Home

Nou 2011 7 velferd og migrasjon den norske modellens fremtid

Den endelige rapporten, NOU 2011: 7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid» ble avgitt til Barne-, likestillings- og. Men etter at det første Brochmann-utvalget la fram sin rapport i 2011 , er motstanden mot å beregne kostnader byttet ut med en sterk bekymring over om velferdsstaten tåler stor innvandring med Saksprotokoll for Formannskapet 06.09.2011 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.09.2011 Sak: 248/11 Tittel: HØRINGSSVAR- NOU 2011:7, VELFERD OG MIGRASJON. DEN NORSKE MODELLENS FRAMTID Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/38854 Behandling: Jon Gunnes (V) foreslo følgende nye setning under pkt. 14.4 og avsnittet Passiv ventetid p

Brochmann-utvalget var et utvalg utnevnt av Stoltenberg II-regjeringen, og hadde som formål å kartlegge konsekvensene av økt migrasjon og internasjonal mobilitet for den norske velferdsmodellen. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. mai 2009. Den endelige rapporten, NOU 2011: 7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid» ble avgitt til Barne-, likestillings- og. Det såkalte Brochmann-utvalgets rapport, Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid (NOU 2011: 7) og NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, (Gjørv-kommisjonen) er eksempler på særlig kjente og betydningsfulle NOU'er de siste årene. En NOU er en relevant rettskilde som en del av forarbeidene til lover viss grad overlappende tilnærming som NOU 2011: 7 Velferd og Migrasjon. Den norske modellens fremtid. Dette gjelder analysene av bærekraften i samfunnsmodellen i lys av høy innvandring og treffsikkerhet i virkemidlene for å fremme best mulig integrering. Bakgrunn for utvalgets mandat e Høring NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Vi viser til departementets brev av 1. juni 2011, og leverer med dette vårt høringssvar. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne og håndhever diskrimineringslovgivningen på området : «Konsekvensene av migrasjon for velferdsmodellens utvikling er avhengig av hvem som kommer, hvilke ressurser de bringer med seg, og i hvilken grad de integreres i norsk arbeids- og samfunnsliv Socialstatistisk Komité 30:2007. NOU (2011:9): Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid

NOU 2011:7 Velferd og migrasjon

NOU 2011: 7, Brochmann-utvalget - Wikipedi

I NOU 2011: 7 Velferd og Migrasjon. Den norske modellens framtid. (Brochmann I) var arbeidsinnvandring det viktigste. Den sterke arbeidsinnvandringen som lå til grunn for den første utredningen har avtatt noe, men antall asylsøkere og flyktninger økte kraftig sommeren 2015 Jeg vil vise til rapportene NOU 2011:7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid, samt NOU 2017:2 ­- Integrasjon og tillit, begge rapporter bestilt fra regjeringen og ledet av professor Grete Brochmann. For enkelthetens skyld blir rapportene kalt hhv. Brochmann 1 og 2 - B1 og B2 Arbeid og lønn; Bank og finansmarked; Befolkning; Bygg, bolig og eiendom; Energi og industri; Helse; Inntekt og forbruk; Innvandring og innvandrere; Liste 2 av 3. Jord, skog, jakt og fiskeri; Kultur og fritid; Nasjonalregnskap og konjunkturer; Natur og miljø; Offentlig sektor; Priser og prisindekser; Sosiale forhold og kriminalitet; Svalbard. Fire år etter at professor Grete Brochmann og hennes utvalg i 2011 leverte en stor NOU, Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid, skal hun igjen hjelpe Regjeringen. — Hvorfor tar du på deg oppdraget igjen? — Det er veldig meningsfylt å kunne jobbe videre med de problemstillingene som vi holdt på med forrige gang Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Bedre rustet mot finanskriser. Finansdepartementet. 2. Mellomlagerl

Ikke tilgjengelig:NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den

Dokumentet NOU 2009:10 Fordelingsutvalget Dok.nr.8:122 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om barnefattigdom (REPRESENTANTFORSLAG 122 S (2014-2015), DOK.NR.8:122 S (2014-2015)) Offentlige utredninger: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid (NOU 2011:7). NOU Velferd og migrasjon.pdf. download Report NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2011: 7 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: [email protected]. Einar Hammer: I 2011 kom en NOU: Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid Også kalt Brochmann I. De hadde engasjert forsker Erling Holmøy i SSB for å få tall i rapporten, de var upyntet.. I NOU 2011: 7 Velferd og Migrasjon. Den norske modellens framtid. (Brochmann I) var arbeidsinnvandring det viktigste. Den sterke arbeidsinnvandringen som lå til grunn for den første utredningen har avtatt noe, men antall asylsøkere og flyktninger økte kraftig sommeren 2015 For allerede i 2011 kom Brochmann I-utvalget med rapporten (NOU 2011:7 Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid) der de, til tross for selv å hevde at de ikke hadde fått utarbeidet noe innvandringsregnskap, ble knyttet til at de kjente til (en del av) utgiftene på nasjonalt nivå med sine forslag og vurderinger. Året etter kom SSBs Erling Holmøy og Birger Strøm, som hadde.

