Dette gjelder LAR-behandling, cannabinoider, opioider, benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler (z-hypnotika) og enkelte antihistaminer De någjeldende kravene etter førerkortforskriften vedlegg III er implementert i førerkortforskriften vedlegg 1. Direktiv vurderes som akseptabelt, og anses å være EØS-relevant. Status Forslaget ble vedtatt i skriftlig prosedyre i EUs Førerkortkomite 19. februar 2016, og ble sendt over til Rådet og Europaparlamentet samme dag Høring - forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften -Helsekrav ADHD Norge viser til høringsbrev med forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr 298 om førerkort. Høringsforslaget innebærer et stort tilbake steg for personer med ADHD og regelverk for førerkort

60. Endring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav 61. Endringer i sikkerhetsforskriften - innføring av sikkerhetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter 62. Forslag til endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek (LUA-listen) 63. NOKUTs strategiplan for 2020-2025 64 Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier (helsekrav til førerkort § 30) Veiledere. Hjertesvikt, funksjonsklasse I-II (helsekrav til førerkort førerkortforskriften omhandler i stor grad endringer i vedlegg 1 om helsekrav, men også noen mindre justeringer. For disse endringene viser vi til høringsnotat og høringsoppsummering. Endringene ti

Førerkort - veileder til helsekrav - Helsedirektorate

laws (Førerkortforskriften, Vedlegg 1). However, the majority of these recommended tests have Norwegian normative data for adults only. Thus, the aim of the current study was to collect data from healthy adolescents aged 13-19 years on cognitive tests recommended by the NPF, that measure visual attention and reaction time, visuospatia Fra 1. januar 2005 ble det innført krav om førerkort for personer som tidligere har kjørt moped uten obligatorisk opplæring og uten plikt til å medbringe bevis for førerrettigheten. Ordningen omfatter personer som ikke har førerkort i noen annen klasse, som har fylt 20 år før 1. januar 2005 og som har nødvendig ferdighet, jfr. førerkortforskriften vedlegg 6 § 11

Bergen MC Center AS ble etablert i 1981 og har vært en av de ledende innenfor MC i mer enn 30 år. Vi har Hordalands beste og største utvalg av mopeder og scootere. Enten du ser etter din første moped eller den motorsykkelen du ikke hadde råd til tidliger I forbindelse med søknad om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften mottok Fylkesmannen i XXXX en spesialisterklæring fra deg datert XXXX der det fremgikk at pasienten fikk adekvat behandling og oppfylte kravene til å ha førerkort. Pasienten fikk blant annet på bakgrunn av denne attesten dispensasjon fra helsekravene for ett år Side 4 1. Innledning Ergoterapeuter og førerkortvurdering - Vedlegg til retningslinjene er utarbeidet av Norsk Ergoterapeutforbund. Med veilederen ønsker vi å legge til rette for a

Når det gjelder krav til ny helseattest må dette sees i sammenheng med kravet til helseattest for førerkort kl. D. Førerkort klasse D utstedes for 10 år, og en helseattest kreves ved fornyelse, jfr. § 5, 4. ledd i Førerkortforskriften, vedlegg 1 - helsekrav. Eksempel A: Dersom en har førerkort kl Sissel Helene Bergaust, 62 55 13 57 737.1 Bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen og LAR- helsekrav ikke oppfylt I Forskrift om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav § 36 pkt 3 framgår det at pasienter inkludert i LAR fyller helsekravene for førerkort gruppe 1 etter ett år med stabil behandling forutsat I vedlegg 1 til vedtaket følger oversikt over tidligere gjeldende førerkortklasser i alle medlemslandene, inkludert Norge. Prinsippet om gjensidig anerkjennelse innebærer at også førerkort som er utstedt før direktivet trådte i kraft skal anerkjennes. Gjensidig anerkjennelse gjelder imidlertid ikke nasjonale klasser

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) har behandlet nevnte høring KNA ser det som positivt at helsekravene til førerett i større utstrekning enn i dag forskriftsfestes, bl.a. for å oppnå en mer ensartet praksis og mer betryggende helsekontroll Helsekrav er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko. Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved nyresykdommer ne i vedlegg II punkt 3.1. Undersøkelsene skal utføres av, eller skje under tilsyn av, en lege som er godkjent i samsvar med kapittel 6. Periodiske undersøkelser skal foretas minst hvert tredje år fram til fylte 55 år, og deretter hvert år. I tillegg skal en godkjent lege øke hyppigheten av undersøkelser dersom de I § 1 Virkeområde Denne forskriften gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften. Forskriften gjelder midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, i henhold til de tidsperiodene som er nærmere angitt i §§ 2 til 4 i denne forskriften

Midler som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35-37

Æ politidistrikt sendte 30. april 2012 forhåndsvarsel til klageren om tilbakekall av førerett som følge av manglende oppfyllelse av helsekrav, jf. forskrift om førerkort 19. januar 2004 nr. 298 (førerkortforskriften) vedlegg 1 § 2 nr. 5, hvor det heter at det ikke må foreligge «misbruk av alkohol eller andre rusmidler» Førerkortforskriften vedlegg 1 § 2 nr. 4 lyder: Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken. Denne bestemmelsen ble ikke endret 1. juli 2010