Brochmann utvalget 2011 — nou 2011: 7 velferd og migrasjon

Velferd og migrasjon : den norske modellens framtid : utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6. mai 2009 : avgitt til Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet 10. mai 2011 ( Book ) 2 editions published in 2011 in Norwegian and held by 2 WorldCat member libraries worldwid Stortingsmelding nr. 17 (1996-1997): Om innvandring og det flerkulturelle Norge; NOU 2011:7: Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid; NOU 2002:12: Rettslig vern mot etnisk diskriminering; NOU 2001:20: Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere; Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Velferds- og migrasjonsutvalget (Brochmann utvalget) leverte nylig NOU 2011:7 Velferd og migrasjon - den norske modellens fremtid. Utvalgets oppgave har vært å analysere velferdsmodellens økonomiske bærekraft, og å drøfte mulige tiltak og strategier for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust for å takle inn- og utvandring Obligatorisk litteratur * legges ut i Fronter. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (2011). Velferd og migrasjon: Den norske modellens framtid Her holdt professor Grete Brochmann innledningsforedraget. Hun har ledet to offentlige utredninger som kartla konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi; NOU 2011: 7 «Migrasjon og velferd - den norske modellens fremtid» og NOU 2017: 2 «Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring»

Tittel: HØRINGSSVAR- NOU 2011:7, VELFERD OG MIGRASJON

Første gang var fra Brochmann I-utvalget for seks år siden, NOU 2011:7 Velferd og migrasjon - den norske modellens fremtid, deretter fulgte Statistisk sentralbyrå (SSB) opp året etter med rapporten med det sexy navnet: Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring (2012:15) Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen.Utvalget ble satt ned 6. mai 2009 og den ferdige utredningen, NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid», ble overlevert til regjeringen 10. mai 2011 Debatt: Brochmann 2. Innvandring fra utviklingsland har økt, og mange av dem trenger mer og andre offentlige tjenester enn den øvrige befolkning. Men tallene som SSB leverer om fremtidig innvandring har alltid vært mangelfulle. Dette har blitt bemerket i mange år, men SSB har holdt igjen. I 2011 kom en NOU: Velferd og migrasjon - den norske modellens framti NOU 2011:7. Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. NOU 2017:2. Integrasjon og tillit - Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. OECD (2018). Foreign-born population

Last ned Bærekraftige velferdstjenester.Om forholdet mellom universelle og selektive velferdsordninger. Temanotat 1/2020. 1. Bakgrunn. Noen av de viktigste kampene fag- og arbeiderbevegelsen førte, særlig i de første tiårene etter andre verdenskrig, var å erstatte behovsprøvde ordninger med rettighetsbaserte, like, universelle velferdsordninger 'Statsborgerrettslig divergens i Skandinavia - En teoretisk utfordring', i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol. 25, pp. 307-326. 18 s. NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid Handelshøyskolen BI. 143. Artikler fra Goldin, Ian og Kenneth Reinert (eds). (2012) Globalization for Development, fra Palan, Ronen (ed): (2013): Global Political Economy, og fra Brochmann, Grete (ed.) 2011. NOU 2011:7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid. Recommended reading Course outline

Brochmann, Grete (red.) (2011). NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid. NOU - Norges offentlige utredninger. 7. Brochmann, Grete (2011). Samfunn. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 19(3) Brochmann, Grete (2011). Talk on Challenges in Norwegian immigration policies. Brochmann, Grete (2011) Morgenbladets kåring av Norgeshistoriens 10 beste NOU-er var artikkelserie i Morgenbladet.Resultatene ble publisert 16. mai 2014 og skrevet av Marius Lien og Håkon Gundersen. Avisen hadde sendt ut spørsmål til 150 personer med spørsmål om hvilke av Norges offentlige utredninger som har hatt størst innflytelse etter seks kriterier.. NOU 1989: 5, Hermansen-utvalget «En bedre organisert. Opphevede sentrale forskrifter: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (FOR-1990-12-21-1028) Offentlige utredninger: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid (NOU 2011:7) For 25 år siden kom Unni Wikan (1995) med boken Mot en ny norsk underklasse? Innvandrere, kultur og integrasjon. Boken var ment som et oppspill til faglig debatt, hvor forfatteren ønsket å ta et oppgjør med den integrasjonspolitikken som ble ført i Norge, og «synet på innvandrere som produkt av kultur». Hovedtesen var at Norge hadde fått en ny underklasse som i hovedsak besto av.

Bakgrunnen for dette var, som det heter i den offentlige utredningen Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid (NOU 2011:7), at grunnprinsippene for folketrygden, som de fleste andre lover på det sosiale området i Norge, ble «utformet i en tid der mennesker beveget seg langt mindre over landegrensene enn det som er tilfelle i dag» (s. 159-160) innvandring og NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid, står sentralt her, men Jon Rogstad (2008, 2007), Kramvig, Hanne Kavli (2004) og Britt og Anne Britt Flemmen (2010), Bungum og Kvande (2011) m.fl. (artikler i kompendium) kan være svært relevant her. Spørsmålsstillingen i oppgaven leder an til en drøfting av de fir 'Statsborgerrettslig divergens i Skandinavia - En teoretisk utfordring', i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol. 25, pp. 307-326. 18 s. NOU 2017:2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring komparativt og globalt perspektiv makt noen til gjøre noe som de ellers ikke ville gjort. den statsvitenskapelige definisjon. en person har makt over en anne Norsk innvandringspolitikk og trygdeytelser lokker til seg ufaglærte, men bidrar ikke til å lokke særlig høyt kvalifisert arbeidskraft til landet.. Brochmann-utvalget leverte nylig en 526 siders godt underbygget rapport som de har jobbet med i to år: NOU 2011: 07 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid. Selv de mest tungnemme ville kunne få med seg at Norge ikke lenger kan.

Offentlige utredninger: NOU 2011:14 Bedre integrering - Mål, strategier, tiltak (NOU 2011:14) Offentlige utredninger: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid (NOU 2011:7) Proposisjoner: Prop.84 L (2011-2012) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) (PROP.84 L (2011-2012)) Offentlige utredninger: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid (NOU 2011:7) Lovvedtak: Besl.O.nr.75 (2008-2009) Lov om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-landene) (BESL.O.NR.75 (2008-2009)) Norsk Lovtidend Avd

skape systemer for kjøp og salg, og dette kamufleres som pasientrettigheter.» Steinar Westin, lege og professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim Om påvirkningen fra EU på Europas helsesektor 3-2014 TRUER EU VELFERDSSTATEN? Den norske velferdsmodellen, EØS-avtalen og EUs grenseløse marked 9 771504 537002 1 Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere 1988-1993' i Tidsskrift for samfunnsforskning No. 3, pp. 319-335. 16 s. Kjeldstadlid, K. 2008. Sammensatte samfunn Alm, T. og Fossestøl, K. (2014): Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning , nr. 2, 2014 s. 174-202 (28 s Innvandring og inkludering. Oslo: Pax. Melding til Stortinget 6 (2012-2013). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. BLD. Meld. St. 30 (2015-2016) Melding til Stortinget. Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk. Justis-og beredskapsdepartementet. NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid Lav sysselsetting i enkelte innvandrergrupper, tidlig frafall fra arbeidslivet og eksport av ytelser truer den norske velferdsmodellen på sikt, hevder utvalget. De anbefaler stø kurs for innvandringspolitikken, men mener det trengs justeringer i arbeidslivs- og velferdspolitikken for å bevare modellens bærekraft

Brochmann-utvalget - Store norske leksiko

 1. Økonomisk bærekraft, 2011 i Velderf og migrasjon: den norske modellens fremtid. 2011(7): s. 289-303. @Organization for Economic Cooperation and Development. The fiscal impact of immigration in OECD countries i International Migration Outlook 2013 , 2013
 2. reist sak sak mot arbeidsgiver, og ikke også mot den som hadde overtatt saksøkers stilling. Høyesterett var uenig i dette. Det var ikke naturlig å kreve at den oppsagte o gså måtte reis
 3. Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir
 4. Pensumliste i SOS2800: Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål. Vår 2013 Emneansvarlige: Hagelund (2010) 'Norge: Landet for den gylne middelvei', i Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010. Oslo: NOU 2011: 7. Kap. 1, 12 & 13. Velferd og migrasjon
 5. Utvalget ble satt ned 6. mai 2009, og den ferdige utredningen, NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid», ble overlevert til regjeringen 10. mai 2011 Utvalgets mandat var bredt, og de skulle blant annet også vurdere trygdeordninger og virkemidlene i integrerings- og arbeidsmarkedspolitikken