Søvnsykdommer (§§ 23-24) - Helsedirektorate

Fra 1. januar 2005 ble det innført krav om førerkort også for personer som tidligere har kjørt moped uten obligatorisk opplæring og uten plikt til å medbringe bevis for førerrettigheten. Ordningen omfatter personer som ikke har førerkort i noen annen klasse, som har fylt 20 år før 1. januar 2005 og som har nødvendig ferdighet, jfr. førerkortforskriften vedlegg 6 § 11 Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser Høringer. 20.03.15: Endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav 20.03.15: Revidert håndbok N302 Vegoppmerking 27.02.15: Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer 24.02.15: Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden 12.02.15: Modulvogntog vegnett og sporingskrav 11.02.15: Forslag om ITS-lov og utkast til forskrifte

Vedlegg 1 Høringsnotat - vegvesen

Lovverket: førerkortforskriften •Vedlegg 1 - Helsekrav •Endret ved forskrift, i kraft fra 01.10.2016 •Endringer: •Fastlegen har fått en større rolle •Mer detaljerte helsekrav •Fra dispensasjon til helsekrav oppfylt •Noen krav har blitt strengere •Bare unntaksvis dispensasjo SVAR: I Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) er det generelle helsekravet ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen oppført under §35 i vedlegg 1: Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko (1) a) førerkortforskriften vedlegg 1 § 9 nr. 3 kolonne B (dobbeltsyn, førekortgruppe 1), b) § 9 nr. 4 kolonne C (nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye, førerkortgruppene 2 og 3), og c) § 9 nr. 5 kolonne B (tap av syn på ett øye, førerkortgruppe 1) Førekortgruppe 1. Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt: fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og ; ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevne Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften - Helsekrav Ifølge nytt nummer av bladet Psykisk helse antas det at 70.000 personer vil miste førerkortet hvis endringen blir innført. Mental..

Hjerte og karsykdommer (§§ 25-29) - Helsedirektorate

Vedlegg 1 - Høringsnota

Det kommer snart et nytt vedlegg til førerkortforskriften, og i høringsutkastet var det oppgitt konkrete anbefalinger på hvor lang tid det vil ta før man kan kjøre bil etter inntak av A/B preparater (2). De nye helsekravene skal trå i kraft 1. januar 2016 (3). Referanse Etter førerkortforskriften vedlegg 1 § 2 har førerkortinnehaver plikt til å oppsøke lege før videre kjøring, dersom han eller hun er i tvil om helsekravet er oppfylt. Kilde: Helsedirektoratet Både Arvid Bakke og Bjørn Seielstad er bekymret for hva som kan skje med andre som blir fratatt førerretten på feilaktig grunnlag, slik de selv opplevde Det er videre nedfelt i forskrifter av 23. februar 1979 om førerkort (§ 8 og § 9) og førerkortforskriften av 19. januar 2004 vedlegg 1 at ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på en trygg måte pga. inntak av medikamenter

Kronisk lungesykdom og konsekvenser for bilkjøring og

Førerkort - helsekrav m

Høring: Forslag til endringer i førerkortforskriften vedlegg 1

I førerkortforskriften § 36 angis det at en person ved «[a]vhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko», ikke oppfyller helsekravene til førerkort ().I veilederen til førerkortforskriften spesifiseres det at en sikter til ICD-10. opphevelse av førerkortforskriften vedlegg 1 § 36 nr. 8, kan resultere i at en del personer, som ellers Ville havnet utenfor arbeidslivet, vil kunne være i jobb ved å beholde føreretten. Helsedirektoratet foreslår å vurdere legemiddelbehandling med antipsykotika, antiepileptik Vegdirektoratet sendte 12.12.2014 forslag til endringer i førerkortforskriften ut på offentlig høring, med svarfrist 15.03.2015. Forslaget innebar omfattende endringer i forskriftens vedlegg 1. Videre fremkommer den enkelte person sitt ansvar i forbindelse med helsesvekkelser i vedlegg til førerkortforskriften § 2: «Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse Mener statsråden at enhver sinnslidelse, mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser skal føre til førerkortinndragelse eller mener hun at sinnslidelser, som andre helsesituasjoner, skal vurderes individuelt ved vurderingen av om førerkort skal inndras Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved psykiske lidelser og svekkelser. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander

 • Polarpriset jury.
 • Belarus bison.
 • Barnebidrag etter 18 år mine rettigheter.
 • Lite coin rate.
 • Hamburg innbyggertall 2005.
 • Septitank båt kostnad.
 • Drei tage fieber erwachsene.
 • Lustige silvester bilder.
 • Forkurs ingeniør nettbasert.
 • Cornwall reisemål.
 • Altes rathaus dorsten.
 • Wie schnell wirkt baclofen.
 • Depreciation.
 • Pålagt ferie barnehage.
 • Finn sangen app.
 • Epcot soarin.
 • Sisaltau 8mm.
 • Bilderrahmen 30x45 amazon.
 • The solar system rap.
 • Dexcom supported phones.
 • Hartkäse selber machen.
 • Amerikanske muffins uten egg.
 • Ratiopharm arena ulm.
 • Webspotify.
 • Hvordan stelle agurkplanter.
 • Kaker hamar.
 • Gremlins full movie.
 • Helfo helsekort.
 • Ritteressen im zwinger goslar 21 april.
 • Vw salzgitter personalabteilung.
 • Verdens største torsk 2018.
 • Micke nybrink v75.
 • Is isle of man a country.
 • Caterpillar gravemaskiner.
 • Petrin tower.
 • Celebrities girl.
 • Tykk ullbukse voksen.
 • Hekla lappeteppe.
 • Neueste nachrichten ludwigshafen.
 • Tegernseer hütte klettersteig bilder.
 • Affektive lidelser definisjon.