Hva er en NOU? - Den liberale tankesmien - Civit

 1. Brochmann-utvalget (Velferd- og migrasjonsutvalget) ble satt ned 6. mai 2009 for å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet i forhold til konsekvenser for den norske velferdsmodellen
 2. Innvandring svekker ikke oppslutningen om velferdsstaten. Derimot ser man tendenser til velferdssjåvinisme: Et ønske om å ekskludere innvandrere fra velferdsordningene
 3. Møteprotokoll for Formannsk apet, 06.09.2011 (11/39133) 5 1. Bystyret vedtar at alle elever på samme alder og med samme funksjonsnivå skal ha det samme omfanget av opplæring og SFO/tilsyn uansett om det er et byomfattende tilbud eller hjemmeskole. 2. For å sikre likeverdighet vedtar bystyret at skoler med elever med omfattende og
 4. Innhold Videreutdanning i karriereveiledning (30 stp) KARRI/1 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decreas

LDO - Høring NOU 2011:7 Velferd og migrasjon

 1. Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere 1988-1993' i Tidsskrift for samfunnsforskning No. 3, pp. 319-335. 16 s. Kjeldstadlid, K. 2008. Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Oslo: Pax. Melding til Stortinget 6 (2012-2013). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. BLD. NOU 2011:7 Velferd og.
 2. gen på en rekke andre samfunnsområder
 3. ering NOU 2001:20: Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrer
 4. Det er ikke alltid lett å forutsi hva fremtiden bringer. 4.Kapittel 4 -NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon» betegnelse man skal bruke om det. Den norske offentligheten bruker «integrering» som begrep siden det er et innarbeidet begrep, og det treffer godt
 5. Kaldheimutvalget leverte NOU 2011: 4 «Bedre integrering» i juni 2011. Samme år kom NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon -den norske modellens framtid.» Stortingsmelding Meld St. 6 (2012-2013) kom i oktober 2012. Denne meldingen har de nevnte NOU`er som kunnskapsgrunnlag
 6. NOU 2011: 7 (2011) Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid. Oslo: Barne- likestillings og inkludereingsdepartementet. NOU 2011: 14 (2011) Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. Oslo: Barne- likestillings og inkludereingsdepartementet. NOU 2012: 15 (2012) Politikk for likestilling. Oslo: Barne- likestillings og.

At den forserte og påtvungne masseinnvandringen fra den tredje verden ville koste flesk, burde ikke komme som noen overraskelse for norske myndigheter. Det offentlig nedsatte Brochmann-utvalget advarte mot alvorlige bivirkninger allerede i 2011 i sin NOU rapport « Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid « Den norske modellens sårbarhet • Universalisme • Likebehandling NOU Norges offentlige utredninger 2011: 7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid UNIVERSITY OF OSLO . 2011 41613 . Nye a-land i øst- og Sentral- Europa • Spania, Portugal, Italia og Hellas Andre as-land (unntat Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i vilkårene for rett til forsørgertillegg (tillegg til enkelte ytelser fra folketrygden mv. til personer som forsørger barn og/eller ektefelle) ved bosetting og opphold utenfor Norge [17] NOU 2011: 7. Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid / NOU 2017: 2, Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring [18] Se Alba, R., Beck, B. & Sahin, D. (2017), The U.S. mainstream expands - again. Journal of Ethnic and Migration Studies, April, 2017 Brochmann-utvalget pekte i NOU 2011:7 Velferd og migrasjon: Den norske modellens framtid, på at effektiv gjennomsnittsskatt ved overgang fra trygd til fulltidsjobb for mange kan ligge på rundt 90 pst. I enkelte tilfeller kan det også bli slik at noen på kort sikt kan tape økonomisk på å gå over til arbeid

Søk - SS

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid . Proff.no gir deg rolleinformasjon om Elisabeth Caroline Brochmann. Se hennes roller (23) og relasjoner (14) i næringslivet - og hvilke bransjer Elisabeth Caroline De fremmøtte gjør slik tre ferske NOU-er anbefaler. 10. mai overleverte professor Grete Brochmann «Velferd og Migrasjon, den norske modellens fremtid» til Regjeringen. Utredningen fortalte blant annet at dersom flere innvandrere tar lønnet arbeid, skal alt gå bra. Gjør de ikke, kan det gå ganske dårlig Både Brochmannutvalget, jf. NOU 2011:7 Velferd og migrasjon: den norske modellens framtid og Østbergut-valget, jf. NOU 2010:7 Mangfold og mestring - Fler-språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet peker på behovet for bedre samordning mellom opplæ-ring etter opplæringsloven og opplæring etter introduk-sjonsloven 17. februar 2015. Temaet ble også tatt opp i Brochmann-utvalgets rapport Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid (NOU 2011: 7), punktene 6.4, 9.3, 10.2 og 14.3.6. Trygd og pensjon i EOS.indd 110 2015-09-30 14:09:5

Video: MiRA-Senteret - Høring: Velferd og Migrasjon

'Statsborgerrettslig divergens i Skandinavia - En teoretisk utfordring', i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol. 25, pp. 307-326. 18 s. Lenke NOU 2011:7 Velferd og migrasjon på vei mot et inkluderende samfunn - Den norske kirkes nord-sør. NOU 2011:14 «Bedre integrering» NOU 2010:7 «Mangfold og mestring» NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon -den norske modellens framtid Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk Opplæring Opplæringsloven Veileder for spesialpedagogisk hjelp Veileder for spesialundervisning Meld.st. 18 2010-2011 Læring og fellesskap for Den norske kirke ligger på nettet, du finner også liturgi for dåp, bryllup og kirkelig velsignelse av ekteskap. Den norske kirke - på engelsk. I heftet The Order of Worship finner du høymesseliturgien på engelsk, tysk, fransk, spansk og nederlandsk. Bibelselskapet har bibler på mange språk. Kan bestilles fra Bibelselskapets. Innhold Arbeid, utdanning og sosial inkludering KARR3003/1 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decreas

Innhold KARR3003/1 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decreas På tvers av den norske modellen. Vi kan stille oss spørsmålet om New Public Management (NPM), eller «Målesyken» som noen kaller det, lar seg forene med velferdsstaten og den norske modellen. Ifølge Arbeidsgiverrådet (under Kommunal- og moderniseringsdepartementet) er det liten plass for trepartssamarbeidet i et system som NPM NGO: Forkortelse for non-governmental organisation - ikke-statlig organisasjon på norsk Migrasjon er ikke et nytt fenomen. Historisk har migrasjon bidratt til å forme verden. De store folkevandringene fra Europa til USA på 1800-tallet og utover på 1900-tallet førte til store demografiske endringer også i avsenderlandene 2011: NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid: Grete Brochmann (leder), Torben Andersen, Anne Britt Djuve, Einar Niemi, Knut Røed, Inge Skeie, Sverre Try: Rapport: 2011: NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøker såkalte Brochmann-utvalget (NOU 2011: «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid» og en konsekvens av Brochmann-utvalget SSBs rapport 15/2012 «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring» fyldig. Innholdet i rapportene kan oppsummeres som følger: a Har hatt styreverv i den danske forskningsstiftelsen AMID og i den svenske makt- og integrasjonsutredningen; Var forskningsleder v/ Institutt for samfunnsforskning 1995-2007; Leder for tiden et offentlig utvalg om velferd og migrasjon; Emneord: Sosiologi, Internasjonal migrasjon, Velferdssta

 • Sveler med rømme og melk.
 • Seksuell debutalder 2017.
 • Whatda font.
 • Streama film.
 • Hva betyr importer.
 • Hvordan jobbe med mangfold i barnehagen.
 • Janus hansker.
 • Tjensvoll skole skolerute.
 • Blemmer solbrent.
 • Hornisse schwarz blau.
 • Sydenferie rhodos.
 • Firefly mexico comentarios.
 • Trafikk sotra.
 • Langmyra skole ukeplan.
 • Meglerprovisjon prosent.
 • Rusteam skien.
 • Wraps til lunsj.
 • Bouldern karlsruhe.
 • Landschaftspark duisburg nord kommende veranstaltungen.
 • Kremmertorget i hønefoss.
 • Haymitch tribute von panem.
 • A traktor texter.
 • Semi eller bil og henger.
 • 1 choice tiller.
 • Robert smith billionaire.
 • Tiger utseende.
 • Edeka hannover.
 • Eckernförde ferienwohnung mit meerblick.
 • Haus kaufen brandenburg an der havel.
 • Livets sluttfase symptomer.
 • Sebastian stan once upon a time.
 • Mystische hundenamen.
 • Salem town history.
 • Vitgula blommor.
 • Barnelege oslo.
 • Maria antonieta de las nieves.
 • Kostüm 1001 nacht damen.
 • Norsk forening for gatebarn i estland.
 • Flüchtlinge probleme 2018.
 • Billa wien.
 • How to make headboard.